Meerjarenprogramma Grondexploitaties voor de gemeente Culemborg

De gemeente Culemborg wilde in 2018 ondersteuning bij het opzetten van het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG). Gebiedsontwikkeling & Vastgoed werd om hulp gevraagd; zowel bij het opzetten van het MPG (als bijlage bij de jaarrekening 2018) als adviseren over sturings- en escalatielijnen binnen grondzaken.

De gemeente Culemborg is in het najaar van 2018 gestart met de doorontwikkeling van het taakveld grondzaken. Daarin zijn de volgende twee diensten bij Baker Tilly afgenomen:

  1. Het conceptueel vormgeven van een MPG (inclusief projectenblad).
  2. Het expliciet maken van sturingslijnen aangaande ruimtelijke projecten en de daarbij behorende escalatielijnen (gewenst spanningsveld tussen projectinhoudelijke en financiële sturing).

Rol Gebiedsontwikkeling & Vastgoed

Gebiedsontwikkeling & Vastgoed ondersteunde de gemeente bij het opstellen en doorontwikkelen van het MPG 2018 door het opstellen van formats, voeren van procesmanagement, samenstellen en redigeren van het MPG. Al deze werkzaamheden vonden plaats in nauwe samenwerking en afstemming met de gemeente.

Gestructureerde informatievoorziening over grondzaken

Het eindresultaat was het opleveren van het MPG voor de gemeente Culemborg. Daarmee is de informatievoorziening over grondzaken helder gestructureerd en daarmee transparant gemaakt voor raadsleden. Ook werd inzicht gegeven in het totaal van vraag en aanbod binnen de gemeente en de voortgang en financiële resultaten van individuele projecten en risico’s.

Als vervolg op dit traject is Baker Tilly met de gemeente Culemborg begonnen met het opstellen van een nieuwe Nota Maatschappelijk Verantwoord Grondbeleid.