Overheidssteun voor zelfstandig ondernemers en getroffen sectoren

Corona Helpdesk - Getroffen ondernemers.jpg

Veel zelfstandig ondernemers en zzp’ers zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Hierdoor heeft het kabinet ingrijpende maatregelen moeten nemen. Er is een economisch noodpakket aangekondigd. U als ondernemer kunt in aanmerking komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) of de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Eén van de maatregelen die het kabinet heeft afgeroepen, is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn op 27 maart jl. bekend gemaakt:

 • De regeling moet uiterlijk voor 31 mei 2020 zijn aangevraagd en kan dan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden toegepast. De regeling ziet op de maanden maart, april en mei 2020.
 • De zelfstandig ondernemer moet in Nederland woonachtig zijn en eveneens moet zijn/haar bedrijf in Nederland gevestigd zijn.
 • Ook moet voldaan zijn aan een urennorm van ten minste 1225 uur per jaar (oftewel ca. 24 uur per week).
 • Tot slot moet de ondernemer bedrijfsmatig actief zijn geweest en moet het bedrijf vóór 17 maart 2020 ingeschreven zijn geweest in de KvK.

Directeur- grootaandeelhouder (DGA)

Ook een DGA van een bv kan in principe een beroep doen op de Tozo-regeling, mits aan de volgende wettelijke vereisten wordt voldaan:

 • Er moet worden voldaan aan de (voornoemde) urennorm.
 • Er moet sprake zijn van volledige zeggenschap, en van het dragen van de financiële risico’s.
 • Ten slotte dient de DGA bij de aanvraag naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de bv nu geen salaris kan uitbetalen.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Ondersteuning op grond van deze regeling kan plaatsvinden:

 • in de vorm van een bijstandsuitkering voor levensonderhoud, waarvoor de zelfstandige bij de aanvraag zal moeten verklaren dat hij/zij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn/haar inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot € 1.050 netto. Dit betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.
 • in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Ondernemingen die behoren tot de sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus en ernstige schade lijden, kunnen via de beleidsregel Tegemoetkoming Getroffen Sectoren (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De hoofdactiviteit van de onderneming, zoals die in de KvK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel. Deze lijst wordt steeds - indien nodig - uitgebreid/aangepast.
 • De onderneming mag in beginsel geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
 • Er wordt verwacht dat de onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) t/m 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden.
 • De vaste lasten in de periode van 16 maart t/m 15 juni 2020 bedragen minstens € 4.000.
 • De onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 • De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK vóór 15 maart 2020.
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank. De TOGS aanvraag kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend t/m 26 juni 2020

De specialisten van Baker Tilly ondersteunen u op het gebied van de Tozo en TOGS waar nodig. Neemt u gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Baker Tilly of de Corona Helpdesk (via 038 425 86 00).