Versoepelde fiscale maatregelen

Industrie 12

Het kabinet heeft een aantal fiscale maatregelen doorgevoerd om ondernemers, die door het coronavirus financiële problemen ondervinden, tegemoet te komen. Zo kan uitstel van betaling van belastingaanslagen worden gevraagd en kunnen voorlopige aanslagen 2020 worden verlaagd. Naast uitgebreide informatie over deze maatregelen, bieden wij antwoorden op veel voorkomende vragen en gaan wij in op enkele andere fiscale aspecten die verband houden met het coronavirus.

Betalingsuitstel belastingaanslagen

De komende drie maanden bestaat de mogelijkheid om bijzonder betalingsuitstel bij de Belastingdienst aan te vragen als u niet in staat bent om tijdig uw belastingaanslagen te voldoen. Het versoepelde uitstelbeleid geldt tot 19 juni 2020. Het verzoek voor bijzonder betalingsuitstel moet schriftelijk of via een online formulier van de Belastingdienst worden ingediend. Direct na ontvangst van het verzoek worden de invorderingsmaatregelen gestopt. Een boete voor het niet op tijd betalen van de belastingen waarvoor u uitstel van betaling vraagt hoeft u niet te betalen.

Verlagen voorlopige aanslagen 2020

Heeft u als ondernemer al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 dan wel vennootschapsbelasting 2020 ontvangen, en verwacht u dat de winst lager uitkomt? In dat geval is het verstandig om de hoogte van de ingeschatte winst 2020 aan passen door een wijzigingsverzoek in te dienen. Na een ingediend verzoek tot wijziging volgt doorgaans binnen drie tot vier weken een herziene aanslag. Totdat de nieuwe aanslag er is, moet er in principe op de eerste aanslag doorbetaald worden. Er kan echter verzocht worden om uitstel van betaling voor de eerste aanslag. 

Andere relevante fiscale aspecten

Btw en afgelaste evenementen

In een aantal situaties ziet Baker Tilly mogelijkheden om de reeds afgedragen btw terug te vragen van de Belastingdienst. Dit kan met name gunstig zijn wanneer de ondernemer de ontvangen bedragen niet restitueert aan de tickethouders. Lees meer…

Energiebelasting

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) in bepaalde gevallen uitstellen. Zij keurt goed dat de energieleveranciers voor leveringen van aardgas en elektriciteit in de maanden april, mei en juni 2020 de EB en de ODE, alsmede de btw hierover, op een later moment worden verschuldigd dan normaal. Het kabinet heeft aangekondigd de goedkeuring vorm te geven in een beleidsbesluit.

Voorlopige verliesverrekening 2020

Een fiscaal aspect om in gedachten te houden, is de voorlopige verliesverrekening. Indien u over het boekjaar 2020 een verlies verwacht, kunt u dit verlies verrekenen met de winst van het boekjaar 2019. Bij het indienen van de aangifte 2020 kunt u 80% van het voorlopige verlies verrekenen met de winst van 2019, mits de aanslag 2019 definitief is vastgesteld.

Verlaging gebruikelijk loon

Bent u directeur-grootaandeelhouder en verricht u werkzaamheden voor uw bv? Dan dient u normaal gesproken over een minimumbedrag aan salaris loonbelasting te betalen, het zogeheten gebruikelijk loon. In 2020 bedraagt het minimale gebruikelijk loon € 46.000.

Een lager loon dan een gebruikelijk loon zou acceptabel indien u aannemelijk kunt maken dat de continuïteit van de onderneming van uw bv in gevaar komt bij het uitbetalen van een dergelijk loon. Wellicht kan in uw situatie worden bepleit dat u als gevolg van de coronacrisis minder gebruikelijk loon hoeft te genieten in 2020.

Indien de onderneming van uw bv momenteel in financiële problemen komt door de coronacrisis, maar bijvoorbeeld later in 2020 weer rendeert, dan kan de Belastingdienst stellen dat u wel het reguliere gebruikelijk loon had moeten genieten in 2020.

Uitstel aflossing lening voor uw woning

Als u een lening heeft voor uw eigen woning, is de rente over die lening onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Voor leningen die onder de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2013 vallen, is een van die voorwaarden dat de lening ten minste annuïtair wordt afgelost in maximaal 30 jaren.

Diverse banken geven momenteel aan dat klanten de aflossing van hun lening voor de eigen woning tijdelijk kunnen uitstellen vanwege de coronacrisis.

Indien u een hypotheek hebt die onder de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2013 valt en die dus lineair of annuïtair moet worden afgelost, is het van belang dat u tijdig de uitgestelde aflossing inhaalt om de renteaftrek te blijven behouden. U dient in dat geval namelijk aan het einde van het opvolgende kalenderjaar zodanig te hebben afgelost op de lening, dat de hoofdsom van de lening op dat moment even hoog is als overeengekomen in het aflossingsschema. Als u dit niet doet, is de volledige hypotheekrente op die lening vanaf dat moment niet langer aftrekbaar van uw inkomen.

Als u in 2020 tijdelijk niet aflost op uw lening is dat dus geen probleem, als u maar op 31 december 2021 even veel hebt afgelost als u had moeten aflossen op de lening. Dat betekent dat u, nadat u uitstel heeft gekregen voor de aflossing op de lening, extra moet aflossen om de renteaftrek te blijven benutten.

Voor een directeur-grootaandeelhouder die bij de eigen BV een vergelijkbare lening voor de eigenwoning heeft gesloten, kan worden bepleit dat er ook mogelijkheden zijn om de lening tijdelijk niet af te lossen.

Veelgestelde vragen

Voor welke belastingen kunt u bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen?

In principe moet iedere aanslag worden betaald binnen de termijn die op de aanslag vermeld staat. Echter, indien betalingsproblemen zijn ontstaan of in de nabije toekomst zullen ontstaan vanwege het coronavirus is het voor alle ondernemers mogelijk om de komende drie maanden bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst voor de volgende belastingen:

 • inkomstenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting (btw);
 • loonheffingen;
 • kansspelbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurderheffing;
 • milieubelastingen (energiebelasting/belasting opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Aangiftebelastingen

Voor o.a. omzetbelasting en loonheffing geldt dat het verzoek om uitstel pas kan worden gedaan als er een naheffingsaanslag is opgelegd.

Douanerechten

Wanneer ten aanzien van douanerechten bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, wordt op verzoek uitstel van betaling verleend.

G-rekening

Voor ondernemers met een g-rekening wordt het mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Zo krijgen zij dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder g-rekening. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.

Geldt het bijzonder uitstel alleen voor belastingen van het lopende jaar?

Nee, bijzonder uitstel van betaling geldt voor alle nog openstaande jaren.

Wat zijn de voorwaarden om uitstel van betaling te krijgen?

 • Het verzoek om uitstel van betaling moet u schriftelijk indienen. Het verzoek kan nu ook via de website van de Belastingdienst met een online formulier worden gedaan.
 • Eén verzoek volstaat voor uitstel van alle soorten openstaande belastingschulden. U krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling; dat geldt voor de openstaande schuld op het moment van het verzoek en voor de nieuw opkomende schulden inzake de eerdergenoemde belastingen in de komende drie maanden. Er hoeft dus niet steeds een nieuw verzoek om uitstel te worden gedaan.
 • Indien u voor een periode van langer dan 3 maanden uitstel vraagt, gelden aanvullende vereisten. U krijgt van de Belastingdienst bericht welke aanvullende gegevens nodig zijn.
 • Indien de totale belastingschuld waarvoor u uitstel vraagt minder dan € 20.000 bedraagt, kunt u volstaan met stukken waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande maanden.
 • Indien de totale belastingschuld waarvoor u uitstel vraagt € 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde-deskundige vereist. Volgens de eerste berichten van het kabinet diende uit de verklaring van de derde-deskundige te volgen dat uw onderneming levensvatbaar is en dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn. Het kabinet heeft nu echter aangegeven dat zij de verklaring van de derde-deskundige zo eenvoudig mogelijk wil maken en komt binnenkort met een nadere uitwerking daarvan.

Hoe lang kan ik uitstel van betaling krijgen en moet ik zekerheid stellen?

Uitstel kan worden aangevraagd voor een korte periode (bijvoorbeeld drie maanden), maar ook langer. Omdat het kabinet heeft opgeroepen om de bureaucratie rond het uitstel van betaling tot een minimum te beperken, lijkt het logisch dat er in geval van kort uitstel door de Belastingdienst geen zekerheden zullen worden vereist. Zekerheid op dat punt is er momenteel echter niet.

De maximum periode waarvoor normaal gesproken uitstel van betaling wordt verleend is 12 maanden. Daarbij kan de Belastingdienst zekerheid voor de betaling eisen in de vorm van een bankgarantie of hypotheekrecht. Ook kan verlangd worden dat u een aflossingsvoorstel doet. Gezien de strekking van de maatregelen van het kabinet lijkt het erop dat soepel zal worden omgegaan ten aanzien van deze punten. Het is echter op dit moment niet duidelijk hoe de Belastingdienst hier concreet mee zal omgaan.

Indien u voor maximaal 3 maanden uitstel vraagt, wordt de invordering van de belasting stop gezet. Het lijkt er op dat de Belastingdienst in dit geval geen zekerheid voor betaling eist.

Kan ik de Belastingdienst telefonisch verzoeken voor uitstel van betaling in verband met de gevolgen van het coronavirus?

Nee, een verzoek kan alleen schriftelijk (een brief per post) of het speciale online formulier van de Belastingdienst.

Is rente verschuldigd bij uitstel van betaling?

Als een aanslag later wordt betaald dan de normale termijn, dan is invorderingsrente verschuldigd. Deze invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. De belastingrente was 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen.

De tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

Ik ben bestuurder van een BV en de BV kan de omzetbelasting / loonbelasting / accijnzen / kansspelbelasting / verbruikersbelastingen / milieubelasting niet betalen. Wat nu?

Het te laat betalen van omzetbelasting / loonbelasting / accijnzen / kansspelbelasting / verbruikersbelastingen / milieubelasting kan leiden tot een hoofdelijke aansprakelijkheid voor u als bestuurder indien betalingsonmacht niet tijdig bij de Belastingdienst is gemeld. Een melding voor betalingsonmacht is op tijd, indien dit binnen 14 dagen plaatsvindt nadat de belasting betaald had moeten worden.

Kan ik als werkgever de btw op kosten met betrekking tot afgelaste personeelsevenementen in aftrek brengen?

Initieel zou de btw op deze kosten van aftrek worden uitgesloten door de werking van het BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting). Echter, omdat het evenement feitelijk gezien geen doorgang vindt, heeft er geen personeelsverstrekking plaatsgevonden. Wij zijn daardoor van mening dat niet aan de werking van het BUA wordt toegekomen en derhalve het recht op aftrek van de btw op kosten die initieel zagen op personeelsverstrekkingen niet gecorrigeerd dient te worden.