Belangrijke wijzigingen in de jaarverslaggeving

De Nederlandse wet inzake het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) is gewijzigd. De wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen. Het is daarom van belang dat bestuurders, controllers en ieder die een jaarrekening van een onderneming opstelt op de hoogte is van de wijzigingen.

De wijzigingen hebben betrekking op:

  • Opmaaktermijn en publicatietermijn
  • Groottecriteria
  • Microrechtspersonen
  • Kleine rechtspersonen
  • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
  • Presentatie en toelichting
  • Bestuursverslag

Download de flyer met de belangrijke wijzigingen in de jaarverslaggeving.