Wanneer is er sprake van een onderneming? Ofwel: wanneer bent u Vpb-plichtig of niet?

De Vpb-plicht geldt alleen voor ondernemingen. Een onderneming in Vpb-termen is ‘een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen’. Wat houdt deze definitie precies in? De definitie bestaat uit drie eisen. Aan alle drie de eisen moet worden voldaan om te kunnen concluderen dat sprake is van een onderneming.

Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid

Bij de beoordeling of sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, spelen factoren een rol als de omvang van de organisatie, het financiële risico en de duur van de werkzaamheden. In de rechtspraak wordt vrij snel aangenomen dat sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid. Echter, uitzonderingen bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de enkele verhuur van onroerende zaken. Op grond van jurisprudentie kan bij deze activiteit de factor arbeid zo gering zijn dat deze geacht wordt niet aanwezig te zijn (voor de ondernemingstoets).

Deelname aan het economisch verkeer

Er is sprake van deelname aan het economisch verkeer wanneer uw organisatie ‘buiten de eigen kring treed’, zoals het uitvoeren van activiteiten waarmee betalingen van derden worden ontvangen. Denk hierbij aan de verkoop van kavels uit grondexploitaties maar ook dienstverlening aan een andere (publiekrechtelijke) organisatie.

Activiteiten die uitsluitend de eigen organisatie dienen, leiden in beginsel niet tot deelname aan het economisch verkeer. Denk bijvoorbeeld aan de repro-afdeling of de eigen salarisadministratie. Echter, indien deze activiteiten ook ten behoeve van andere partijen worden verricht, kan weer wel sprake zijn van deelname aan het economisch verkeer.

Winstoogmerk/concurrentie

Het fiscale begrip ‘winstoogmerk’ is vaak ruimer dan eerste instantie wordt gedacht. Van ‘winstoogmerk’ is namelijk al sprake wanneer regelmatig overschotten worden behaald. Bij het beoordelen van het ‘winstoogmerk’ wordt primair uitgegaan van de bedrijfseconomische cijfers, gecorrigeerd voor ‘evidente’ verschillen.

Tot slot kan een (potentieel) concurrerende activiteit leiden tot de conclusie dat (toch) aan deze eis wordt voldaan.

Is de conclusie dat u vpb-plichtig bent? Onder enkele voorwaarden gelden vrijstellingen. Deze hebben wij voor u op een rij gezet.