Skip to content
Gepubliceerd op: 12 januari 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Het kabinet heeft aangekondigd de arbeidsmarkt grondig te willen herzien. In de kabinetsplannen komt naar voren dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de norm moet worden. De verschillen tussen vaste en flexibele contracten moeten worden verkleind. Flexibele arbeidsrelaties moeten niet langer worden gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Daartoe heeft het kabinet met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) de eerste stappen gezet. Inmiddels heeft het kabinet aangekondigd nog een stap verder te gaan en de regels rondom oproepcontracten, uitzendcontracten en de ketenregeling aan te passen. Het kabinet verwacht hiertoe in 2023 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen.

Oproepcontract in huidige vorm verdwijnt

Het kabinet heeft aangekondigd dat oproepcontracten in de huidige vorm zullen verdwijnen. Nulurencontracten en min-max contracten zoals wij die nu kennen, zullen niet langer toegestaan zijn. Daarvoor in de plaats komt een (met sociale partners uit te werken) ‘basiscontract’. Dit basiscontract kent ten minste een kwartaalurennorm. Het kabinet hoopt hiermee te bereiken dat de inkomenszekerheid van werknemers toeneemt.

Voor studenten en scholieren met een bijbaan wordt een uitzondering gemaakt. Met hen blijft het mogelijk om een nulurencontract of min-maxcontract aan te gaan.

Uitzendovereenkomst

Ook de uitzendovereenkomst gaat veranderen als het aan het kabinet ligt. Het kabinet wenst Fase A wettelijk vast te leggen op 52 weken. Op dit moment is het nog mogelijk om Fase A bij cao te verlengen tot 72 weken. Dat is in de plannen van het kabinet niet langer toegestaan. Fase B wordt bovendien verkort van (maximaal) vier jaar naar twee jaar. Verder wordt voorgesteld om de onderbrekingstermijn te laten vervallen, behalve bij studenten en scholieren. Voor hen blijft een onderbrekingstermijn van zes maanden gelden.

Tot slot moet concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en uitzendkrachten volgens het kabinet worden voorkomen. Alle arbeidsvoorwaarden die voor werknemers gelden, moeten ook voor uitzendkrachten gaan gelden. Op dit moment dient de inlenersbeloning die de uitzendkracht ontvangt wel al gelijk te zijn aan het loon van de reguliere werknemers, maar dit wordt in de toekomst dus mogelijk uitgebreid naar alle arbeidsvoorwaarden.

Tussenpoos ketenregeling

Bij het aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten maken veel werkgevers gebruik van een tussenpoos. Deze tussenpoos doorbreekt de keten van (maximaal drie tijdelijke) arbeidsovereenkomsten, waardoor er geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Het kabinet vindt dit onwenselijk en beoogt te regelen dat de keten niet opnieuw begint na een tussenpoos: al het voorgaande werk moet onderdeel worden van de ‘keten’.

Het kabinet onderzoekt nog een aparte regeling voor de tussenpoos bij seizoenswerk. Voor studenten en scholieren wordt een uitzondering gemaakt. Voor hen blijft de tussenpoos bestaan.

Herziening concurrentiebeding

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van concurrentiebedingen de afgelopen jaren flink is toegenomen. Uit dit onderzoek is bovendien naar voren gekomen dat het concurrentiebeding wordt gebruikt om werknemers vast te houden om zo uitstroom te voorkomen. Ook wordt het beding gebruikt bij werknemers die helemaal geen toegang hebben tot concurrentiegevoelige informatie, klantgegevens of het bedrijfsdebiet. Dit oneigenlijke gebruik van het concurrentiebeding kan leiden tot een ongerechtvaardigde beperking van de arbeidsmobiliteit. Om die reden wenst het kabinet het concurrentiebeding aan banden te leggen, door bijvoorbeeld de duur of het geografisch bereik van het concurrentiebeding te beperken en wettelijk vast te leggen.

Vragen?

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van bovenstaande ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Heeft u een vraag over één van bovenstaande ontwikkelingen in het arbeidsrecht, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Baker Tilly of met een van de arbeidsrechtjuristen, HR-consultants of loonheffingsspecialisten van Baker Tilly Employment Advisory.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief