Skip to content
Foto van exit bordje

De impact van de Brexit voor ondernemingen met internationale structuren

Gepubliceerd op: 05 oktober 2020
Type publicatie Kennisartikel
De komende Brexit per 1 januari 2021 loopt zoals het er nu naar uitziet uit op een no-deal Brexit. Naar verwachting zijn de fiscale gevolgen zeer ingrijpend voor Nederlandse bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk (VK) actief zijn, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen. Het is daarom van belang dat deze bedrijven zich goed voorbereiden op het einde van de overgangsperiode die op 1 januari 2021 eindigt. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste fiscale gevolgen op het gebied en geven wij verschillende actiepunten aan.

De Brexit heeft impact op bronbelastingen, deelnemingsvrijstellingen, internationale fiscale eenheden, fusies en splitsingen en exitheffingen. De belastingadviseurs volgen de ontwikkelingen inzake de Brexit nauwlettend en hebben diepgaande expertise op de fiscale gevolgen van internationaal opererende ondernemingen. Neemt u gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst bij een grondige voorbereiding op de Brexit.

Bronbelastingen

Door de Brexit gelden de regels van de Europese Moeder-dochterrichtlijn en de Interest- en royaltyrichtlijn niet meer voor het VK. Dividendbetalingen ontvangen van deelnemingen die in de EU gevestigd zijn, en voldoen aan de relevante voorwaarden, zijn nu onder de Moeder-dochterrichtlijn vrijgesteld van bronbelasting.

In Nederland kent de dividendbelasting een vrijstelling voor uitkeringen aan aandeelhouders gevestigd in de EU of in verdragslanden, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Hoewel het VK ook na de overgangsperiode een verdragsland blijft, is het raadzaam de toepasselijkheid van deze vrijstelling opnieuw te beoordelen. Wat voor dividenden geldt, geldt mogelijk ook voor rente- en royaltybetalingen aan Britse groepsvennootschappen. Per 2021 voert Nederland namelijk een bronheffing op rente en royalty’s in.

Actie

Beoordeel dividend-, interest- en royaltybetalingen aan aandeelhouders gevestigd in het VK op de mogelijke heffing van bronbelastingen. Wellicht is herziening van multinationale structuren noodzakelijk.

Deelnemingsvrijstelling

De Brexit heeft niet alleen gevolgen voor Nederlandse dochterondernemingen die dividendbetalingen aan in het VK gevestigde aandeelhouders doen. Nederlandse vennootschappen die dividendbetalingen ontvangen van in het VK gevestigde dochtervennootschappen zullen ook gevolgen ondervinden.

Ontvangen dividenden zijn onder de Nederlandse wetgeving nu vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien aan de voorwaarden van de deelnemingsvrijstelling is voldaan. Zo moet de Nederlandse vennootschap minimaal 5% van het aandelenkapitaal van de dochtervennootschap bezitten die het dividend uitkeert. Ook wanneer de Nederlandse vennootschap minder dan 5% van het aandelenkapitaal bezit, kunnen de dividendenuitkeringen worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Er geldt bijvoorbeeld een uitzondering wanneer de Nederlandse entiteit minimaal 5% van de stemrechten in een dochtervennootschap bezit. Het aandeel in het kapitaal is dan niet meer van belang, maar het aantal stemrechten wel. Deze uitzondering geldt echter alleen voor landen die deel uitmaken van de EU. De uitzondering vervalt dus na de overgangsperiode voor het VK, waardoor deze dividenden in Nederland worden belast met vennootschapsbelasting.

Actie

Beoordeel dividendbetalingen van dochterondernemingen gevestigd in het VK op de toepassing van de deelnemingsvrijstelling.

Grensoverschrijdende fiscale eenheid

Nederlandse concerns kunnen in de huidige situatie een fiscale eenheid vormen tussen twee dochtervennootschappen gevestigd in Nederland, waarbij een moedermaatschappij die gevestigd is in een andere EU-lidstaat (de ‘topmaatschappij’) de aandelen houdt. Een Nederlandse moedermaatschappij met een indirect belang in een andere Nederlandse vennootschap middels een tussenhoudster in een andere EU-lidstaat  kan ook een fiscale eenheid vormen. 

Uittreding van het VK uit de EU zet een streep door dit type groepsstructuren. Fiscale eenheden waarbij een topmaatschappij of een tussenhoudstermaatschappij in het VK zijn gevestigd, worden namelijk als gevolg van de Brexit per begin 2021 van rechtswege verbroken.

Actie

Beoordeel fiscale eenheden in groepsstructuren met Britse vennootschappen opnieuw.

Grensoverschrijdende fusies en splitsingen

Onder de Nederlandse fiscale wetgeving is het mogelijk om de belastingclaim op winsten - gerealiseerd bij een fusie of een splitsing tussen vennootschappen gevestigd in de EU - uit te stellen. De belastingclaims op deze stille reserves en vermogenswinsten schuiven dan door naar de nieuwe vennootschap (een “geruisloze fusie of splitsing”), net zoals dit mogelijk is voor fusies en splitsingen binnen Nederland.

Volgens het Nederlandse fiscale recht is een juridische fusie of splitsing naar een vennootschap die buiten de EU is gevestigd echter niet mogelijk. Na uittreding van het VK vallen vennootschappen gevestigd in het VK hier dus onder.

Actie

Wilt u een grensoverschrijdende fusie of splitsing door voeren met zowel een Britse als een Nederlandse vennootschap of heeft u dat in de afgelopen jaren gedaan, beoordeel dan opnieuw de gevolgen daarvan.

Exitheffingen

Bij verplaatsing van een onderneming naar een ander land is vennootschapsbelasting verschuldigd over de ongerealiseerde vermogenswinsten en stille reserves van deze onderneming (de ‘exitheffing’). Betaling in termijnen van deze exitheffing in maximaal vijf jaar is toegestaan  bij verplaatsing van de onderneming naar een andere EU-lidstaat. Door de Brexit is het VK geen EU-lidstaat meer, waardoor de mogelijkheid om de exitheffing gespreid te betalen, vervalt.

Actie

Indien u voornemens bent een groepsvennootschap van het VK te verplaatsen of dat recent heeft gedaan, beoordeel dan de gevolgen daarvan opnieuw.

Contact met experts

Onze belastingadviseurs volgen de ontwikkelingen in het internationale belastingrecht nauwlettend. Zij adviseren u graag als u fiscale vragen heeft over uw internationale structuren. Neemt u gerust contact met onze adviseurs.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief