Corona en werkkapitaal

Corona Helpdesk - Tozo gemeentes.jpg

U heeft een gezond werkkapitaal nodig om uw bedrijf te laten voortbestaan. Corona heeft mogelijk vergaande impact op uw omzet, waardoor deze in gevaar komt. De overheid heeft diverse regelingen beschikbaar gesteld om u hierbij te helpen. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze regelingen én advies wat u zelf kunt doen. Onze specialisten helpen u graag verder, dus neem gerust contact met ons op.

Geactualiseerd op 18 juni 2020

Klik hier om direct naar enkele veelgestelde vragen te gaan.

Uitgaande geldstroom

Uw personeel is wellicht de grootste kostenpost voor uw onderneming in deze periode van corona. Maak dan gebruik van de NOW regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten en lees wat u nog meer wel en niet kunt doen als het gaat om uw personeel. Verder zijn er mogelijkheden om uitstel van betaling aan te vragen voor diverse belastingaanslagen en/of gebruik te maken van een van de aanvullende btw of fiscale regelingen.

Wij hebben de volgende tips voor uw werkkapitaal en onze specialisten kunnen u hierin te allen tijde van deskundig advies voorzien of begeleiden.

 • Vraag een verlaging van uw voorlopige aanslag aan indien u een lagere winst verwacht in 2020.
 • Ga in gesprek met uw crediteuren en maak afspraken over deelbetalingen of uitstel van betalingen.
 • Stel waar mogelijk uitgaven uit. Verlaag uw voorraden en pauzeer investeringen.
 • Neem de juiste juridische stappen indien u betalingen echt niet meer kunt betalen. Laat uw advocaat een verzoekschrift opstellen voor uitstel van betaling om het proces van een voorlopige surseance van betaling in gang te zetten. Vergeet ook niet om tijdig een melding van betalingsonmacht in te dienen bij de Belastingdienst.
 • Neem contact op met de verhuurder van uw bedrijfspand inzake uw huurbetaling. Wellicht kunt u de betaling geheel of gedeeltelijk opschorten of is de verhuurder bereid de huur voor een bepaalde periode kwijt te schelden.
 • Overleg daarnaast tijdig met uw bank voor de opschorting van aflossingen op financieringen of als u privé de hypotheek niet meer kunt betalen.
 • Overweeg versnelde afsplitsingen van bedrijfsonderdelen om kosten te verlagen.
 • U mag als dga uw gebruikelijk loon over 2020 verlagen. Hiervoor is een formule vastgesteld en gelden specifieke voorwaarden.

Inkomende geldstroom

Lees hier meer over de maatregelen van de overheid, zoals NOW, TOGS en TOZO, om bedrijven tijdelijk aan de inkomstenkant te steunen. Daarnaast zijn uw klanten de belangrijkste inkomstenbron voor uw bedrijf en is slim debiteurenbeheer aan te raden. Onze experts op het gebied van een geoptimaliseerde financiële administratie staan voor u klaar om u hiermee te helpen. Zorg dan ook dat u:

 • Uw facturen sneller opmaakt en verstuurt naar uw klanten, zodat de betaling ook naar voren verschuift. Overweeg om digitaal te factureren.
 • Onderzoek of uw debiteuren zich kunnen beroepen op overmacht als zij uw factuur niet kunnen betalen.
 • Onderhoud nauwe banden met uw klanten. Bespreek bijvoorbeeld wat de consequenties voor betaling zijn als u de afgesproken deadlines als gevolg van corona niet haalt.
 • Met betalingsopties zoals zakelijk iDEAL wordt het voor uw debiteur gemakkelijker om te betalen, hetgeen het betalingsproces mogelijk versnelt.
 • Maak betaalafspraken met uw klanten, verkort bijvoorbeeld de betalingstermijn, bespreek omzetting van een jaarlijkse fee naar een maandelijkse fee of bied korting bij snelle betaling.
 • Bespreek met uw aandeelhouders of bijstorting tot de mogelijkheden behoort.
 • Overweeg versnelde fusies en overnames om product-marktcombinaties te bedienen die wat betreft vraag en omzet minder hard door de coronacrisis zijn geraakt.
 • Vorm een fiscale coronareserve over het jaar 2019 en verzoek deze ook over het jaar 2019 te verrekenen.
 • Vraag -onder bepaalde voorwaarden- reeds afgedragen btw terug van de Belastingdienst. Dit kan met name gunstig zijn wanneer de ondernemer de ontvangen bedragen niet restitueert aan de tickethouders, maar werkt met vouchers.

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar corona@bakertilly.nl.

Veelgestelde vragen

Als mijn debiteuren niet betalen vanwege het coronavirus, mag ik hier dan nog steeds een incassobureau voor inschakelen? Of zijn er aangepaste voorwaarden als het gaat om niet kunnen betalen als direct gevolg van het virus (overmacht)?

Ga allereerst met uw debiteur in gesprek en vraag naar de mogelijkheden. Wellicht kan er al wel een deelbetaling gedaan worden en hoeven er geen drastische maatregelen genomen te worden. Indien dit geen passende oplossing is kunt u een incassobureau inschakelen (het liefst een die is aangesloten bij het NVI). Zij zullen vervolgens de vordering op uw debiteur verhalen. Is de debiteur van mening dat er sprake is van overmacht en hij daarom niet hoeft te betalen zal dit juridisch verder uitgezocht moeten worden. Ga daarom ook goed na of er in uw betalingsvoorwaarden iets is opgenomen over niet betalen vanwege overmacht (vaak staat dit in een force majeure-clausule).

Als ik mijn crediteuren niet kan betalen, moet ik dan meteen surseance van betaling aanvragen?

Nee, u hoeft niet direct surseance van betaling aan te vragen. Wij raden aan om in gesprek te gaan met uw crediteuren en op basis van de situatie afspraken te maken over bijvoorbeeld deelbetalingen en volledige uitstel van betalingen. Indien blijkt dat u er niet met uw crediteuren uitkomt of dat de periode waarin betaald kan worden erg lang wordt, raden wij u wel aan om door uw advocaat een verzoekschrift op te laten stellen voor uitstel van betaling. Dit verzoekschrift wordt door uw advocaat ingediend bij de rechtbank waarna de rechtbank dit verzoek zal behandelen. Meestal wordt er zeer snel na het indienen van het verzoekschrift een voorlopige surseance van betaling verleend.

Indien u verwacht ook uw belastingschulden niet meer te kunnen voldoen, dan dient u tijdig een melding van betalingsonmacht in te dienen bij de Belastingdienst, te voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid

Valt de schade die ik lijd door de Coronacrisis onder de dekking van mijn bedrijfsschadeverzekering?

Voor bedrijfsschade moet sprake zijn van schade aan materiële zaken zoals Gebouw, inventaris, machines en dergelijke. Daarvan is hier geen sprake en de schade wordt derhalve niet gedekt door de bedrijfsschadeverzekering (of bedrijfsstagnatieverzekering).

In hoeverre kan ik besluiten tot het doen van een dividenduitkering (uit mijn onderneming of uit mijn houdstervennootschap)?

De directie van de vennootschap dient de uitkeringstest te doen. Hierin wordt u geacht een inschatting te maken van toekomstige resultaten / liquiditeiten. Indien er uit de volledige uitkeringstest geen belemmeringen naar voren komen, is het verdedigbaar de dividenduitkering te doen. Wel bent u hier te allen tijde als directie verantwoordelijk voor.

Moet ik (als bedrijf) de gehele huursom blijven betalen in tijden van corona? Of mag ik deze wellicht niet-betalen, gedeeltelijk betalen of opschorten?

Ondanks dat het vast staat dat de huidige corona-crisis een hele uitzonderlijke situatie is die iedereen raakt, is het niet zeker hoe een rechter tegen een niet betaling, gedeeltelijke betaling of een opschorting zal aankijken.
Er zijn twee situaties te onderscheiden:

 1. De situatie dat de huurder geen gebruik kan maken van de ruimte, omdat van overheidswege dit verboden is. De huurder heeft dan goede argumenten om de huur niet of slechts gedeeltelijk te betalen: overmacht, onvoorziene omstandigheden, redelijkheid en billijkheid.
 2. De situatie dat gehuurde gewoon gebruikt kan worden, maar dat de huurder in de financiële problemen komt waardoor hij de huur al dan niet tijdelijk niet of niet volledig kan betalen. Ook dan is verdedigbaar dat hij niet gehouden is de huur of een deel daarvan te betalen op grond van dezelfde argumenten. Garanties echter kunnen niet geboden worden, maar voorstelbaar is dat een rechter zal redeneren dat de pijn evenredig tussen partijen verdeeld moet worden.

Advies is dan ook om eerst in overleg te treden met de verhuurder en te kijken of er iets mogelijk is. Levert dit geen bevredigend resultaat op, dan zou overwogen kunnen worden om de huur in ieder geval geheel of gedeeltelijk op te schorten in afwachting van een regeling, waarbij een deel of de hele huur wordt ‘kwijt gescholden’.

Let op: als u de huur langer dan drie maanden niet betaalt, kan dat resulteren in ontbinding en ontruiming op verzoek van de verhuurder.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!