Prinsjesdag 2017: schenk- en erfbelasting

Op Prinsjesdag 2017 zijn een aantal maatregelen aangekondigd die betrekking hebben op erf- en schenkbelasting. Wij lichten deze maatregelen graag toe. Let wel: alle genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas van toepassing als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Verdeling huwelijksvermogensgemeenschap

Voor echtgenoten die vanaf 2018 trouwen in een beperkte huwelijksgemeenschap met gelijke delen of kiezen voor een algehele huwelijksgemeenschap met gelijke aandelen is geen sprake van een schenking. Zowel het aangaan van huwelijkse voorwaarden als het wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk leidt vanaf 2018 tot heffing van schenkbelasting voor zover het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meestvermogende in het totale vermogen toeneemt. Als het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen door de vermogensverschuiving hoger wordt dan 50%, is voor het meerdere boven de 50% sprake van een schenking. Ook als de gerechtigdheid van de meestvermogende wordt uitgebreid, is in zoverre sprake van een schenking. De schenking wordt op dat moment en naar die waarde van dat moment in de schenkbelasting betrokken. Daarbij wordt de vermogensverschuiving gerelateerd aan het totale vermogen van beide echtgenoten. In de huwelijkse voorwaarden kan een beding worden opgenomen dat werkt als het huwelijk wordt ontbonden door overlijden. Voor die situaties wordt een soortgelijke bepaling voorgesteld voor de erfbelasting. Het voorstel geldt ook voor ongehuwd samenwonenden die een notarieel samenlevingscontract hebben. Als het huwelijk of notarieel samenlevingscontract wordt gesloten met als voornaamste doel het ontgaan van schenk- of erfbelasting, wordt elke vermogensverschuiving aangemerkt als een schenking. Het is aan de inspecteur om te bewijzen dat daarvan sprake is.

Navordering van schenk- en erfbelasting

Navordering van schenk- en erfbelasting wordt ook mogelijk als in verband met een vermindering van een aanslag een navorderingsaanslag aan dezelfde verkrijger moet worden opgelegd, bijvoorbeeld als in verband met een vermindering van een "gewone" aanslag een conserverende navorderingsaanslag voor de bedrijfsopvolgingsregeling moet worden opgelegd. Deze maatregel gaat in met onmiddellijke werking.

Aanslagtermijn schenkbelasting

De aanslagtermijnen voor de schenkbelasting gaan in na de dag van het doen van aangifte wanneer meer dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden, aangifte van die schenking wordt gedaan. Deze maatregel gaat in met onmiddellijke werking.

Registratiewet: elektronische aanlevering testamenten

Testamenten die al naar de algemene bewaarplaats voor notariële akten zijn overgebracht en annexen bij notariële akten kunnen elektronisch worden aangeleverd. De Belastingdienst krijgt via een digitale voorziening toegang tot testamenten of vergelijkbare akten in de gevallen waarin het overlijden van de erflater plaatsvindt nadat het testament of een andere akte al is overgebracht naar de algemene bewaarplaats voor notariële akten. In die gevallen wordt een elektronische kopie van de akte geregistreerd in plaats van een elektronisch afschrift. De Belastingdienst ontvangt langs elektronische weg eventuele aan de notariële akte gehechte stukken (annexen). De maatregelen treden in werking als de ondersteunende geautomatiseerde processen en infrastructuur gereed zijn. Dit is naar verwachting in de loop van 2018.