Skip to content
Gepubliceerd op: 04 april 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Winsten (en prijzen) moeten op basis van zakelijke voorwaarden worden vastgesteld. Dit is het uitgangspunt voor de zogenoemde verrekenprijzen, ook wel ‘Transfer Pricing’ genoemd. Bij niet-gelieerde ondernemingen voldoen de prijzen haast per definitie aan deze voorwaarden. Echter, bij onderlinge prestaties binnen een groep is het soms moeilijk om de zakelijke prijs te bepalen. Voor fiscale doeleinden dienen winsten op de juiste wijze aan de desbetreffende ondernemingen te worden gealloceerd. Transfer Pricing biedt de methodologie om de zakelijke prijs te bepalen en de winsten op de juiste manier toe te rekenen.

Naar Nederlands belastingrecht zijn alle transacties tussen ondernemingen in een groep (intragroepstransacties) onderworpen aan de transfer pricing-regels. Als een onderneming geen beleid heeft op het vlak van Transfer Pricing, of als dit beleid onjuist is, kan dit leiden tot onverwachte fiscale prijscorrecties en dubbele belastingheffing. Bovendien spelen er in bepaalde gevallen documentatieverplichtingen.

Wat houdt Transfer Pricing in?

Kort gezegd heeft Transfer Pricing tot doel het bepalen van de prijzen en voorwaarden die onafhankelijke derden met elkaar zouden afspreken. Dit wordt ook het ‘arm’s length-beginsel’ genoemd. Transfer Pricing heeft betrekking op allerlei verschillende intragroepstransacties en diensten. Het gaat dus verder dan alleen de ‘verkoopprijs’ van goederen. Zo is Transfer Pricing ook relevant bij leningen, cashpooling-activiteiten, gecentraliseerde groepsdiensten en managementdiensten. Transfer Pricing biedt meerdere methoden voor het bepalen van zakelijke voorwaarden. De OESO heeft in dit verband internationale richtlijnen opgesteld.

Wanneer is Transfer Pricing relevant?

Transfer Pricing is relevant in elke situatie waarbij prijzen niet inherent zakelijk zijn. Hoewel Transfer Pricing vooral bekend is in relatie tot grote multinationals, zijn de transfer pricing-regels in Nederland van toepassing op alle groepstransacties. Als gevolg van enkele recente ontwikkelingen op het vlak van de vennootschapsbelasting (onder andere renteaftrekbeperkingen en de winstbepaling binnen fiscale eenheden) is het belang van een nauwkeurige vaststelling van de fiscale winsten van ondernemingen steeds groter geworden, zelfs in zuiver binnenlandse situaties.

Welk soort verplichtingen gelden er voor mijn onderneming?

Binnenlandse ondernemingen zijn vaak ‘slechts’ onderworpen aan de regels van artikel 8b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat hun handelen zakelijk moet zijn, en dat de Belastingdienst kan verzoeken om een onderbouwing van de ingenomen standpunten. Indien de prijsstellingen niet voldoen aan het ‘arm’s length’-criterium, kan de Belastingdienst correcties doorvoeren op de belastbare winst (zowel omhoog als omlaag). Indien een groepsvennootschap bijvoorbeeld een groot bedrag uitleent aan een andere groepsvennootschap, zonder daarover een zakelijke rente te berekenen, dan kan de Belastingdienst een correctie doorvoeren door middel van een verhoging van de belastbare winst.

In het geval van internationaal opererende groepen kunnen aanvullende documentatie- en rapportageverplichtingen gelden. Dit hangt af van onder meer de omvang van de geconsolideerde groepsomzet. Let op: de grootte of het relatieve belang van uw Nederlandse entiteit zijn hierbij niet doorslaggevend. Er wordt op (internationaal) groepsniveau getoetst of sprake is van aanvullende verplichtingen. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot fikse boetes.
In de afgelopen jaren zijn stappen gemaakt wat betreft internationale coördinatie van deze transfer pricing-verplichtingen. De kans is daarom groot dat een internationale groep ook in het buitenland met dit soort rapportageverplichtingen te maken heeft.

Wij kunnen u ondersteunen bij de naleving van uw wettelijke verplichtingen, door het analyseren, vaststellen en vastleggen van uw beleid op het vlak van Transfer Pricing. Waar nodig schakelen wij met onze internationale partners in het Baker Tilly International netwerk. Naast het voldoen aan uw complianceverplichtingen, kunnen wij u helpen bij het identificeren van nieuwe mogelijkheden om uw businessmodel en prijsstelling te optimaliseren. We hebben veel ervaring met internationale transfer pricing-compliance, het vastleggen van beleid, onderhandelingen met de Nederlandse Belastingdienst en het sluiten van ‘Advance Pricing Agreements’ (APA’s).

Onze Transfer Pricing experts staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem vrijblijvend contact op met ons om onze dienstverlening te bespreken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief