Skip to content
Gepubliceerd op: 22 juni 2023
Type publicatie Kennisartikel

Internationale groei en transfer pricing: correcties, verplichtingen en kansen

Als uw bedrijf zich uitbreidt naar het buitenland, zijn er verschillende manieren waarop u zaken kunt doen. U kunt bijvoorbeeld eenvoudigweg producten of diensten leveren vanuit Nederland aan buitenlandse klanten. Of u richt een buitenlandse rechtspersoon op en doet van daaruit zaken met buitenlandse afnemers. Soms leiden de ondernemingsactiviteiten tot een tussenvorm zonder rechtsvorm: de vaste inrichting. Wanneer sprake is van een buitenlandse entiteit of een vaste inrichting is het essentieel om te bepalen welk deel van de winst in Nederland belastbaar is en welk deel in het buitenland. U moet dan een zakelijke prijs vaststellen voor de transacties tussen de Nederlandse onderneming en de buitenlandse vaste inrichting of rechtsvorm. Hiervoor maken we gebruik van transfer pricing, ook wel bekend als verrekenprijzen.

Transfer Pricing: juiste winsttoerekening

Bij zakelijke transacties met derden worden over het algemeen automatisch zakelijke prijzen en voorwaarden afgesproken. Geen van de partijen heeft er belang bij om onzakelijke kortingen te verlenen of een onzakelijk hoge prijs te betalen. Bij gelieerde partijen kan dat anders zijn. U bepaalt bijvoorbeeld (tot op zekere hoogte) zélf voor welke prijs u een product aan uw buitenlandse verkoopentiteit levert of welk rentepercentage u hanteert bij het verstrekken van handelskrediet aan uw buitenlandse vaste inrichting.

Zonder Transfer Pricing (TP) zou het mogelijk zijn om zelf te bepalen waar de winst wordt verantwoord. Een onderneming zou ervoor kunnen kiezen om de kosten in een land met een hoog belastingtarief te verantwoorden en alle winsten in een land met een laag belastingtarief. Dit zou geen recht doen aan de economische werkelijkheid. Daarom eisen belastingautoriteiten dat de winsten ‘at arm’s length’ worden bepaald: alsof de twee partijen niet met elkaar verbonden zijn.

Transfer Pricing beoogt dus aan de hand van een analyse van de feiten en omstandigheden vast te stellen wat een zakelijke prijs voor transacties zou zijn. Welke prijs zou een onafhankelijke derde partij in rekening brengen? Onder welke voorwaarden zou u geld in- of uitlenen? Door Transfer Pricing toe te passen, berekent u de zakelijke ‘stand-alone’ winst van een (buitenlandse) groepsonderneming. Zo kunt u aan de hand van de transacties en de functie- en risicoprofielen vaststellen welke winst bij welke onderneming behoort.

Zorg dat u de Transfer Pricing (ook vooraf) scherp hebt

Vooral als uw onderneming groeit en u over de grens activiteiten ontplooit, is het belangrijk om uw transfer pricing-positie in kaart te brengen. In Nederland is dit zakelijkheidsbeginsel al jaren wettelijk vastgelegd, waarbij de internationale TP-richtlijnen als leidraad worden gebruikt. Op (inter)nationaal niveau zijn er de laatste tijd aanvullende verplichtingen ingevoerd.

De eerste stap is het bepalen van de ‘functie’ van uw Nederlandse onderneming en de buitenlandse vaste inrichting of rechtsvorm. Welke activiteiten vinden er plaats en hoeveel beslissingsvrijheid heeft het lokale management? Waar ligt het tactische management, en waar het operationeel management? De verdeling van bevoegdheden en risico’s draagt bij aan het vaststellen van het functie- en risicoprofiel van de Nederlandse en buitenlandse onderneming. Het is raadzaam om vooraf goed over deze aandachtspunten na te denken en de gemaakte keuzes (en onderbouwing) duidelijk vast te leggen.

Ook de feitelijke activiteiten van de buitenlandse onderneming spelen een rol bij het bepalen van de transfer pricing-methodiek. Worden er alleen verkopen gedaan door de lokale entiteit, waarbij deze een percentage van de sales ontvangt? Of is er sprake van contract-manufacturing waarbij de Nederlandse onderneming feitelijk een opdracht geeft en zelf de risico’s draagt? In dat geval is een andere beloning vaak passend, bijvoorbeeld een vast percentage bovenop de kosten (‘cost-plus’ methode).

Zorg voor goede documentatie

Zodra de verdeling van functies en risico’s duidelijk is, kan per (soort) transactie worden bepaald welke transfer pricing-methodiek passend is. Voor zogenoemde ‘limited-riskers’ (entiteiten die zelf slechts een zeer beperkt ondernemersrisico lopen, zoals bijvoorbeeld interne serviceproviders of bepaalde verkoopkantoren) kan bijvoorbeeld een opslag op de kosten of sales-gerelateerde afspraak als algemene methodiek geschikt zijn: de entiteit ontvangt een percentage van de kosten of de externe verkopen als beloning. In andere gevallen moet mogelijk per transactie een passende beloning worden bepaald. Bijvoorbeeld door een benchmark uit te voeren om de rente en voorwaarden van onderlinge leningen te bepalen. Het is belangrijk om deze keuzes en onderbouwingen goed vast te leggen. Documenteer bijvoorbeeld de (beperkte) functieomschrijving in relatie tot de risico’s die moeten worden beheerst Zorg er ook voor dat er contracten zijn om geldstromen, zoals leningen of handelskredieten te kunnen kwalificeren. Op basis hiervan kan de meest geschikte opbrengstallocatie worden bepaald.

Voor kleinere ondernemingen is transfer pricing-documentatie (in Nederland) ‘vormvrij’: er is geen voorgeschreven format. Het is meestal voldoende als u de redelijkheid van gemaakte keuzes en gehanteerde methodieken kunt onderbouwen. Als u een dergelijke onderbouwing echter op verzoek niet binnen een redelijke termijn aan de belastinginspecteur kunt tonen, kan hij winstaanpassingen doorvoeren. Dit kan leiden tot een hogere belastingafdracht en soms zelfs dubbele belastingheffing. Door de bewijslastverdeling is het vaak lastig om met succes bezwaar te maken tegen dergelijke aanpassingen.

Voor grotere groepen gelden aanvullende verplichtingen. Zo kan het verplicht zijn om een landenrapport en een zogenoemde Master File beschikbaar te hebben, waarin alle kwalificaties en TP-methodieken worden beschreven en onderbouwd. Voor groepen met een geconsolideerde omzet van € 750 miljoen of meer moet ook een Country-by-Country Report worden ingediend. Meer informatie over complianceverplichtingen kunt u hier vinden.

Groeit de onderneming? Blijf uw TP toetsen!

Er kan een moment komen waarop de activiteiten in het buitenland andere vormen aan gaan nemen. Bijvoorbeeld wanneer u een daadwerkelijke vestiging opent of wanneer het lokale management meer verantwoordelijkheid krijgt. Dit kan gevolgen hebben voor fiscale zaken, zoals btw, loonbelasting en vennootschapsbelasting, maar ook transfer pricing speelt dan een belangrijke rol.

Wat gebeurt er met bestaande klanten, die voorheen rechtstreeks door de Nederlandse onderneming werden bediend? Gaan zij mee naar de nieuwe locatie? Dan kan er sprake zijn van een waardeoverdracht en moet u ook nadenken over de zakelijkheid en fiscale gevolgen voor prijs- en winstbepaling. De belastingautoriteiten zijn hier scherp op, net zoals bij verplaatsing van intellectuele eigendomsrechten (IP) binnen de groep. Hoewel het misschien een interne aangelegenheid lijkt, is het belangrijk om de zakelijkheid van dergelijke transacties te waarborgen.

Ook logistieke veranderingen zijn misschien van invloed op uw transfer pricing-positie. Schakelt u over van externe opslag van goederen naar opslag in een eigen magazijn in het buitenland? Dan verschuiven er wellicht risico’s, waardoor een hogere beloning voor de buitenlandse entiteit passend kan zijn.

Als het lokale management meer (of andere) functies krijgt, moet u eveneens stilstaan bij de transfer pricing-aspecten. Verandert dit de vastgestelde functie van de buitenlandse entiteit en heeft dit gevolgen voor de transfer pricing-methodiek en winstbepaling?

Zelfs kleine veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw TP-positie of bieden juist kansen voor stroomlijning of (kosten)optimalisatie. Door uw transfer pricing goed in de gaten te houden, zorgt u ervoor dat de winstallocatie juist blijft en kunt u discussies met (buitenlandse) belastingautoriteiten beperken.

Zorg voor een goede inrichting van uw administratie

Het toepassen van transfer pricing moet leiden tot een juiste winstallocatie. Als de gehanteerde prijzen binnen de groep niet ‘at-arm’s-length’ zijn, kunnen correcties achteraf noodzakelijk zijn. Door vanaf het begin een logische factuur- en geldstroom te hanteren, in lijn met de toepasselijke TP-methodiek, zijn er aan het einde van het jaar niet of nauwelijks correcties nodig om de transacties correct in de boeken te krijgen. Mogelijk moeten er wel algemene correcties worden toegepast, als het winstniveau afwijkt van wat op basis van het gedocumenteerde functie- en risicoprofiel verwacht mag worden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze Transfer Pricing-specialisten helpen u graag bij het in kaart brengen van uw Transfer Pricing-verplichtingen en het documenteren van de toepasselijke methodiek. Op basis van een grondige analyse van uw onderneming (én uw toekomstplannen) zorgen wij ervoor dat u uw positie helder heeft. Dit kan ook leiden tot waardevolle inzichten in uw bedrijfsvoering, zoals mogelijke risico’s en optimalisatiemogelijkheden op zakelijk en financieel gebied. Waar nodig werken wij samen met vertrouwde adviseurs binnen ons wereldwijde Baker Tilly International-netwerk, om er samen met u voor te zorgen dat ook de lokale compliance geborgd is.

Wilt u meer weten over het belang van transfer pricing bij internationale groei? Neem contact op met onze Transfer Pricing Desk!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief