Versoepelde fiscale maatregelen

Industrie 12

Het kabinet heeft een aantal fiscale maatregelen doorgevoerd om ondernemers, die door het coronavirus financiële problemen ondervinden, tegemoet te komen. Zo kan uitstel van betaling van belastingaanslagen worden gevraagd en kunnen voorlopige aanslagen 2020 worden verlaagd. Naast uitgebreide informatie over deze maatregelen, bieden wij antwoorden op veel voorkomende vragen en gaan wij in op enkele andere belangrijke fiscale maatregelen die verband houden met het coronavirus.

Betalingsuitstel belastingaanslagen

Momenteel bestaat de mogelijkheid om bijzonder betalingsuitstel bij de Belastingdienst aan te vragen als u niet in staat bent om tijdig uw belastingaanslagen te voldoen. Het verzoek voor bijzonder betalingsuitstel moet schriftelijk of via een online formulier van de Belastingdienst worden ingediend. Direct na ontvangst van het verzoek worden de invorderingsmaatregelen gestopt. Een boete voor het niet op tijd betalen van de belastingen waarvoor u uitstel van betaling vraagt hoeft u niet te betalen.

Verlagen voorlopige aanslagen 2020

Heeft u als ondernemer al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 dan wel vennootschapsbelasting 2020 ontvangen, en verwacht u dat de winst lager uitkomt? In dat geval is het verstandig om de hoogte van de ingeschatte winst 2020 aan passen door een wijzigingsverzoek in te dienen. Na een ingediend verzoek tot wijziging volgt doorgaans binnen drie tot vier weken een herziene aanslag. Totdat de nieuwe aanslag er is, moet er in principe op de eerste aanslag doorbetaald worden. Er kan echter verzocht worden om uitstel van betaling voor de eerste aanslag. 

Andere belangrijke fiscale aspecten

Btw en afgelaste evenementen

In een aantal situaties ziet Baker Tilly mogelijkheden om de reeds afgedragen btw terug te vragen van de Belastingdienst. Dit kan met name gunstig zijn wanneer de ondernemer de ontvangen bedragen niet restitueert aan de tickethouders. Lees meer…

Btw-maatregelen

Met betrekking tot de omzetbelasting zijn er enkele (tijdelijke) maatregelen getroffen: 1) Versoepelde btw-gevolgen bij uitlenen van zorgpersoneel 2) Versoepelde btw-gevolgen bij het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen en 3) Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen. Lees meer…

Douane

In deze roerige tijden is ook de Nederlandse Douane zich ervan bewust dat veel bedrijven worden getroffen door de coronacrisis. Om ondernemers en zorgverleners hierin te assisteren heeft de Nederlandse Douane waar mogelijk maatregelen getroffen om zo een helpende hand te bieden. Lees meer...

Het aanbieden van vouchers

Het aanbieden van vouchers is een opkomende trend ten tijde van het corona-virus. Middels het aanbieden van vouchers kan een onderneming alsnog omzet binnenhalen of kan restitutie van een reeds verkochte prestatie worden voorkomen. De btw-behandeling van vouchers kan afwijken van uw reguliere prestaties en daardoor kan ook de aangifte omzetbelasting afwijken. Lees meer...

Energiebelasting

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) in bepaalde gevallen uitstellen. Zij keurt goed dat de energieleveranciers voor leveringen van aardgas en elektriciteit in de maanden april, mei en juni 2020 de EB en de ODE, alsmede de btw hierover, op een later moment worden verschuldigd dan normaal. 

Vorming van een fiscale coronareserve

Voor de vennootschapsbelasting (Vpb) kunnen bedrijven in de aangifte over het boekjaar 2019 een ‘coronareserve’ vormen. Deze coronareserve kan worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat wordt geleden in het boekjaar 2020.

Zonder deze regeling zou een verlies over 2020 pas na indiening van de aangifte 2020 verrekend kunnen worden met de in 2019 gerealiseerde winst. Op de regeling kan een beroep worden gedaan door een verzoek te doen om  de voorlopige aanslag 2019 te herzien, of door het indienen van de aangifte 2019. Als de aangifte 2019 al is gedaan, kan een aanvulling op de aangifte worden ingediend.

De belangrijkste voorwaarden voor het vormen van een coronareserve zijn:

 1. De coronareserve mag worden gevormd voor zover het te verwachten verlies over het boekjaar 2020 verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Dat is bijvoorbeeld het geval voor zover sprake is van een verlies door omzetderving vanwege de door de overheid genomen coronamaatregelen.
 2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verwachte verlies over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is dat over het boekjaar 2020 een winst wordt genoten.
 3. De coronareserve bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019, zonder rekening te houden met deze reserve.
 4. De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen en de wijze waarop de winst wordt bepaald dient in 2019 en 2020 hetzelfde te zijn.

Het vormen van een coronareserve kan gevolgen hebben voor de toepassing van andere regelingen in de Vpb. Aangekondigd is dat voor de eventuele samenloop met andere regelingen geen maatregelen worden getroffen. Het is dus aan de belastingplichtige om bij het vormen van de coronareserve rekening te houden met deze mogelijke gevolgen.

Verlaging gebruikelijk loon

Voor aanmerkelijkbelanghouders die voor hun vennootschap arbeid verrichten geldt het gebruikelijk loon. Dat is een jaarlijks minimumbedrag waarover loonbelasting dient te worden betaald.

Vanwege de coronacrisis mag het gebruikelijk loon in 2020 worden verlaagd. Het gebruikelijk loon voor 2020 wordt als volgt bepaald: A x B/C, waarbij het volgende geldt:

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste vier maanden van 2020

C = de omzet over de eerste vier maanden van 2019

Bij deze verlaging gelden de volgende voorwaarden:

 1. a.v. de betreffende aanmerkelijkbelanghouder neemt de rekening-courantschuld of het dividend niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. De aanmerkelijkbelanghouder mag dus niet het gederfde inkomen alsnog opnemen uit de vennootschap.
 2. Als de aanmerkelijkbelanghouder feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekening, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de aanmerkelijkbelanghouder gebruikmaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
 3. Deze versoepeling geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

De verlaging van het gebruikelijk loon mag worden doorgevoerd zonder vooroverleg met de Belastingdienst.

Versoepeling urencriterium

Voor een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve, geldt dat ondernemers aan het urencriterium moeten voldoen. Dat betekent dat een ondernemer ten minste  1225 uren per kalenderjaar aan werkzaamheden voor zijn onderneming besteedt.

Vanwege het coronavirus kan het zijn dat ondernemers niet of nauwelijks hebben kunnen werken. Ondernemers worden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geacht ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed, ook als ze, gelet op de coronacrisis, niet daadwerkelijk die uren hebben besteed.

Seizoensgebonden ondernemers worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren hebben gedaan. Ondernemers kunnen met behulp van de administratie van 2019 bepalen hoeveel uren zij aan hun onderneming hebben besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019.

Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschikte ondernemers geldt normaal gesproken een urencriterium van 800 uren per kalenderjaar. Deze ondernemers worden geacht ten minste 16 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers onbelast vergoeden. Per 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.  Vanwege het coronavirus wordt de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 in 2020 verhoogd naar 3%.Voor de loonsom boven € 400.000 blijft het percentage 1,2%.

Uitstel van hypotheekbetalingen zonder verlies van hypotheekrenteaftrek

Verschillende kredietverstrekkers hebben aangegeven tijdelijk uitstel van aflossing van leningen toe te staan. Deze uitsteltermijn is veelal zes maanden. Indien u een hypotheek hebt die onder de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2013 valt, die ten minste annuïtair moet worden afgelost in maximaal 30 jaren (360 maanden), dient u normaal gesproken tijdig de uitgestelde aflossing in te halen om hypotheekrenteaftrek te blijven behouden. U dient in dat geval namelijk aan het einde van het opvolgende kalenderjaar zodanig te hebben afgelost op de lening, dat de hoofdsom van de lening op dat moment even hoog is als overeengekomen in het aflossingsschema. Als u dit niet doet, is de volledige hypotheekrente op die lening vanaf dat moment op basis van huidige wetgeving niet langer aftrekbaar van uw inkomen.

De staatssecretaris heeft aangekondigd in een beleidsbesluit goed te keuren dat de hypotheekrente kan worden afgetrokken, indien zo snel mogelijk na afloop van de uitstelperiode van maximaal zes maanden een nieuw annuïtair aflossingsschema wordt opgesteld, op basis waarvan het inhalen van de aflossingsachterstand wordt uitgesmeerd over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening.

Daarnaast staat de staatssecretaris toe de resterende lening te splitsen, waarbij voor de resterende hoofdsom zonder rekening te houden met de aflossingsachterstand het bestaande annuïtaire schema van toepassing blijft en voor het deel van de aflossingsachterstand een afzonderlijke (hypothecaire) lening met een eigen annuïtair schema wordt afgesloten, waarbij de looptijd maximaal gelijk is aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom.

Het beleidsbesluit geldt voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 melden of hebben gemeld bij hun kredietverstrekker en met hun kredietverstrekker een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan.

Tot slot zal de staatssecretaris bezien hoe en onder welke voorwaarden het aangekondigde beleidsbesluit ook van toepassing is op leningen die zijn aangegaan bij bijvoorbeeld de eigen bv of een familielid.

Veelgestelde vragen

Voor welke belastingen kunt u bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen?

In principe moet iedere aanslag worden betaald binnen de termijn die op de aanslag vermeld staat. Echter, indien betalingsproblemen zijn ontstaan of in de nabije toekomst zullen ontstaan vanwege het coronavirus is het voor alle ondernemers mogelijk om de komende drie maanden bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst voor de volgende belastingen:

 • inkomstenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting (btw);
 • loonheffingen;
 • kansspelbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurderheffing;
 • milieubelastingen (energiebelasting/belasting opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater),
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;

Aangiftebelastingen

Voor o.a. omzetbelasting en loonheffing geldt dat het verzoek om uitstel pas kan worden gedaan als er een naheffingsaanslag is opgelegd.

Douanerechten

Wanneer ten aanzien van douanerechten bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, wordt op verzoek uitstel van betaling verleend.

G-rekening

Voor ondernemers met een g-rekening is het mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Zo krijgen zij dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder g-rekening.

Geldt het bijzonder uitstel alleen voor belastingen van het lopende jaar?

Nee, bijzonder uitstel van betaling geldt voor alle nog openstaande jaren.

Wat zijn de voorwaarden om uitstel van betaling te krijgen?

 • Het verzoek om uitstel van betaling moet u schriftelijk indienen. Het verzoek kan nu ook via de website van de Belastingdienst met een online formulier worden gedaan.
 • Eén verzoek volstaat voor uitstel van alle soorten openstaande belastingschulden. U krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling; dat geldt voor de openstaande schuld op het moment van het verzoek en voor de nieuw opkomende schulden inzake de eerdergenoemde belastingen in de komende drie maanden. Er hoeft dus niet steeds een nieuw verzoek om uitstel te worden gedaan.
 • Indien u voor een periode van langer dan 3 maanden uitstel vraagt, gelden aanvullende vereisten. Zo dienen onder andere de bestaande betalingsproblemen uitstel van betaling van langer dan 3 maanden noodzakelijk te maken.
 • Als de openstaande belastingschuld waarvoor u uitstel vraagt meer dan € 20.000 bedraagt, dient u tevens een verklaring van een derde deskundige te verstrekken. Deze dient de volgende elementen te bevatten:
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. Bij ‘korte termijn’ valt te denken aan de periode waarin de actuele beperkingen van het kabinet ten aanzien van de betreffende ondernemer gelden, zoals de sluiting van de horeca, sportaccommodaties en kinderopvang tot en met 28 april en het verbod op evenementen tot 1 juni.
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

In de toelichting bij de verklaring geeft de derde deskundige aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt.

Hoe lang kan ik uitstel van betaling krijgen en moet ik zekerheid stellen?

Uitstel kan worden aangevraagd voor een korte periode (bijvoorbeeld drie maanden), maar ook langer. Omdat het kabinet heeft opgeroepen om de bureaucratie rond het uitstel van betaling tot een minimum te beperken, lijkt het logisch dat er in geval van kort uitstel door de Belastingdienst geen zekerheden zullen worden vereist. Zekerheid op dat punt is er momenteel echter niet.

De maximum periode waarvoor normaal gesproken uitstel van betaling wordt verleend is 12 maanden. Daarbij kan de Belastingdienst zekerheid voor de betaling eisen in de vorm van een bankgarantie of hypotheekrecht. Ook kan verlangd worden dat u een aflossingsvoorstel doet. Gezien de strekking van de maatregelen van het kabinet lijkt het erop dat soepel zal worden omgegaan ten aanzien van deze punten. Het is echter op dit moment niet duidelijk hoe de Belastingdienst hier concreet mee zal omgaan.

Indien u voor maximaal 3 maanden uitstel vraagt, wordt de invordering van de belasting stop gezet. Het lijkt er op dat de Belastingdienst in dit geval geen zekerheid voor betaling eist.

Kan ik de Belastingdienst telefonisch verzoeken voor uitstel van betaling in verband met de gevolgen van het coronavirus?

Nee, een verzoek kan alleen schriftelijk (een brief per post) of het speciale online formulier van de Belastingdienst.

Is rente verschuldigd bij uitstel van betaling?

Als een aanslag later wordt betaald dan de normale termijn, dan is invorderingsrente verschuldigd. Deze invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. De belastingrente was 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen.

De tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

Ik ben bestuurder van een BV en de BV kan de omzetbelasting / loonbelasting / accijnzen / kansspelbelasting / verbruikersbelastingen / milieubelasting niet betalen. Wat nu?

Het te laat betalen van omzetbelasting / loonbelasting / accijnzen / kansspelbelasting / verbruikersbelastingen / milieubelasting kan leiden tot een hoofdelijke aansprakelijkheid voor u als bestuurder indien betalingsonmacht niet tijdig bij de Belastingdienst is gemeld. De melding betalingsonmacht hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan indien u als bestuurder om uitstel van betaling in verband met corona vraagt voor loonheffingen en/of omzetbelasting. Het Ministerie van Financiën heeft namelijk aangegeven dat een verzoek om bijzonder corona-uitstel in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht wordt aangemerkt. De melding is tijdig voor de tijdvakken vanaf februari 2020, ook als het verzoek om bijzonder corona-uitstel later plaatsvindt dan 14 dagen nadat de belastingschuld is ontstaan. De automatische melding betalingsonmacht is rechtsgeldig voor de tijdvakken vanaf februari 2020 voor zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan door de coronacrisis.

Kan ik als werkgever de btw op kosten met betrekking tot afgelaste personeelsevenementen in aftrek brengen?

Initieel zou de btw op deze kosten van aftrek worden uitgesloten door de werking van het BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting). Echter, omdat het evenement feitelijk gezien geen doorgang vindt, heeft er geen personeelsverstrekking plaatsgevonden. Wij zijn daardoor van mening dat niet aan de werking van het BUA wordt toegekomen en derhalve het recht op aftrek van de btw op kosten die initieel zagen op personeelsverstrekkingen niet gecorrigeerd dient te worden.