Wet Huis voor Klokkenluiders

Op 1 maart jongstleden heeft de Eerste Kamer de Wet Huis voor Klokkenluiders (‘WHK’) aangenomen die naar verwachting per 1 juli aanstaande in werking zal treden. Het doel van de WHK is om melding van ernstige maatschappelijke misstanden te stimuleren en klokkenluiders te beschermen. Daartoe zal het Huis voor Klokkenluiders (‘het Huis’) worden opgericht waar werknemers, uitzendkrachten en/of zzp'ers melding kunnen maken van misstanden binnen de organisatie waarvoor zij werk(t)en.

Klokkenluidersregeling

Als uitgangspunt geldt dat een (vermoeden van een) misstand eerst intern wordt gemeld. Daarvoor worden werkgevers met -normaliter- ten minste 50 werknemers in dienst verplicht een klokkenluidersregeling op te stellen. Daarin moet onder meer het volgende zijn geregeld:

  • wanneer is er sprake van een (vermoeden van een) misstand
  • bij wie kan de melding van een (vermoeden van een) misstand worden gedaan
  • op welke wijze wordt met een melding omgegaan
  • welke adviseur werknemer in vertrouwen kan nemen voor raadpleging

De werkgever dient iedere melding vertrouwelijk te behandelen.

Overigens moet de regeling, voordat die in de organisatie geïmplementeerd kan worden, door de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) zijn goedgekeurd.

Huis voor Klokkenluiders

Als een melding intern niet (correct) is afgehandeld, of als het van de werknemer niet kan worden gevergd de melding eerst intern te doen, kan de werknemer de afdeling Onderzoek van het Huis verzoeken een onderzoek in te stellen naar (het vermoeden van) een misstand, of naar de wijze waarop de werkgever zich jegens de werknemer heeft gedragen na de melding. De werkgever is verplicht aan een onderzoek van het Huis mee te werken. Indien een onderzoek is afgerond, wordt een rapport opgesteld met de bevindingen en een oordeel, eventueel aangevuld met aanbevelingen aan de werkgever, welk rapport kan worden geopenbaard

Een werknemer kan te allen tijde -met vragen- terecht bij de afdeling Advies van het Huis.

Bescherming

Een werknemer die een melding doet, mag in beginsel niet in zijn rechtspositie worden geschaad. Als de melding op redelijke gronden, te goeder trouw en naar behoren is gedaan en de werknemer zorgvuldig heeft gehandeld, mag de werknemer niet worden benadeeld wat betreft bijvoorbeeld ontslag, overplaatsing, salarisverhoging, of verlofaanvragen.

Wilt u meer weten over deze nieuwe wet, of wilt u advies over het opstellen en/of in uw organisatie implementeren van een klokkenluidersregeling, neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory.