Betalingsuitstel belastingaanslagen

Corona Helpdesk f

U kunt als ondernemer bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen als u niet in staat bent om tijdig uw belastingaanslagen te voldoen. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Geactualiseerd op 18 juni 2020

Verzoek indienen

Het verzoek voor bijzonder betalingsuitstel moet schriftelijk of via een online formulier van de Belastingdienst worden ingediend. Direct na ontvangst van het verzoek worden de invorderingsmaatregelen gestopt. Een boete voor het niet op tijd betalen van de belastingen waarvoor u uitstel van betaling vraagt hoeft u niet te betalen. De fiscalisten van Baker Tilly staan klaar om u met de aanvraag betalingsuitstel belastingaanslagen te helpen en u te adviseren over de consequenties van het uitstel. Daarnaast kunnen we u inzicht geven in de gevolgen van betalingsuitstel van uw belastingaanslagen op uw werkkapitaal. Bekijk hier alvast de veel gestelde vragen:

Heeft u in verband met corona vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen.

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar corona@bakertilly.nl.

Veelgestelde vragen

Voor welke belastingen kunt u bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen?

In principe moet iedere aanslag worden betaald binnen de termijn die op de aanslag vermeld staat. Echter, indien betalingsproblemen zijn ontstaan of in de nabije toekomst zullen ontstaan vanwege het coronavirus is het voor alle ondernemers mogelijk om de komende drie maanden bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst voor de volgende belastingen:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting (btw)
 • loonheffingen
 • kansspelbelasting
 • assurantiebelasting
 • verhuurderheffing
 • milieubelastingen (energiebelasting/belasting opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater),
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak)
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Aangiftebelastingen

Voor o.a. omzetbelasting en loonheffing geldt dat het verzoek om uitstel pas kan worden gedaan als er een naheffingsaanslag is opgelegd.

Douanerechten

Wanneer ten aanzien van douanerechten bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, wordt op verzoek uitstel van betaling verleend.

G-rekening

Voor ondernemers met een g-rekening is het mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Zo krijgen zij dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder g-rekening.

Geldt het bijzonder uitstel alleen voor belastingen van het lopende jaar?

Nee, bijzonder uitstel van betaling geldt voor alle nog openstaande jaren.

Wat zijn de voorwaarden om uitstel van betaling te krijgen?

 • Het verzoek om uitstel van betaling moet u schriftelijk indienen. Het verzoek kan nu ook via de website van de Belastingdienst met een online formulier worden gedaan. U kunt het verzoek tot 1 oktober 2020 indienen.
 • Eén verzoek volstaat voor uitstel van alle soorten openstaande belastingschulden. U krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling; dat geldt voor de openstaande schuld op het moment van het verzoek en voor de nieuw opkomende schulden inzake de eerdergenoemde belastingen in de komende drie maanden. Er hoeft dus niet steeds een nieuw verzoek om uitstel te worden gedaan.
 • Indien u voor een periode van langer dan 3 maanden uitstel vraagt, gelden aanvullende vereisten. Zo dienen onder andere de bestaande betalingsproblemen uitstel van betaling van langer dan 3 maanden noodzakelijk te maken.
 • Als de openstaande belastingschuld waarvoor u uitstel vraagt meer dan € 20.000 bedraagt, dient u tevens een verklaring van een derde deskundige te verstrekken. Deze dient de volgende elementen te bevatten:
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. Bij ‘korte termijn’ valt te denken aan de periode waarin de actuele beperkingen van het kabinet ten aanzien van de betreffende ondernemer gelden, zoals de sluiting van de horeca, sportaccommodaties en kinderopvang tot en met 28 april en het verbod op evenementen tot 1 juni.
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

In de toelichting bij de verklaring geeft de derde deskundige aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt.

Hoe lang kan ik uitstel van betaling krijgen en moet ik zekerheid stellen?

Uitstel kan worden aangevraagd voor een korte periode (bijvoorbeeld drie maanden), maar ook langer. Omdat het kabinet heeft opgeroepen om de bureaucratie rond het uitstel van betaling tot een minimum te beperken, lijkt het logisch dat er in geval van kort uitstel door de Belastingdienst geen zekerheden zullen worden vereist. Zekerheid op dat punt is er momenteel echter niet.

De maximum periode waarvoor normaal gesproken uitstel van betaling wordt verleend is 12 maanden. Daarbij kan de Belastingdienst zekerheid voor de betaling eisen in de vorm van een bankgarantie of hypotheekrecht. Ook kan verlangd worden dat u een aflossingsvoorstel doet. Gezien de strekking van de maatregelen van het kabinet lijkt het erop dat soepel zal worden omgegaan ten aanzien van deze punten. Het is echter op dit moment niet duidelijk hoe de Belastingdienst hier concreet mee zal omgaan.

Indien u voor maximaal 3 maanden uitstel vraagt, wordt de invordering van de belasting stop gezet. Het lijkt er op dat de Belastingdienst in dit geval geen zekerheid voor betaling eist.

Kan ik de Belastingdienst telefonisch verzoeken voor uitstel van betaling in verband met de gevolgen van het coronavirus?

Nee, een verzoek kan alleen schriftelijk (een brief per post) of het speciale online formulier van de Belastingdienst.

Is rente verschuldigd bij uitstel van betaling?

Als een aanslag niet binnen de normale termijn wordt betaald, dan is invorderingsrente verschuldigd. Daarnaast wordt er normaal gesproken belastingrente gerekend als een aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. De belastingrente was 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Als onderdeel van de fiscale coronamaatregelen is zowel de invorderingsrente als de belastingrente tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ik ben bestuurder van een bv en de bv kan de omzetbelasting / loonbelasting / accijnzen / kansspelbelasting / verbruikersbelastingen / milieubelasting niet betalen. Wat nu?

Het te laat betalen van omzetbelasting / loonbelasting / accijnzen / kansspelbelasting / verbruikersbelastingen / milieubelasting kan leiden tot een hoofdelijke aansprakelijkheid voor u als bestuurder indien betalingsonmacht niet tijdig bij de Belastingdienst is gemeld. De melding betalingsonmacht hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan indien u als bestuurder om uitstel van betaling in verband met corona vraagt voor loonheffingen en/of omzetbelasting. Het Ministerie van Financiën heeft namelijk aangegeven dat een verzoek om bijzonder corona-uitstel in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht wordt aangemerkt. De melding is tijdig voor de tijdvakken vanaf februari 2020, ook als het verzoek om bijzonder corona-uitstel later plaatsvindt dan 14 dagen nadat de belastingschuld is ontstaan. De automatische melding betalingsonmacht is rechtsgeldig voor de tijdvakken vanaf februari 2020 voor zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan door de coronacrisis.

 

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!