Wijziging jaarverslaggeving: nieuwe categorie microrechtspersonen

Er is een nieuwe categorie microrechtspersonen geïntroduceerd (Titel 9 Boek 2 BW). Een rechtspersoon is een microrechtspersoon indien hij gedurende twee opeenvolgende balansdata aan een aantal criteria voldoet.

Aan twee of drie van de volgende drie criteria moet worden voldaan:

  • De waarde van de activa op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs bedraagt maximaal € 350.000
  • De netto-omzet bedraagt maximaal € 700.000
  • Het gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar bedraagt minder dan tien werknemers.

Voor de bepaling of een rechtspersoon als microrechtspersoon kwalificeert, worden de groottecriteria op geconsolideerde basis toegepast. Dit houdt in dat de waarde van de activa, de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar moeten worden meegeteld van groepsmaatschappijen die de rechtspersoon zou consolideren indien hij een geconsolideerde jaarrekening zou opmaken. Microrechtspersonen zijn een onderdeel van de categorie kleine rechtspersonen. De vrijstellingen voor kleine rechtspersonen gelden daarom ook voor microrechtspersonen.

Vereenvoudigingen en vrijstellingen microrechtspersonen

De belangrijkste vereenvoudigingen en vrijstellingen die specifiek zijn voor microrechtspersonen zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Onderwerp Nieuwe vereisten
Balans De balans bevat in ieder geval de posten vaste activa, vlottende activa, eigen vermogen, voorzieningen en vreemd vermogen.
Winst- en verliesrekening

De winst-en-verliesrekening bestaat in ieder geval uit de posten netto-omzet, overige bedrijfsopbrengsten, lonen, kosten van grond- en hulpstoffen, afschrijvingen en waardeverminderingen, overige bedrijfskosten, belastingen en resultaat na belastingen.

Toelichting De microrechtspersoon is vrijgesteld van het opnemen van een toelichting bij de jaarrekening. Dit betekent onder meer dat geen waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen worden opgenomen.
Marktwaarde De microrechtspersoon mag bij toepassing van de waarderingsgrondslag actuele waarde niet tegen marktwaarde waarderen. Financiële instrumenten, vastgoedbeleggingen en effecten mogen dus niet tegen marktwaarde op de balans worden opgenomen. Wanneer de microrechtspersoon toch wil waarderen tegen marktwaarde, dan moet hij het regime voor de 'kleine rechtspersoon' toepassen. Let op: bij toepassing van de waarderingsgrondslag historische kostprijs kan een waardevermindering naar lagere marktwaarde aan de orde zijn. Deze lagere marktwaarde bij toepassing van de waarderingsgrondslag historische kostprijs kwalificeert niet als waardering tegen marktwaarde.
Overlopende activa en passiva De microrechtspersoon hoeft geen overlopende activa en passiva inzake bedrijfskosten (voorbeeld: huren) op te nemen in hun jaarrekening.
Eigen aandelen Een NV moet (onderaan de balans) informatie opnemen over de verwerving en vervreemding van eigen aandelen.
Openbaar maken jaarrekening De microrechtspersoon hoeft alleen de balans openbaar te maken bij het handelsregister.
Fiscale grondslagen Bij toepassing van fiscale grondslagen moet de microrechtspersoon onder de balans vermelden dat hij de jaarrekening heeft opgemaakt op basis van fiscale grondslagen.

Achtergrond: De Nederlandse wet inzake het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) is gewijzigd. De nieuwe bepalingen zijn van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. In dit artikel hebben wij de nieuwe categorie microrechtspersoon uitgelicht. Een overzicht van álle wijzigingen kunt u terugvinden in onze publicatie. Zo kunt u uw jaarstukken van dit jaar nog goed opmaken en afronden en kunt u de ontwikkelingen meenemen in de afwegingen voor boekjaar 2017. In het najaar van 2017 volgt een update.