Is een werkgever verplicht om werknemer op transitievergoeding te wijzen?

Wordt een arbeidsovereenkomst op initiatief van een werkgever na ten minste 24 maanden niet voortgezet of verlengd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan de medewerker. De transitievergoeding is niet verschuldigd bij een beëindiging met wederzijds goedvinden. Werkgevers zijn echter niet verplicht om een medewerker te wijzen op dit verschil en het recht op een transitievergoeding. De kantonrechter Utrecht kwam tot dit oordeel.

Een medewerker start een gerechtelijke procedure waarin hij (alsnog) de transitievergoeding vordert, nadat hij eerder dat jaar met zijn werkgever was overeengekomen het dienstverband ‘op initiatief van werkgever’ te beëindigen. In de vaststellingsovereenkomst die partijen in dat kader sloten staat niets over een vergoeding. De medewerker vindt dat hij wel recht heeft op de transitievergoeding, omdat de werkgever hem niet heeft gewezen op zijn recht op een transitievergoeding. Volgens de medewerker had de werkgever dat wel moeten doen.

Meldingsplicht

De kantonrechter merkt op dat de wet de werkgever bij een beëindiging met wederzijds goedvinden geen meldingsplicht voorschrijft om de medewerker over de transitievergoeding te informeren. Ook heeft de werkgever volgens de kantonrechter geen (algemene) meldingsplicht op grond van ‘goed werkgeverschap’.

Bedenktijd bij wederzijds goedvinden

De twee weken bedenktijd voor de medewerker, standaard bij beëindiging met wederzijds goedvinden, geeft een medewerker de gelegenheid informatie in te winnen over zijn rechten en plichten. Alleen gedurende de bedenktermijn kan een medewerker terugkomen op gemaakte afspraken. Dit is alleen anders in geval van bijvoorbeeld dwang, dwaling of misbruik van omstandigheden. Daar is in deze zaak niets van gebleken. Ook is niet (voldoende) gebleken dat de medewerker, naar eigen zeggen, de Nederlandse taal onvoldoende beheerst en snel heeft moeten tekenen.

De kantonrechter wijst het verzoek van de medewerker dan ook af.

Voor meer vragen hierover kan contact worden opgenomen met een van de juristen van Employment Advisory.