Wetsvoorstel: tegemoetkoming in kosten bij ontslag zieke werknemer

Er is een wetsvoorstel gedaan waarmee tegemoet wordt gekomen aan de optelsom van financiële verplichtingen voor werkgevers bij langdurig arbeidsongeschikten. In het voorstel behoudt de langdurige zieke werknemer het recht op transitievergoeding als een arbeidsovereenkomst, vanwege die langdurige ziekte én op initiatief van de werkgever, wordt beëindigd. Werkgevers worden daarvoor per 1 januari 2019 gecompenseerd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat wel een uniforme verhoging van de Awf-premie tegenover.

Afgelopen voorjaar is door vakbonden, werkgevers, coalitiepartijen en het kabinet geconcludeerd dat de doelen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) breed worden gedragen, maar dat de WWZ op sommige punten wel aanpassing behoeft. Eén daarvan is de verplichting van werkgevers om na twee jaar het loon van een zieke werknemer te hebben doorbetaald, bij ontslag van die werknemer ook nog een transitievergoeding te moeten betalen.

Compensatieregeling

In het wetsvoorstel was eerst sprake van een compensatieregeling met ingang van 2018. De regeling gaat nu per 1 januari 2019 in, het kabinet heeft ingangsdatum met een jaar naar achteren geschoven. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf de inwerkingtreding van de WWZ (1 juli 2015). Ons advies is om alles goed bij te houden. Zoals het er nu naar uitziet, kunt u namelijk in 2019 alsnog de transitievergoeding, die u nu betaalt aan langdurig zieken, declareren.

Cao-afspraken transitievergoeding

Met dit wetsvoorstel wordt het voor cao-partijen mogelijk gemaakt om andere afspraken te maken ten aanzien van transitievergoedingen die verschuldigd zijn ingeval van ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. De cao’s zullen dan wel moeten voorzien in een redelijke vergoeding of in voorzieningen die de kans op een nieuwe baan vergroten.

Wetsvoorstel

De ministerraad heeft er nu mee ingestemd om het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State voor te leggen. Daar is nu het wachten op. Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen ten aanzien van dit wetsvoorstel.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het ontslag van een (langdurig) arbeidsongeschikte werknemer? Of wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Nienke Lemmink, of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.