Gebiedsontwikkeling en vastgoedmanagement bij gemeenten

Gebiedsontwikkeling & Vastgoed - Gemeenten.jpg

Als gemeente wilt u in control zijn. Wij beschikken over de tools waarmee wij u ondersteunen om in control te zijn op gebiedsontwikkelingen en uw vastgoedportefeuille. Uiteraard komt er meer kijken bij gebiedsontwikkelingen en vastgoedmanagement bij gemeenten. Ook daarvoor kunnen de adviseurs Gebiedsontwikkeling & Vastgoed bijspringen.

Adviseur gebiedsontwikkeling

In onze rol van adviseur gebiedsontwikkeling ondersteunen wij gemeenten bij de uitwerking van de samenwerkingsstrategie met ontwikkelaars en corporaties, over de verdeling van risico’s tussen partijen, de financiële business case en het kostenverhaal op ontwikkelaars. Wij maken vastgoed- en grondexploitatieberekeningen. We leveren procesmanagement op strategisch en operationeel niveau en adviseren over de samenhang ‘geld-organisatie-tijd-informatie-kwaliteit’, projectmatig werken, bestuurlijke advisering, afspraken bewaken met projectteam gemeente en ontwikkelaars. Ook ondersteunen we op beleidsmatig vlak: we adviseren over de uitwerking van woonbeleid tot een woningbouw- op bedrijventerreinplanning en de onderbouwing van vraag en aanbod. Dit in nauwe samenwerking met beleidsafdelingen van gemeente en provincie. Heeft u vragen over de aanpak van uw gebiedsontwikkeling, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Gemeentelijke ambities en uw voorkeursrol verkennen en vastleggen

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet, kan er wat voor uw gemeente veranderen. De Omgevingsvisie die u gaat opstellen, heeft hierin een belangrijke rol. Speelt bij u de behoefte om een breed afwegingskader te ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling? En wilt u de maatschappelijke effecten van een ontwikkeling helder in beeld krijgen? Dan kunnen wij u hierbij ondersteunen. In nauwe samenwerking met de betrokken beleidsafdelingen zullen wij de gemeentelijke ambities en voorkeursrol voor het grondbeleid verkennen. Vervolgens leggen we dit, op maat, vast in een Nota Maatschappelijk Verantwoord Grondbeleid.  

Inzicht in inhoudelijke en financiële kaders

Het inrichten van sturings- en verantwoordingsinformatie tussen college en raad over de gebiedsontwikkelingen in een gemeente, kan lastig zijn. Niet teveel en niet te weinig informatie is in de praktijk een lastig te vinden balans. Het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) is een middel om de raad op het juiste niveau te informeren. Over het totale ruimtelijke programma, maar ook over de maatschappelijke doelen die met gebiedsontwikkeling worden beoogd. Door het MPG gelaagd op te stellen, is het geschikt voor diverse doelgroepen: bestuur, management en projectteams. Het geeft ook inzicht in inhoudelijke en financiële kaders van afzonderlijke projecten/panden en van de projectenportefeuille als geheel. Met een MPG kunt u, als dit goed is ingericht, ook de maatschappelijke effecten gebiedsontwikkelingen in beeld gaan brengen. Wij ondersteunen u graag bij de ontwikkeling van uw MPG.

Uniformiteit en onderbouwing kostenverhaal waarborgen

Sinds de inwerkingtreding van de Grondexploitatiewet hebben gemeenten meer mogelijkheden om kostenverhaal toe te passen. Wanneer uw gemeente nog geen Nota Gebiedsoverstijgend Kostenverhaal (GOK) heeft, ontbreekt een solide basis om zo veel als mogelijk de gemaakte kosten eerlijk te verdelen over ontwikkelende partijen.. Uit jurisprudentie blijkt dat zo’n Nota GOK kan voorzien in een solide basis. Wij ondersteunen bij het schrijfproces en de inhoud van de Nota GOK. Dit doen wij door specialistische expertise in te brengen en door het voorbereiden en voorzitten van de gemeentelijke projectgroep. Wilt u snel beschikken over een actuele Nota GOK, dan zijn wij u graag van dienst.

Versterking Grondzaken

Van de gemeentelijke ‘productiestraat’ van bouwrijpe grond wordt veel gevraagd: én risicomijdend zijn én het waarmaken van bestuurlijke ambities en bouwopgaven. Kan uw organisatie dit organiseren? Wij brengen voor u in beeld waar het knelt (of zal gaan knellen), wat het toekomstbeeld is en bieden ondersteuning om de volgende stap in de juiste richting te zetten. Niet alleen de risico’s worden blootgelegd; ook voorzien wij gemeenten van advies om grondzaken te versterken. De instrumenten die wij hiervoor gebruiken:

  • Bedrijfsvoeringsonderzoek grondbedrijf of vastgoedbedrijf geeft inzicht in de verbetermogelijkheden op drie aspecten: mensen, processen en systemen.
  • Met de risicoscan analyseren wij uw projecten op de mogelijke gevolgen voor uw begroting.
  • Audit readiness analyseert in hoeverre de informatievoorziening over uw ‘productiestraat’ van bouwrijpe grond én het faciliterend grondbeleid in lijn is met de verslaggevingsregels van de commissie BBV.

Goede link tussen gemeentelijk vastgoed en de vastgoeddoelstelling

Gemeentelijk vastgoed wordt veelal gebruikt voor de huisvesting van gemeentelijke disciplines en om het bereiken van maatschappelijke doelen te ondersteunen. Het is daarom van belang dat er een goede bevinding is tussen de maatschappelijke beleidsdoelen en het daarvoor benodigde  gemeentelijk vastgoed. Voor gemeenten kan het lastig zijn om de basis-informatie van het vastgoed op orde te brengen en van daaruit te beoordelen welke vastgoedmanagementbeslissingen en -activiteiten noodzakelijk zijn. Het opstellen van een Nota Strategisch Vastgoedbeleid en een bijbehorend Actieprogramma Vastgoed helpen u om grip op de zaak te krijgen.  Wij ondersteunen u hierbij, zodat u u het maatschappelijk en het bedrijfseconomisch rendement van uw vastgoedportefeuille kunt optimaliseren.

Contact

Heeft u vragen over uw aanpak of de financiële mogelijkheden van een gebiedsontwikkeling. Beschikt u nog niet over een Nota Maatschappelijk Verantwoord Grondbeleid? Ontbreekt de uniformiteit en de onderbouwing van het kostenverhaal? Of spelen er een van de bovenstaande of andere vraagstukken bij uw gemeente? Neem dan vrijblijvend contact op.

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over vastgoedmanagement en gebiedsontwikkeling bij gemeenten? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Rob Simons
Rob Simons Sr. Consultant Real Estate T: 06 52 76 56 10