Risico-analyse business case toekomstige huisvesting GGD Zeeland

GGD Zeeland is de gezondheidsdienst voor alle dertien gemeenten in Zeeland. Zij is adviseur van de Zeeuwse gemeenten op het terrein van de volksgezondheid en voert daarnaast diverse taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg en de infectieziektebestrijding. In 2019 wilde de GGD een risicoanalyse van de business case, waarin scenario’s voor de toekomstige huisvesting waren uitgewerkt. Baker Tilly ondersteunde haar daarin.

Visie op de gewenste, toekomstige huisvesting

Vanwege verouderde installaties van het gebouw Westwal, het ruimtegebrek en de wens naar een meer interactieve manier te werken, is de GGD eind 2016 een onderzoek gestart naar haar huisvesting. Dit heeft geresulteerd in een visie op de gewenste, toekomstige huisvesting. Op basis daarvan is een business case door de GGD uitgewerkt, met twee scenario’s: renovatie en nieuwbouw. In februari 2019 is Baker Tilly gevraagd om het concept te analyseren vanuit een financieel perspectief.

Rol Gebiedsontwikkeling & Vastgoed

De werkzaamheden hadden tot doel om de GGZ in Zeeland te informeren over de financiële consequenties en risico’s van de beschreven scenario’s, om vervolgens het bestuur in staat te stellen zelfstandig een besluit te nemen over het huisvestigingsvraagstuk. De volgende werkzaamheden zijn daarvoor uitgevoerd:

  • Analyse van het Excel-model/de opzet van de business case
  • Analyse van de gehanteerde scenario’s in de business case
  • Analyse van de onderbouwing van de gehanteerde uitgangspunten met vergelijking van de input in de business case met benchmarkgegevens

Bovendien is duiding gegeven aan de verschillen in risicoprofiel tussen de scenario's opgenomen in de business case, met hierbij de focus op het onderlinge verschil in onzekerheden tussen de scenario’s.

Resultaat van de risicoanalyse

De risicoanalyse van de business case toekomstige huisvesting GGD Zeeland is gepresenteerd aan het bestuur van de GGD. Concreet zijn drie zaken toegelicht:

  • Duiding geven aan de verschillen in risicoprofiel tussen de scenario's opgenomen in de business case
  • Inzicht geven in wat een versterking van de projectmatige aanpak betekent, o.a. opdeling van het proces in heldere fasen met go/no go momenten voor het bestuur
  • Inzicht geven in mogelijkheden voor het toepassen van beheersmaatregelen

Het bestuur gaf aan tevreden te zijn met het gegeven advies en de aanbevelingen mee te nemen in de doorontwikkeling van de business case.