Privacybescherming op de werkvloer

Het digitale tijdperk waarin we leven vraagt om nieuwe regels voor privacy. Om die reden wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) met ingang van 25 mei 2018 vervangen door een nieuwe wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet raakt ook de ‘verwerking’ van de persoonsgegevens* van medewerkers in een personeelsadministratie en brengt aanvullende en nieuwe verplichtingen voor u, als werkgever, met zich mee. Met verwerking wordt bedoeld: gebruiken, raadplegen, opslaan etc. van persoonsgegevens.

Verplichtingen werkgever

Wanneer een werknemer in dienst komt en de werkgever dus in het bezit komt van persoonsgegevens, heeft de werkgever een aantal verplichtingen. Deze bestaan al onder de WBP en zijn in de AVG ‘overgenomen’ en/of aangevuld. Deze verplichtingen zijn onder meer opgenomen in artikel 13 van de AVG. Hiernaast moet u een register bijhouden van alle verwerkingsactiviteiten in het kader van persoonsgegevens. Dat geldt overigens alleen als er meer dan 250 werknemers werkzaam zijn, als verwerking veel voorkomt of met bijzondere gegevens wordt gewerkt.  

Rechten en werknemers

De werknemer heeft recht op informatie over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en de bewaartermijnen die hiervoor in acht worden genomen. Voordat u persoonsgegevens van werknemers verwerkt dient u de werknemers over deze rechten te informeren.

Bereid uw organisatie voor

Tot 25 mei 2018 is de WBP van toepassing. In de AVG zijn diverse nieuwe vereisten opgenomen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Ook zijn er vergaande regels opgesteld voor het waarborgen van de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stappenplan gepubliceerd om uw organisatie voor te bereiden op de AVG. Op het niet naleven van de (nieuwe) regels zijn hoge sancties gezet.

Meer informatie

Wilt u weten wat de komst van de AVG voor u als werkgever betekent? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten van Baker Tilly Employment Advisory.

*Een persoonsgegeven betreft elk gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. De gegevens van uw werknemers zijn als zodanig te classificeren.