Gebiedsontwikkeling bij de gemeente Tiel

De gemeente Tiel is aan het groeien en het grootste uitbreidingsgebied is ‘Passewaaij’. Het team van Gebiedsontwikkeling & Vastgoed is gevraagd een regierol te nemen bij deze gebiedsontwikkeling, omdat de gemeente hier zelf geen grondpositie heeft en moet schakelen met zo’n dertien grondeigenaren met uiteenlopende achtergrond.

Groeiend aantal huishoudens

De verwachting is dat de komende jaren het aantal huishoudens blijft groeien in Tiel. Dat vraagt om een zorgvuldige planning van nieuw te bouwen woningen. Die moeten zowel in aantal als in type woningen afgestemd zijn op de vraag. Daarbij komt dat de gemeente Tiel graag woningen in het duurdere segment wil toevoegen aan de voorraad en daarnaast nieuwe sociale woningen wil bouwen ter compensatie van te slopen, verouderde sociale woningen in de binnenstad. Op een locatie direct grenzend aan de bestaande wijk Passewaaij is in de structuurvisie voorzien in een uitbreiding van deze wijk, de laatste grote uitleglocatie voor Tiel. De gemeente wil hier graag een toekomstbestendige nieuwe woonwijk realiseren; de focus op grondgebonden woningen. De gemeente Tiel vroeg Baker Tilly daarbij om ondersteuning te leveren in de rol van adviseur gebiedsontwikkeling.

Ondersteuning door Baker Tilly

Baker Tilly is betrokken bij de verdere uitwerking van de planvorming, onderzoek naar de haalbaarheid en het kostenverhaal, het procesmanagement en de provinciale afstemming over de verplichting toetsing aan de ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’.

Resultaat tot nu toe

De verkenningsfase is afgerond waarbij een aantal bouwstenen in kaart is gebracht. Deze bouwstenen moeten in de volgende planfase verder uitgewerkt worden. Concreet is het volgende uitgewerkt:

  • Analyse van het totale bouwprogramma gemeente Tiel, afgezet tegen de verwachte woningvraag op basis van de huishoudensontwikkelingen.
  • Procesmanagement overleg grondeigenaren, advisering over het ontwikkelmodel en verslaglegging.
  • Advisering over kostenverhalen haalbaarheid.
  • Bestuurlijke afstemming en advisering.