Skip to content
foto van munten en pennen

Betalingsregeling belastingschulden: niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk

Gepubliceerd op: 16 februari 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Ook in economisch roerige tijden, en wanneer uw onderneming zich in zwaarder weer bevindt, moet u uw rekeningen betalen. De energierekening, uw leverancier, uw personeel, maar ook uw belastingverplichtingen blijven doorlopen.

Heeft u, of voorziet u, tijdelijke problemen met het voldoen van belastingen zoals de loonbelasting, omzetbelasting of vennootschapsbelasting? Wees er dan op tijd bij: onder bepaalde voorwaarden is tijdelijk betalingsuitstel mogelijk. Wij lichten de voorwaarden en aandachtspunten toe.

Regulier uitstel: 4 maanden

Is dit de eerste keer dat u in de betalingsproblemen zit en heeft u tot nu toe alle belastingen juist en op tijd aangegeven en betaald? Onder voorwaarden kan er een kort betalingsuitstel van 4 maanden worden verkregen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag de totale openstaande belastingschuld niet meer dan € 20.000 bedragen. Daarnaast geldt dit uitstel niet voor voorlopige aanslagen die u nog in termijnen kunt voldoen (zoals de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023). Ook aangiftebelastingen (waaronder de btw en loonheffingen) komen in eerste instantie niet in aanmerking voor betalingsuitstel; hiervoor moet eerst een naheffingsaanslag zijn opgelegd. Uw adviseur licht deze formaliteiten graag toe.

Betalingsregeling voor ondernemers en ondernemingen: 12 maanden

Als regulier uitstel niet mogelijk is, kan onder bepaalde omstandigheden een betalingsregeling worden aangevraagd voor een periode van maximaal 12 maanden. Bestaande belastingschulden mogen dan in termijnen betaald worden. Hiervoor gelden strengere eisen dan bij regulier uitstel.

Bij het beoordelen van de aanvraag voor een betalingsregeling wordt kritisch gekeken naar de (financiële) positie van de aanvrager. Zijn de betalingsproblemen tijdelijk? Wordt verwacht dat de belastingschulden binnen de termijnen kunnen worden betaald? Voor een betalingsregeling is bovendien een zekerheidsstelling nodig, zoals bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding. De waarde van de zekerheid moet gelijk zijn aan de schuld waarvoor het uitstel word aangevraagd. Een betalingsregeling moet schriftelijk worden aangevraagd. In de aanvraagformulieren wordt om uitgebreide informatie gevraagd. Dit betreft onder andere:

  • de jaarstukken van de afgelopen twee boekjaren;

  • een tussentijdse balans en resultatenrekening over het lopende jaar (waarbij de activa worden gewaardeerd op de verkoopwaarde bij een eventuele liquidatie);

  • een overzicht van de lopende opdrachten en opdrachtgevers;

  • een liquiditeitsprognose voor de komende twaalf maanden;

  • een algemene prognose voor de komende twee jaar.

Betalingsregeling na regulier uitstel

Had u al 4 maanden regulier uitstel gekregen, maar blijkt dat toch een (langere) betalingsregeling nodig is? Als u aan de voorwaarden voor een betalingsregeling voldoet, dan begint de twaalfmaandstermijn te lopen op de eerste dag van het reguliere uitstel

Uitzonderlijke situaties

In bepaalde gevallen kunnen afspraken gemaakt worden voor betalingsuitstel met een termijn langer dan 12 maanden. Hierbij moet het in de regel gaan om een gezond bedrijf dat door bijzondere omstandigheden tijdelijke betalingsproblemen heeft, waarbij het voorzienbaar is dat die problemen op een bepaalde datum zijn opgelost. Uw adviseur kan u meer vertellen over de mogelijkheden in uitzonderlijke situaties.

Gevolgen betalingsuitstel en betalingsregeling

Zowel bij betalingsuitstel als bij een betalingsregeling wordt invorderingsrente berekend over het bedrag van de openstaande schuld. De invorderingsrente was vanwege de coronacrisis tijdelijk verlaagd, maar bedraagt sinds 1 januari 2023 2%. Vanaf 1 juli 2023 stijgt de invorderingsrente naar 3% en vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente 4%. Het is daarnaast erg belangrijk om de afgesproken termijnbepalingen op tijd te betalen. Doet u dit niet, dan kan de regeling worden opgezegd.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam (bijvoorbeeld een BV of NV, maar ook bepaalde stichtingen en verenigingen) moet u de Belastingdienst op de hoogte stellen als u voorziet dat bepaalde belastingschulden of accijnzen niet voldaan kunnen worden. Let op: wanneer u de betalingsonmacht niet (tijdig) heeft gemeld, kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de belastingschulden van de onderneming! In sommige situaties geldt de bestuurdersaansprakelijkheid zelfs automatisch! Als u wilt dat een verzoek om een betalingsregeling wordt aangemerkt als een melding van betalingsonmacht, dan kunt u dit in de aanvraag aangeven.

Trek op tijd aan de bel!

Als uw onderneming tijdelijke betalingsproblemen heeft, of als problemen dreigen, dan is het erg belangrijk om op tijd te handelen. Neem dan ook zo snel mogelijk contact op met uw adviseur. Wij bespreken graag de mogelijkheden en de laatste inzichten met u. Door proactief te handelen en het gesprek op tijd aan te gaan, vergroot u uw kansen om ook in zwaar weer het hoofd boven water te houden.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief