Verslag Raad van Commissarissen 2015

Het begrip kwaliteit kent vele nuanceringen, maar wat is kwaliteit? En als over dit begrip overeenstemming bestaat, hoe moet toezicht op de naleving van kwaliteit dan worden ingericht en uitgevoerd? De Raad van Commissarissen (hierna ook: ‘Raad’ ) houdt toezicht op het bestuur van de organisatie Baker Tilly en adviseert, gevraagd en ongevraagd. Op deze wijze dient een Raad het vennootschappelijke belang. In de situatie van Baker Tilly gaat die rol echter verder: het expliciet toezien op het ’publieke belang’.

Een accountantsorganisatie die al dan niet wettelijk verplichte controles van jaarrekeningen uitvoert, verschilt op een fundamenteel punt van andere zakelijke dienstverleners: het controleteam onder leiding van de verantwoordelijke extern accountant bepaalt de inhoud en diepgang van de werkzaamheden, en dus de kwaliteit. De opdrachtgever kan daarop hooguit invloed uitoefenen door de mate waarop verifieerbare interne beheersingsmaatregelen onderdeel uitmaken van diens administratieve organisatie. Binnen de accountantspraktijk stelt het voor de gehele organisatie uniforme dossiersysteem ’Beat‘ betrokkenen in staat tot adequate keuzes in te verrichten werkzaamheden en de vastlegging daarvan, waarbij het dossier voorziet in de relatie met de van toepassing zijnde controlestandaarden COS. De omvang van de controle op de strikte naleving van de kwaliteitsafspraken blijkt uit de tabel in dit verslag waarin het aantal namens compliance verrichte toetsingen, verricht door externe toetsers, en de uitkomsten zijn weergegeven.

In alle vergaderingen in 2015 met het bestuur was de vakinhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening een vast agendapunt. Aan de hand van de kwartaalrapportages van de afdeling compliance stelde de Raad vast, in hoeverre de interne kwaliteitsstandaarden binnen vestigingen en door individuele accountants werden nageleefd. Voorgenomen sancties, helaas zijn beroepsfouten inherent aan de uitoefening van het vak, werden ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. De rol van de drie Bureaus Vaktechniek werd in 2015 prominenter. Dit kwam onder andere tot uitdrukking door strikte monitoring van de Verordening Inzake Onafhankelijkheid (VIO), de introductie van het ’twee handtekeningensysteem‘ bij (fiscale) adviesopdrachten, de aanscherping van het consultatieschema bij belastingadviseurs, in praktijkhandreikingen en ’audit alerts‘. Ook de introductie van de maatregel dat (aanstaande) accountantspartners gedurende enige tijd een rol binnen Bureau Vaktechniek Accountants moeten vervullen, is een actie die bijdraagt aan de gewenste kwaliteitsslag die de beroepsorganisatie NBA aanbeveelt. Realisatie van de 53 doelen is het belangrijkste aandachtspunt van de Commissie Publiek Belang. Ter verankering is de voorzitter van de Raad tevens lid van de Commissie Publiek Belang, die in meerderheid bestaat uit externe leden.

Talent management

Een tweede dimensie van kwaliteit is het vinden, behouden en ontwikkelen van de talenten van medewerkers. Ongeacht hun vooropleiding, leeftijd en duur van de dienstbetrekking, maken mensen het verschil als zij veelvuldig worden uitgedaagd. De Raad heeft kennis genomen van het medewerkertevredenheidsonderzoek dat in 2015 is uitgevoerd en monitort de acties die het bestuur daarop heeft geïnitieerd. Marktconforme arbeidsvoorwaarden stellen een organisatie in staat om haar doelstellingen te realiseren; de wijze waarop Baker Tilly daaraan invulling leest u hier. Het overleg met de Ondernemingsraad was ook in 2015 waardevol, om te beoordelen hoe Baker Tilly in zijn ambities slaagt. Goed werkgeverschap impliceert zowel een goede balans tussen werk, studie en de privésituatie, alsook het creëren van een veilige en geborgen werkomgeving. Naleving van de merkwaarden en monitoring daarvan door middel van periodieke personeelsgesprekken zorgen voor een passend fundament. De Raad heeft op dit vlak zowel haar toezichthoudende als ook haar adviserende rol ingevuld.

Financiële betrouwbaarheid

Een derde element van kwaliteit slaat op financiële betrouwbaarheid. De resultaatontwikkeling per vestiging en voor Baker Tilly als geheel wordt door de Raad gemonitord en betreft eveneens een vast agendapunt. Vestigingen die in financieel opzicht niet aan de gestelde normen voldoen worden namens het bestuur actief bijgestaan in de realisatie van resultaatherstel. De Raad heeft kennis genomen van de periodieke verslagen en ontwikkelingen met het bestuur besproken. Vast onderdeel betreft ook het jaarlijkse overleg met het bestuur inzake de jaarrekening en overleg met de externe accountant naar aanleiding van diens bevindingen aangaande de jaarrekening. De Raad heeft daarbij onder andere toezicht gehouden op de inschatting van risico’s uit aansprakelijkstellingen en mogelijke claims. De bevindingen over het boekjaar 2014 hebben geleid tot een positief preadvies van de Raad aan de Algemene Vergadering.

Borging van de toekomst

’In het publiek belang‘: 53 maatregelen van de NBA bepalen de inrichting van accountantsorganisaties met een OOB-vergunning; de AFM monitort de mate en de voortgang van de realisatie. Naast overleg voorafgaand aan verscheidene strategiebijeenkomsten met de partners van Baker Tilly, heeft de Raad geadviseerd naar aanleiding van de strategienota ’Visie op de toekomst‘, die het bestuur tijdens een informele aandeelhoudersbijeenkomst in september 2015 heeft gepresenteerd. Centraal vraagstuk daarbij was en is, hoe een organisatie die zich in belangrijke mate richt op dienstverlening aan het middensegment van de Nederlandse economie, haar signatuur en gewenste slagvaardigheid in overeenstemming kan brengen met de genoemde maatregelen.

Baker Tilly is in transitie. Dit geldt ook voor zijn toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen. Vanwege de wisseling van leden van de Raad – Ronald Hoeksel en Arno van der Heijden, naar een rol in het bestuur van Baker Tilly- is Henry Geerts per 1 januari 2015 toegetreden, vanaf 1 juli 2015 in de rol van voorzitter. Vanuit een volledig uit interne leden bestaand orgaan heeft de Algemene Vergadering besloten tot het instellen van een Raad die met ingang van 2016 bestaat uit twee interne en twee externe leden. De statutenwijziging in december 2015 geeft daar de ruimte voor en biedt thans al voldoende flexibiliteit bij verdere aanpassingen in of na 2016.

Met de bezetting van de Raad vanaf 1 januari 2016 wijkt Baker Tilly bewust af van de desbetreffende aanbeveling van de NBA. Door de gemaakte keuze combineert de Raad de kennis van de interne leden over de eigen organisatie met de scherpe blik ‘van buiten‘. De externe leden hebben daardoor ook de gelegenheid om zich de mores eigen te maken van de onderneming waarop zij toezicht houden. Henry Geerts heeft per 1 januari 2016 zijn positie beschikbaar gesteld ten behoeve van externe invulling.
Thans ligt in concept de ’governance matrix‘, die inzicht geeft in de rollen van Aandeelhoudersvergadering, bestuur en Raad. Deze matrix is ingericht conform de in te voeren maatregelen en zal na overleg tussen bestuur en RvC aan de Aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. De Raad kent in 2016 geen afzonderlijke commissies, om op deze wijze kennisoverdracht vanuit de organisatie praktisch te combineren met externe inzichten. Uitzondering hierop vormt de Commissie Publiek Belang. Omdat een accountantsorganisatie nu eenmaal een publiek belang dient, moet daarop ook professioneel en onafhankelijk toezicht worden gehouden.

Gouda 31 maart 2016
Raad van Commissarissen
Baker Tilly N.V.

S.F. Jansen RA (voorzitter)
Prof. Dr. Mr. P. van der Zanden RA
Drs. R.P.A. Leander RA MBA
Mr. B.A.M. Bos