Update: Nieuwe btw-regels voor de e-commerce sector vanaf 2021

Enige tijd terug heeft de Europese wetgever nieuwe btw-regels aangenomen die betrekking hebben op internationale handel en e-commerce. In deze bijdrage gaan we in op de belangrijkste wijzigingen, die per 1 juli 2021 zullen plaatsvinden. Ook staan we nog eens stil bij enkele wijzigingen die reeds per 1 januari 2019 zijn ingegaan.

Dit artikel is geactualiseerd op 24 juli 2020 naar aanleiding van recente nieuwe ontwikkelingen.

Wijzigingen per 1 januari 2019

Een klein aantal nieuwe regels is al in werking getreden per 1 januari 2019. In het bijzonder gaat het om de invoering van een jaarlijkse omzetdrempel voor kleine ondernemers die binnen de EU grensoverschrijdende telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten. Indien hun omzet beperkt blijft tot maximaal € 10.000 per jaar, mogen deze ondernemers onder voorwaarden de btw-regels toepassen van het EU-land waar zij gevestigd zijn. Daarnaast zijn enkele facturatie- en aangifteregels gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen voor e-commerce leveringen treden pas in werking per 1 juli 2021. Oorspronkelijk was de datum van inwerkingtreding 1 januari 2021. Echter in verband met de maatregelen rondom het coronavirus en de praktische uitwerking daarvan, is door de Europese Commissie voorgesteld de inwerkingtreding met 6 maanden uit te stellen omdat meer tijd nodig is voor de voorbereidingen.  Dit voorstel is op 22 juli 2020 aangenomen door de Europese Raad van Ministers. Dit betekent dan ook dat de huidige regelgeving van kracht blijft tot 1 juli 2021 en pas per die datum zal wijzigen. Nederland en Duitsland hebben echter aan de Europese Commissie voorgelegd om de inwerkingtreding nogmaals met 6 maanden te verlengen naar 1 januari 2022. Het is echter de vraag of andere lidstaten dit ook willen volgen. Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk en Malta hebben al aangegeven dat zij idealiter de nieuwe regelgeving per 1 juli 2021 in werking willen laten treden. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

2021: Wijzigingen voor e-commerce leveringen binnen de EU

Voor ondernemers die zich toeleggen op e-commerce goederenleveringen binnen de EU verandert er onder andere het volgende:

  • De huidige afstandsverkopenregeling wijzigt. Momenteel is een ondernemer die goederen verkoopt aan particulieren in andere EU-landen vaak btw verschuldigd in het land waar het transport van de goederen eindigt. Dit is onder andere het geval wanneer de ondernemer een bepaald omzetdrempelbedrag overschrijdt (Nederland heeft bijvoorbeeld een omzetdrempel van € 100.000 per jaar). Per 1 juli 2021 komt de oude omzetdrempel te vervallen, en is de ondernemer in beginsel vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd in het EU-land waar het transport eindigt.
  • Voor kleine e-commerce ondernemers komt er een nieuwe omzetdrempel van € 10.000 per jaar. Indien zij onder deze drempel blijven en bovendien slechts in één EU-land gevestigd zijn, mogen deze ondernemers btw in rekening brengen van het EU-land waar het transport van de goederen begint.
  • Ondernemers krijgen de mogelijkheid om voor hun grensoverschrijdende afstandsverkopen binnen de EU één speciale btw-aangifte te doen in het EU-land waarin zij gevestigd zijn. Door gebruik te maken van deze zogenoemde ‘One Stop Shop’-aangifte is het niet langer nodig om afzonderlijk btw-aangifte te doen in elk van de EU-landen waar afstandsverkopen belast zijn. Er zullen specifieke voorwaarden gelden voor het gebruik van de One Stop Shop.

2021: Wijzigingen voor e-commerce leveringen vanuit landen buiten de EU

In toenemende mate leggen ondernemers zich toe op e-commerce leveringen van goederen vanuit landen buiten de EU. Voor deze ondernemers verandert er per 1 juli 2021 onder andere het volgende:

  • Onder bepaalde voorwaarden staat de huidige regelgeving toe dat zendingen van geringe waarde die vanuit landen buiten de EU naar klanten binnen de EU worden verzonden, niet met invoer-btw belast worden. Deze ‘btw-vrijstelling bij de invoer van kleine zendingen’, die geldt voor kleine pakketjes met een waarde tot € 22, komt per 1 juli 2021 te vervallen. Dit houdt in dat ook de invoer van kleine zendingen belast zal zijn met invoer-btw.
  • Ondernemers die goederenleveringen verrichten vanuit landen buiten de EU krijgen onder voorwaarden de mogelijkheid om gebruikte maken van een One Stop Shop. Dit houdt in dat zij voor hun afstandsverkopen vanuit landen buiten de EU slechts in één EU-land btw-aangifte hoeven te doen. Deze One Stop Shop (OSS) regeling geldt alleen voor zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 150. Indien een ondernemer gebruik maakt van de OSS, kan hij onder voorwaarden een btw-vrijstelling toepassen op de invoer van de goederen.
  • Er komt een bijzondere regeling voor de heffing van btw bij invoer indien geen gebruik wordt gemaakt van de OSS. Bepaalde ondernemers – dit zullen doorgaans postbedrijven zijn – kunnen op grond van deze regeling de invoer-btw innen bij de persoon voor wie de goederen bestemd zijn, om deze vervolgens maandelijks te rapporteren en af te dragen via een elektronische aangifte. Dit voorkomt dat zij de invoer-btw direct ‘aan de grens’ moeten afdragen. De regeling kent verschillende voorwaarden en geldt alleen ingeval van zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 150.

Andere wijzigingen van het btw-stelsel

Naast de hiervoor besproken punten zijn er verschillende andere wijzigingen van het btw-stelsel. Zo komen er bijzondere verplichtingen voor ondernemers die afstandsverkopen faciliteren via elektronische interfaces zoals marktplaatsen of platforms (per 1 juli 2021). Ook zijn per 1 januari 2020 de vier Quick Fixes voor het huidige intracommunautaire handelssysteem in werking getreden. Daarnaast is de Europese regelgever van plan om dat handelssysteem op nog een aantal andere vlakken ingrijpend te veranderen. Deze laatstgenoemde veranderingen zijn echter nog niet definitief aangenomen.

Gevolgen voor uw onderneming

Indien uw onderneming zich toelegt op (grensoverschrijdende) handel of e-commerce, dan is de kans groot dat de nieuwe btw-regels van invloed zijn op uw onderneming. Onze verwachting is dat veel ondernemers hun ERP-systemen en bedrijfsprocessen (administratie, facturering) zullen moeten aanpassen – bijvoorbeeld vanwege de gewijzigde omzetdrempels en rapportagemogelijkheden. Anderzijds biedt de uitbreiding van de One Stop Shop ook mogelijkheden om de afwikkeling van de btw-afdracht te vereenvoudigen.

Heeft u reeds voorbereidingen getroffen voor de wijzigingen die oorspronkelijk per 1 januari 2021 in zouden gaan? Let u dan even op dat de ingangsdatum definitief is gewijzigd naar 1 juli 2021 en u de reeds geplande aanpassingen overeenkomstig opnieuw beoordeelt.

Heeft uw onderneming te maken met deze wijzigingen en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marisa Hut of Jayant Rakhan van VAT & Customs Advisory.