Country-by-Country rapport 2016 en notificatie voor boekjaar 2017 indienen vóór 31 december 2017

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe Transfer Pricing documentatieverplichtingen voor Nederlandse entiteiten die onderdeel zijn van een internationaal concern met een geconsolideerde groepsopbrengst van 750 miljoen euro of meer. Zij moeten onder andere een Country-by-Country (CbC) rapportage indienen bij de lokale belastingdienst. Indien een andere groepsentiteit dit rapport heeft ingediend én de gegevens kunnen worden uitgewisseld, geldt er alleen een notificatieplicht. Het CbC-rapport 2016 en de notificatie 2017 dienen beide voor 31 december 2017 te worden ingediend.

Country-by-Country rapport 2016

De jaarlijkse CbC-rapportage moet worden aangeleverd bij de belastingdienst in het land waarvan de entiteit fiscaal inwoner is. De entiteit die namens de groep het CbC-rapport gaat indienen moet bij de belastingdienst zijn aangemeld. Indien de entiteit voor het jaar 2016 is aangemeld, dient voor 31 december 2017 aan deze verplichting te zijn voldaan. De vereisten waaraan het CbC-rapport moet voldoen, heeft de Staatssecretaris van Financiën geformaliseerd in een besluit van 30 december 2015.

Country-by-Country notificatie 2017

Naast het indienen van het CbC-rapport, bestaat er eventueel de verplichting tot het doen van een notificatie voor het boekjaar 2017. Deze notificatieplicht geldt voor in Nederland gevestigde entiteiten van de multinationale onderneming die het CbC-rapport indient. In de notificatie dient gemeld te worden welke entiteit het CbC-rapport indient en in welk land. In afwijking van de notificatieplicht voor het boekjaar 2016 dient aan de notificatieplicht voor het boekjaar 2017 uiterlijk op de laatste dag van het boekjaar te zijn voldaan. Voor boekjaren die gestart zijn op 1 januari 2017 betekent dit dat uiterlijk op 31 december 2017 aan de notificatieverplichting moet zijn voldaan.

Wijze van notificeren

De CbC-notificatie voor het boekjaar 2017 dient elektronisch te worden ingediend. De belastingdienst heeft daarvoor een portal beschikbaar gesteld. De te verstrekken informatie is daarbij gelijk aan de informatie die voor 2016 moest worden verstrekt. Deze portal is te bereiken via: www.gegevensportaal.net/cbc/aanmelden

Gevolgen van niet tijdige indienen rapport 2016 en/of notificatie 2017

Indien u niet tijdig de rapportage over 2016 en/of de notificatie over 2017 indient, kunt u – indien sprake is van opzet of grove schuld – geconfronteerd worden met een boete van maximaal 820.000 euro of een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.

Ten slotte

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Baker Tilly. Uw lokale adviseur kan u adviseren en assisteren bij het indienen van het CbC-rapport 2016 en/of de CbC-notificatie 2017.