Gemeentelijk grondbedrijf en Vpb

Overheid - Gemeentelijk grondbedrijf en Vpb.jpg

Bij de beoordeling van de Vpb-positie van uw gemeente zal bijzondere aandacht uitgaan naar het grondbedrijf. Niet in de laatste plaats omdat de financiële belangen rondom het grondbedrijf van groot belang zijn. Daarnaast leert onze ervaring dat de fiscale interpretatie van de cijfers van het grondbedrijf sterk kunnen afwijken van wat u bedrijfseconomisch gewend bent. Voor u en uw organisatie is het dan ook belangrijk grip te krijgen en te houden op de Vpb-positie van het grondbedrijf.

Quickscan grondbedrijf

Vanaf 1 januari 2016 is uw gemeente Vpb-plichtig voor zover sprake is van ondernemingsactiviteiten. Ook voor het grondbedrijf moet worden beoordeel of sprake is van een onderneming. U kunt de ondernemingstoets uitvoeren met behulp van de ‘QuickScan grondbedrijven’. Deze QuickScan gaat uit van de eindwaarde zoals gepresenteerd in meerjarenprognose(s) zoals door uw raad vastgesteld. Op deze eindwaarde worden enkele correcties uitgevoerd, de zogenoemde ‘evidente verschillen’. Een belangrijk onderdeel van deze ‘evidente verschillen’ is de toegerekende rente, in de boekwaarde en de toekomstige kasstromen.

Toerekening vreemd vermogen / financieringslasten

U zult gemerkt hebben dat de belastingdienst over het onderwerp van de toerekenbaarheid van totaalfinanciering (het vreemd vermogen van de gemeente) nog geen standpunten heeft ingenomen. De Staatssecretaris van Financiën heeft in de behandelingen van de wet aangegeven dat het niet voor de hand ligt om uit te gaan van de eigen financieringsverhoudingen (eigen vermogen/vreemd vermogen). Welke methode van toerekening wel zou moeten worden gehanteerd is niet gedeeld. Wellicht kunt u dan aansluiten bij de landelijk gemiddelde financieringsverhoudingen of toch de eigen verhoudingen.

Openingsbalans

Indien wordt geconcludeerd dat sprake is van een onderneming, dan zult u een openingsbalans moeten opstellen. Ten behoeve van deze openingsbalans moeten de Bouwgronden In Exploitatie (grex-en) worden gewaardeerd op marktwaarde. Ook hiervoor is een en ander ‘voorgeschreven’. In de ‘Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf’ van 6 november 2016 is hiervoor een netto contante waarde berekening geïntroduceerd.

Voor zowel de beoordeling of sprake is van een onderneming als de marktwaardeberekening van de grex-en kunnen wij u ondersteunen met ‘rekentools’ en als sparringpartner.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over gemeentelijk grondbedrijf en Vpb? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

marco hoeks.jpg
Marco Hoeks Partner tax advisory T: 06 13 97 16 30