Wat betekent een andere wijze van bekostiging voor u?

“De kwaliteit van zorg in Nederland staat internationaal zeer hoog aangeschreven. Daar hangt echter ook een prijskaartje aan. Per hoofd van de bevolking zijn de zorgkosten (ca. € 5.000) in Nederland in vergelijking met andere landen hoog.* De regering heeft als doelstelling om de zorgkosten structureel met € 3,5 miljard te verlagen. In plaats van de financiële prikkel om de juiste zorg te organiseren en alleen professionele zorg te leveren daar waar dat echt nodig is, wordt het thema doelmatigheid steeds belangrijker.”

“De zorg staat op een keerpunt in de wijze van bekostiging. Het leveren van doelmatige zorg is daarbij een absoluut speerpunt. Om dit daadwerkelijk te bereiken is een wezenlijke omslag in denken en doen nodig. Zowel bij de financier als de aanbieder van de zorg.”

De zorg staat op een keerpunt in de wijze van bekostiging.

“De financiers van zorg verlangen een andere manier van sturen. Tot nog toe was er altijd de financiële prikkel om de zorglevering uit te nutten totdat het productieplafond was bereikt. Tarief x volume bepaalde de inkomstenstroom. Doelmatigheid van zorg was geen directe sturingsvariabele voor een zorgaanbieder. Dit is rap aan het kantelen. Financiers verlangen een andere manier van sturen. Kwaliteit van zorg is een randvoorwaarde om zorg te mogen leveren.”

“Daarnaast verlangen financiers dat de professionele zorg zoveel mogelijk gericht wordt ingezet en dat allereerst wordt ingezet op informele zorg. Als dit laatste niet (meer) mogelijk is, dan wordt de professionele zorg bekostigd. Zoveel mogelijk cliënten helpen, tegen zo laag mogelijke zorgkosten per cliënt. Dat wordt de belangrijkste financiële opgave voor de zorgaanbieders die aansluit bij de wens van de financiers.” 

“Doelmatigheid betekent dat zo veel mogelijk professionele zorg wordt vermeden indien dit via eigen kracht, mantelzorg, vrijwilligers of het sociale netwerk is te organiseren. Maar ook het inzetten op e-health (zoals zorg op afstand en telemedicatie) draagt hierin bij. De zorgkosten per cliënt kunnen hiermee omlaag. Voor zorginstellingen vraagt dit een andere wijze van inzicht en sturen. De organisaties die hiermee voorop lopen nemen een sterkere onderhandelingspositie in ten opzichte van de financiers (gemeente, zorgkantoor en verzekeraars).”

Doelmatigheid betekent dat zo veel mogelijk professionele zorg wordt vermeden indien dit via eigen kracht, mantelzorg, vrijwilligers of het sociale netwerk is te organiseren.

“Voor de dialoog met uw Raad van Bestuur kunt u de vraag stellen hoe er 
binnen uw organisatie wordt gestuurd op verlaging van de zorgkosten (per cliënt). En in welke mate er inzicht is in de doelmatigheid van de bestede zorguren én hoe onze concurrenten op doelmatigheid scoren. Als die antwoorden op tafel liggen, kunt u met elkaar op zoek naar de juiste prikkels om op doelmatigheid te sturen.”

*Bron: CBS