Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Corona Helpdesk - NOW.jpg

De invloed van het coronavirus op de maatschappij grijpt om zich heen. Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen moeten nemen, met eventuele financiële en fiscale gevolgen voor uw organisatie. Daarom biedt de overheid een financiële tegemoetkoming om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De eerder aangekondigde regeling werktijdverkorting (WVT) is ingetrokken en vervangen door deze nieuwe tijdelijke regeling. Zo kunnen meer werkgevers sneller geholpen worden.

Klik hier om direct naar alle veelgestelde vragen over de NOW te gaan. Wilt u eerst wat meer achtergrond? Lees dan hieronder verder.

Voorwaarden

Een werkgever komt voor een tegemoetkoming in de loonkosten in aanmerking indien:

 • werkgever vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies ziet en verwacht dat deze minimaal 20% zal zijn;
 • het personeel niet wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen in de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 • het loon aan betrokken werknemers door werkgever wordt doorbetaald.

Anders dan de regeling werktijdverkorting is de nieuwe tegemoetkomingsregeling ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers met een flexibel contract, waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Duur en verlenging

De aanvraag geldt in beginsel voor een periode van 3 maanden. Is er na deze periode nog geen verbetering in het bedrijf? Dan kan de aanvraag eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

Aanvraag op basis van omzetverwachting

Het verzoek tot tegemoetkoming in de loonkosten kan bij het UVW worden aangevraagd. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Door loskoppeling van de werktijdverkorting en WW wordt het aanvraagproces van de NOW-regeling sterk vereenvoudigd. Omzetverlies (in plaats van werkvermindering) wordt als criterium gebruikt en werkgevers hoeven niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies. Dit is om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet tot een maximum van 90% van de loonsom. Hieronder zijn enkele voorbeelden weergegeven van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 • Hoe vindt de berekening van de loonsom plaats?

Voorschot op basis van verwachting en uitbetaling

Werkgevers moeten bij de aanvraag de verwachte omzetdaling opgeven. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming uit. Dit gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na het indienen van de aanvraag, het UWV verwacht dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u de vaststelling van de tegemoetkoming aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist.

Definitieve vaststelling achteraf

Het UWV maakt binnen 22 weken een eindafrekening op. Die kan hoger óf lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. De tegemoetkoming wordt namelijk toegekend op basis van een verwacht omzetverlies en loonsom. Op basis van realisatiecijfers wordt afgerekend. De verwachting is dat de afrekeningen niet (allemaal) kunnen worden afgerond in 2020, maar meerjarig door zal lopen. Ook na 2020 kan nog sprake zijn van subsidie-afrekeningen, terugontvangsten en uitvoeringskosten. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Verplichtingen werkgever

Van werkgevers wordt verwacht dat zij:

 • zich zoveel mogelijk inspannen om de loonsom gelijk te houden;
 • zich committeren geen ontslag voor werknemers aan te zullen vragen op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarin de tegemoetkoming wordt ontvangen;
 • in overeenstemming met het doel van de NOW handelen;
 • melding doen van de NOW-toekenning aan de gemeente waarvan de werkgevers loonkostensubsidie ontvangen;
 • en ten slotte, niet onbelangrijk de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging, of bij gebreke daarvan alle werknemers informeren over het beroep dat gedaan is op de NOW.

Aanvragen werktijdverkorting (WVT)

Vanwege de terugval in werk hebben veel bedrijven een aanvraag ingediend voor de regeling werktijdverkorting, die is opgenomen in de Beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004. De regeling werktijdverkorting is niet berekend op de ongekende werkvermindering als gevolg van het coronavirus. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 maart 2020 besloten om de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen.

Reeds ingediende aanvragen, die nog niet zijn afgehandeld, worden afgehandeld in de nieuwe regeling (NOW). Werkgevers krijgen hierover bericht. De aanvraag voor de ingetrokken werktijdverkortingsregeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel wordt bij werkgevers aanvullende informatie opgevraagd.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de hoogte van het omzetverlies bepaald?

De hoogte van het omzetverlies wordt bepaald door de totale omzet uit 2019 te delen door vier. Dit wordt vervolgens vergeleken met de ingeschatte omzet in de maanden maart, april en mei 2020. Als de omzetdaling pas later merkbaar is, kan ook een periode (voor de omzetvergelijking) worden aangegeven die één of twee maanden later start en dus ziet op april, mei en juni 2020, of mei, juni en juli 2020.

Bij bedrijven in concernverband wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern (een te) grote invloed hebben op de hoogte van de tegemoetkoming. Het is volgens het kabinet aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Hoe vindt de berekening van de loonsom plaats?

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het zogenaamde sociale verzekeringsloon (ook wel ‘SV loon’) wordt hierbij als grondslag gebruikt. Hier bovenop komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Er zit daarnaast een maximum aan het loon dat per werknemer voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, namelijk € 9538 bruto per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Komen alleen bedrijven in aanmerking die vanwege overheidsmaatregelen dicht moeten?

Bedrijven die uit voorzorg dichtgaan, omdat als gevolg van de 1,5 meter afstandseis het werk niet veilig kan worden gedaan, ook in aanmerking komen voor de NOW regeling, mits zij aan de (eerder genoemde) voorwaarden voldoen. Hetzelfde geldt voor bedrijven die wel geopend zijn, maar veel minder toeloop krijgen (bijvoorbeeld kledingwinkels of campinghouders).

Welk salaris komt voor de tegemoetkoming in aanmerking?

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan én die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor een tegemoetkoming ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd; er is geen onderscheid naar contractvorm.

Mensen die niet vallen onder die definitie van werknemer, zoals niet-verzekerde DGA’s en vrijwillig verzekerden, zijn uitgezonderd. Hun loon komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Geldt NOW ook voor flexibele contracten?

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft, zoals werknemers met een oproepcontract. De duur van het dienstverband is niet relevant. Belangrijk is dat de werkgever het (gemiddelde) loon voor deze werknemers doorbetaalt. Als de werkgever geen loon doorbetaalt, wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder (gemiddeld) gewerkt hebben. Als de loonsom krimpt, omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Geldt NOW ook voor uitzendkrachten?

Minister Koolmees bevestigt dat de NOW-regeling van toepassing is op de loonkosten voor uitzendkrachten en payrollkrachten. Uitzendkrachten en payrollkrachten zitten in de loonsom van de uitzender/of payrollwerkgever. Die kan via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (niet de inlener). Voor uitzendwerkgevers gelden verder dezelfde voorwaarden als voor andere, reguliere werkgevers.