Wijziging jaarverslaggeving: nieuwe grensbedragen

Rechtspersonen die onder de werking van Titel 9 Boek 2 BW vallen, worden onderscheiden naar verschillende groottecategorieën. Afhankelijk van de omvang van de rechtspersoon gelden meer of minder verslaggevingsvereisten.

Naarmate de omvang van de rechtspersoon afneemt, nemen de vrijstellingen en vereenvoudigingen toe. In de gewijzigde Titel 9 Boek 2 BW zijn de grensbedragen voor de kleine en middelgrote rechtspersonen verhoogd waardoor een rechtspersoon eerder als kleine of middelgrote rechtspersoon wordt aangemerkt. Ook is er een nieuwe categorie microrechtspersonen toegevoegd. De nieuwe grensbedragen zijn als volgt:

     Micro Klein Middelgroot
Balanstotaal ≤ € 350.000 ≤ € 6.000.000 ≤ € 20.000.000
Netto-omzet ≤ € 700.000 ≤ € 12.000.000 ≤ € 40.000.000

Gemiddeld aantal

werknemers

<10 < 50 < 250

Bepaling omvang rechtspersoon

De omvang van de rechtspersoon wordt bepaald op geconsolideerde basis, ook als de rechtspersoon vrijgesteld is van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening. Indien de rechtspersoon op twee opeenvolgende balansdata aan twee of drie van de drie criteria voldoet, kwalificeert de rechtspersoon zich voor de betreffende categorie.

Bij oprichting van een nieuwe rechtspersoon wordt op balansdatum van het eerste boekjaar de grootte van de rechtspersoon vastgesteld. Indien de rechtspersoon per eerste balansdatum bijvoorbeeld middelgroot is, is het regime ‘middelgroot’ op de eerste jaarrekening van toepassing.

Let op: Omdat de nieuwe grensbedragen fors hoger liggen dan de oude grensbedragen verdient het aanbeveling om na te gaan of uw onderneming nog in dezelfde groottecategorie valt. Indien u meerdere vennootschappen heeft, geldt dit zowel voor de moedermaatschappij als ook voor de deelnemingen. Het kan zijn dat door de indeling in een andere groottecategorie voor één of meerdere van uw vennootschappen meer vrijstellingen gelden.

Achtergrond: De Nederlandse wet inzake het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) is gewijzigd. De nieuwe bepalingen zijn van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. In dit artikel hebben wij de nieuwe grensbedragen uitgelicht. Een overzicht van álle wijzigingen kunt u terugvinden in onze publicatie. Zo kunt u uw jaarstukken van dit jaar nog goed opmaken en afronden en kunt u de ontwikkelingen meenemen in de afwegingen voor boekjaar 2017. In het najaar van 2017 volgt een update.