Kadaster

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.