Skip to content

De maatschappij vraagt van ondernemingen steeds meer dat ze hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparant bestuur. Sustainability hoort daarom hoog op de agenda van iedere organisatie. Temeer omdat rapportage voor een groot aantal ondernemingen verplicht is of gaat worden. Hoe zorgt u dat u aan alle ESG-rapportageverplichtingen, zoals de CSRD, voldoet? Baker Tilly helpt daarbij met het ESG-raamwerk. In de eerste 3 fases werken we toe naar een geïntegreerde strategie. In fase 4 van het raamwerk gaat u aan de slag met de duurzaamheidsrapportage.

Het ESG-raamwerk

Baker Tilly ESG Advisory heeft een raamwerk ontwikkeld waarmee u ESG integreert in uw organisatie. Met het raamwerk bent u in staat om op systematische wijze te voldoen aan de wettelijke rapportage-eisen die voor veel bedrijven in Nederland (gaan) gelden. Aan de hand van acht stappen, verspreid over vier fases, werken we toe naar een geïntegreerde strategie en uw duurzaamheidsverslag.

Vergroot de afbeelding hiernaast

esg raamwerk

Verantwoording afleggen met rapportage

In deze laatste fase gaat u aan de slag met uw duurzaamheidsrapportage. Vanaf 2025 zijn bedrijven die voldoen aan twee van de volgende drie criteria verplicht om te rapporteren over de effecten van hun activiteiten op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten:

 • 250 medewerkers;

 • 40 miljoen euro omzet;

 • een balanstotaal van 20 miljoen euro of meer.

Door deze rapportageverplichting wordt uw bestuursverslag nog belangrijker dan voorheen. Uw duurzaamheidsverslag wordt de manier waarop u verantwoording aflegt over uw bijdrage aan het klimaatakkoord van Parijs.

Waarom een duurzaamheidsrapportage?

Het is een belangrijk instrument voor organisaties om hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) te communiceren naar belanghebbenden. Het is vanaf 2025 verplicht om informatie over de duurzaamheidspraktijken, -effecten en -initiatieven van uw organisatie op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier aan te bieden.

De voordelen van een duurzaamheidsrapportage

Transparantie en verantwoording

Een duurzaamheidsrapport zorgt voor een duidelijk beeld van de ESG-prestaties van uw organisatie. Deze informatie kan gebruikt worden om organisaties verantwoording af te laten leggen over hun impact en om verbeteringen in duurzaamheidsprestaties te stimuleren.

Risicomanagement

Het proces om te komen tot een rapport helpt uw organisatie bij het identificeren en beheren van ESG-risico's en -kansen. De rapportage is een van de laatste stappen in uw ESG-strategie. Het traject helpt u om verbeterpunten te identificeren en actie te ondernemen om risico's te beperken.

Reputatie en merkimago

Duurzaamheidsrapportage kan de reputatie en het merkimago van een organisatie verbeteren door een toewijding aan duurzaamheid en transparantie te tonen. Dit kan helpen bij het aantrekken van klanten, investeerders en werknemers. Die zijn namelijk steeds meer geïnteresseerd in duurzaamheidskwesties.

Naleving van de regelgeving

Veel landen en rechtsgebieden hebben verplichte rapportagevereisten rondom ESG. Door deze fase zorgvuldig te doorlopen, voldoet u aan deze vereisten. Met een degelijke duurzaamheidsrapportage vermijdt u bovendien juridische en regelgevende risico's.

Betrokkenheid van belanghebbenden

Een duurzaamheidsrapport biedt u de mogelijkheid om met belanghebbenden in gesprek te gaan over duurzaamheidskwesties. U kunt bijvoorbeeld in gesprek komen met leveranciers over optimalisaties, en u wordt gestimuleerd om beter naar de wensen van uw klanten te luisteren.

Aan de slag met duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheidsrapportage is een complex en gedetailleerd proces dat een zorgvuldige planning en uitvoering vereist. Voor een volledig duurzaamheidsrapport dient u de volgende stappen te doorlopen:

 • Definieer uw scope
  Bepaal de reikwijdte van uw duurzaamheidsverslag door de relevante ESG-kwesties te identificeren voor uw organisatie, de belanghebbenden en de rapportagestandaarden.

 • Gegevens verzamelen
  Verzamel gegevens over de prestaties van uw organisatie, waaronder informatie over energieverbruik, broeikasgasemissies, afvalbeheer, waterverbruik, sociale impact en governancepraktijken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die u verzamelt nauwkeurig, betrouwbaar en consistent zijn.

 • Stel doelen en targets
  Stel duurzaamheidsdoelen vast die aansluiten bij de strategische doelstellingen van uw organisatie en de relevante rapportagestandaarden. Deze doelen en targets moeten specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn.

 • Ontwikkel uw rapport
  Organiseer de verzamelde gegevens in een duidelijk en beknopt verslag dat het verhaal vertelt van de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie. Het verslag moet goed gestructureerd, transparant en toegankelijk zijn voor belanghebbenden.

 • Ontvang feedback
  Vraag feedback over uw duurzaamheidsverslag aan interne en externe belanghebbenden, waaronder werknemers, investeerders, klanten en leveranciers. Zij kijken met een andere blik naar uw verslag en kunnen zo eventuele blindspots aanvullen.

 • Communiceer uw rapport
  Communiceer uw duurzaamheidsverslag naar uw stakeholders via verschillende kanalen, zoals uw website, sociale media en jaarverslag. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw rapport toegankelijk is voor alle belanghebbenden en dat u mogelijkheden biedt voor feedback en dialoog.

Evalueren en bijsturen

Rapportage doet u niet voor niets: het vormt de uitgelezen kans voor evaluatie en bijsturing. We noemen het de check & act-fase: hierin gaat u niet alleen na of de rapportage juist en volledig is, maar ook of u de juiste informatie heeft. Zo kunt u actie ondernemen om de strategie bij te sturen.

Check: monitor en evalueer de resultaten van uw strategie. Verzamel gegevens en meet de prestaties aan de hand van de doelen en doelstellingen die u gesteld heeft. Analyseer de gegevens en identificeer eventuele trends of patronen en vergelijk de resultaten met de verwachte resultaten.

Act: als de resultaten aan de verwachtingen voldoen, standaardiseer het nieuwe proces, documenteer dit en communiceer het naar alle belanghebbenden. Als de resultaten niet aan de verwachtingen voldoen, bekijkt u het plan en herziet u het, werkt u het proces bij en implementeert u het nieuwe plan.

Specialisaties

Ontdek de specialisaties van ESG

ESG fase 1: materialiteitsanalyse en stakeholdervalidatie

Het startpunt van iedere ESG-strategie is het uitvoeren van een materialiteitsanalyse. Hiermee bepalen we welke thema’s het meest relevant zijn voor uw onderneming.

Bekijk deze dienst

ESG fase 2: baseline, ambities en focusgebieden

Wanneer bekend is welke thema’s belangrijk zijn, kijken we naar het startpunt. Waar staat uw onderneming nu? En naar welke doelen streeft u? Hierin maken we de doelstellingen zo concreet en praktisch mogelijk.

Bekijk deze dienst

ESG fase 3: strategie en actieplannen

In de tweede fase van het ESG-raamwerk heeft u uw startpunt, ambities en stip op de horizon bepaald. U heeft een helder beeld van de gaps. Nu is het tijd om alle ideeën om te zetten in een concrete strategie.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief