Skip to content
Foto van strand

Verduurzaming in mkb na Prinsjesdag: fiscale beheersing en transparantie worden belangrijker

Gepubliceerd op: 21 september 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Verduurzaming en transparantie krijgen een steeds prominentere rol in de fiscaliteit. “Dit gaat verder dan het benutten van belastingvoordelen en subsidieregelingen en inspelen op de in het Belastingplan 2023 aangekondigde maatregelen en veranderingen”, stelt Martin Akcay, Partner Tax Advisory bij Baker Tilly. “Mijn advies aan mkb-ondernemers is om de fiscale voordelen van investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie slim te benutten en vooral ook werk te maken van de fiscale beheersing.”

Martin legt uit dat het klimaatvraagstuk en de energietransitie een centrale plaats innemen in het kabinetsbeleid. “De overheid wil de in de Europese Klimaatwet vastgelegde doelen halen. Bijvoorbeeld ten minste 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Ook de werknemers van de toekomst vinden dit belangrijk. Daarom kiest de generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt bewust voor duurzame werkgevers. Werkgevers die actief investeren in een slimme en hybride energie-infrastructuur. De overheid doet er veel aan om dit soort investeringen te stimuleren. Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan bijvoorbeeld profiteren van extra belastingaftrekmogelijkheden.”

Milieubelastingen

Milieubelastingen spelen een belangrijke rol om klimaatvriendelijk gedrag te stimuleren. Vanwege de hoge energieprijzen gaat de geplande verhoging van de energiebelasting op aardgas en verlaging van energiebelasting op elektriciteit een jaar later in: vanaf 2024. Structurele maatregelen voor het klimaat in Belastingplan 2023 zijn onder andere verlaging van een aantal dispensatierechten van de CO2-heffing en een minimum CO2-prijs voor de industrie. Dit zorgt voor een bodem in de prijs die industriële bedrijven voor hun emissies betalen. Het tarief van de vliegbelasting wordt in 2023 verhoogd. De grondslag van de bpm voor bestelauto’s wordt per 2025 omgevormd van cataloguswaarde naar CO2-uitstoot. Tegelijkertijd wordt de vrijstelling voor ondernemers afgeschaft.”

Subsidie van energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Het Klimaatfonds is volgens Martin een van de belangrijkste instrumenten waarmee de overheid financiering mogelijk maakt voor investeringen in vergroening. Verder zijn er budgetten voor Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). “Via de EIA-regeling kunnen ondernemers onder voorwaarden 45,5% van de investeringskosten in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie aftrekken van de winst. De MIA voorziet in eenzelfde regeling voor investeringen in milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen. In 2023 worden het budget van de MIA en EIA verder verruimd met respectievelijk € 100 en 50 miljoen per jaar. De VAMIL zorgt voor liquiditeitsvoordeel doordat op deze investeringen op een willekeurig moment kan worden afgeschreven.”

 Via de EIA-regeling kunnen ondernemers onder voorwaarden 45,5% van de investeringskosten in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie aftrekken van de winst. 

Aantoonbaar werkende fiscale strategie en beheersing

Martin legt uit dat de Belastingdienst individuele convenanten horizontaal toezicht sluit met grote ondernemingen. Hierin staan afspraken over fiscale vraagstukken en het proces rond de indiening van aangiften. Daartegenover staan een hoge mate van transparantie en zorgvuldig in kaart brengen van de fiscale positie. Ook dient de onderneming de fiscale beheersing en procedures vast te leggen in een Tax Control Framework ofwel TCF. “Vanaf 2023 is het nieuwe convenant doorontwikkeling horizontaal toezicht ofwel DHT van toepassing. Dit verhoogt de administratieve druk voor bedrijven die nu een individueel convenant hebben.”

Meerwaarde van inzicht

Een TCF helpt volgens Martin om te focussen op het creëren van langetermijnwaarde, transparant te zijn over het belastingprofiel én om kansen en risico’s te identificeren. De trend naar meer transparantie en rapportage is niet nieuw, en steeds meer ondernemers onderkennen het voordeel van gedegen inzicht. “Onlangs vertelde een klant dat zijn energiekosten waren opgelopen van € 2 miljoen over heel 2021 naar € 0,9 miljoen per maand in 2022. Daarom had hij de machines in een productiehal volledig stilgezet. Als deze ondernemer tien jaar geleden met een TCF of rapportage van de CO2-emissie was gestart, had dit probleem voorkomen kunnen worden. Dan was veel eerder ingezet op warmtepompen, zonnepanelen en andere technieken om energieneutraal te produceren.”

Environmental, Social & Governance (ESG)

“De gestage opkomst van ESG-rapportage raakt ook mkb-bedrijven”, concludeert Martin. “ESG staat voor environmental, social en governance en is nauw verbonden met fiscaliteit. Wij helpen regelmatig mkb-ondernemingen bij het concreet en meetbaar maken van hun ESG-strategie. Een gedegen en toekomstbestendige ESG-strategie helpt bij het benutten van subsidies, faciliteiten en besparingskansen. Het zorgt ook voor meer bewustwording en transparantie. Belangrijk, want stakeholders wegen factoren als energieverbruik, impact op het klimaat, de gezondheid en veiligheid van medewerkers en goed ondernemingsbestuur steeds meer mee in de beoordeling van bedrijven. Hier is nog een wereld te winnen!”

ESG pagina

Meer weten over het Belastingplan 2023? Lees hier meer over de voorgestelde wetswijzigingen en wat deze voor u betekenen.

Prinsjesdag pagina

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief