Workshop Kwaliteitsgelden VVT

Verpleeghuizen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is daarvoor leidend.

Extra middelen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

De overheid heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor verpleeghuizen om te voldoen aan de normen beschreven in het Kwaliteitskader. In totaal is hiervoor € 2,1 miljard beschikbaar. Voor 2019 – 2021 komen de extra middelen beschikbaar via een kwaliteitsbudget. Het kwaliteitsplan met een verbeterparagraaf en een bijbehorende meerjarenbegroting 2019 - 2021 zijn de basis voor extra budget. Volgens het landelijke Aanvulling Wlz-inkoopbeleid 2019 (ZN) dienen Zorgaanbieders uiterlijk 8 maart 2019 overeenstemming te hebben over het kwaliteitsbudget 2019. De afspraken over het kwaliteitsbudget worden vastgelegd bij de NZa via een extra budgetronde op uiterlijk 1 april 2019. Daarvoor dienen zorgkantoren en zorgaanbieders in principe gezamenlijk de afspraken over het kwaliteitsbudget in bij de NZa.

Financiële verantwoording

Zorgaanbieders ontvangen via bevoorschotting het kwaliteitsbudget. Het voorschot bedraagt 75% van het bedrag dat op maandbasis voor een zorgaanbieder afgesproken is. Zorgaanbieders leveren voor de volgende data informatie aan over de realisatie van het kwaliteitsbudget:
Verpleeghuizen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is daarvoor leidend.
• 31 mei 2019;
• 31 juli 2019;
• 31 oktober 2019.

De informatie aan het zorgkantoor over de realisatie vindt plaats via het portaal van Vektis. Op basis van deze tussentijdse realisatie/ verantwoording kan het zorgkantoor eventueel het voorschotbedrag aanpassen.

Borgen van de kwaliteitsgelden

Als zorgaanbieder staat u voor de uitdaging om de kwaliteitsgelden aan te kunnen wenden voor extra personele formatie. Dit is grotendeels een vraagstuk vanuit het kwaliteits- en HR-perspectief. Daarbij is het van belang gedurende het jaar de besteding en verantwoording van het kwaliteitsbudget conform de regelgeving te doen zodat het risico op eventuele noodzakelijke terugbetaling minimaal is. De externe accountant zal in 2020 de besteding van de middelen toetsen en hierover rapporteren.

Opbrengst deelname workshop

Om tussentijds 'in control' te zijn, faciliteren wij het delen van kennis en onderling uitwisselen van ervaringen tussen aanbieders. Na afloop van deze workshop bent u op de hoogte van de relevante regelgeving en heeft u handvatten voor de inrichting en verantwoording van de kwaliteitsgelden. Daarnaast heeft u ook na afloop van deze workshop beter zicht op de inhoud van het Kwaliteitskader en begrijpt u vanuit welk perspectief de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht houdt op het Kwaliteitskader.

Doelgroep workshop

Deze workshop richt zich op de volgende doelgroepen: financial- en business controllers, kwaliteitsmedewerkers en HR-consulenten.

Kosten

Voor deze workshop vragen wij een bijdrage van € 295 (excl. BTW) per deelnemer.

PE-punten: 3

Data

De workshop is op de volgende data:
• donderdag 7 maart 2019 (vol)
• donderdag 28 maart 2019

Inschrijven voor dit evenement

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 • Factuuradres
 • 1111AA
 •  *
  06-12345678
 •  *
  naam@bedrijf.nl