NOW

Corona Helpdesk - Getroffen ondernemers.jpg

De invloed van het coronavirus op de maatschappij grijpt om zich heen. Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen moeten nemen, met eventuele financiële en fiscale gevolgen voor uw organisatie. Daarom biedt de overheid een financiële tegemoetkoming om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Inmiddels is er op de NOW 1.0 en NOW 2.0 een vervolgregeling ontwikkeld: de NOW 3.0.

Geactualiseerd op 15 februari 2021

Alles wat u moet weten over NOW

Onze adviseurs informeren u graag over de mogelijkheden van de NOW-regeling. Of het nu gaat om de wijzigingen in de NOW 1.0 en 2.0, uitleg over de (aanvraag van) de NOW 3.0 of informatie over de accountantsverklaring bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie. Neemt u dus gerust contact met ons op. Wilt u eerst wat meer achtergrond? Lees dan hieronder verder of ga direct naar alle veelgestelde vragen over NOW. In onderstaand overzicht vindt u onze nieuwsberichten over de NOW-regelingen (het meest recente artikel staat bovenaan):

Achtergrond

De NOW is met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Het eerste tijdvak van de NOW 3.0 is gestart op 1 oktober 2020, het tweede tijdvak op 1 januari 2021 en het derde tijdvak zal op 1 april 2021 starten.

De vierde aanvraagperiode (tweede tijdvak NOW 3) loopt van 15 februari tot en met 14 maart 2021 en de vijfde aanvraagperiode (derde tijdvak NOW 3) loopt van 17 mei tot en met 13 juni 2021. Aanvragen kan via de website van UWV.

Eerder werd bekend dat de NOW 3 gepaard zou gaan met versobering en afbouw, maar nu de lockdown aanhoudt zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd:

 1. Percentages
  De vierde en vijfde tranche van de NOW worden niet -zoals eerder aangekondigd- afgebouwd, maar juist verruimd. De maximale NOW-subsidie wordt verhoogd naar 85% (dit was 80%) van de loonkosten, de maximale loonsomvrijstelling blijft 10%, de minimaal benodigde omzetverlies om in aanmerking te komen voor de NOW-subsidie blijft 20% en de maximale NOW-subsidie per werknemer blijft gebaseerd op tweemaal (in plaats van eenmaal) het maximum dagloon (€ 9.691 per maand).
 2. Intrekkingsverzoeken
  Intrekkingsverzoeken die worden ingediend op een tijdstip dat zij niet meer tot gevolg hebben dat de omzetperiode van het opvolgende NOW-subsidietijdvak zelf mag worden gekozen, worden voortaan (voor de vierde en vijfde tranche) door het UWV afgewezen. Dit omdat de afhandeling van deze verzoeken erg arbeidsintensief is en de continuïteit van de NOW in gevaar brengen. Het blijft overigens wel mogelijk om een verzoek tot nihil vaststelling te doen of om simpelweg in het geheel geen verzoek tot vaststelling te doen. Dan wordt de NOW-subsidie automatisch door het UWV op nihil vastgesteld en moet het voorschot worden terugbetaald.
 3. Overeenkomst van werkbehoud
  Klanten die gebruik maken van de verruimde concernbepaling (aanvraag op werkmaatschappij niveau) en meer dan 20 werknemers in dienst hebben én een cao toepassen, zijn verplicht een overeenkomst van werkbehoud te sluiten met de werknemers vertegenwoordiging. Deze hoeft voortaan (voor de vierde en vijfde tranche) maar door minimaal één betrokken vakbond (in plaats van alle betrokken vakbonden) te worden ondertekend. Eerder werd de NOW-subsidie op nihil vastgesteld indien niet alle betrokken vakbonden mee tekenden. Dit leidde er echter alsnog toe dat werknemers hun baan verloren, terwijl dit haaks staat op de doelstelling van de NOW, namelijk werkbehoud.

Belangrijkste wijziging is ook dat in de NOW 3.0 de ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag is komen te vervallen. Wel zijn werkgevers verplicht om voorafgaand aan het aanvragen van ontslagvergunningen contact op te nemen met het UWV, met als sanctie een korting van 5% op de subsidie.

Overige verplichtingen/voorwaarden die aan de NOW 3.0 (en tevens aan de NOW 1.0 en 2.0) worden gesteld, betreffen:

 1. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
 2. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun met ontslag bedreigde werknemers van werk-naar-werk te begeleiden.
 3. Over 2020 (voor NOW 3.0 het eerste tijdvak) of over 2021 (voor NOW 3.0 het tweede en derde tijdvak) mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en morgen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Voor werkmaatschappijen die op basis van de ‘verruimde concernbepaling’ NOW aanvragen, geldt een bredere verplichting.
 4. De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken voor de betaling van loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten.
 5. De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.
 6. De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.
 7. De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 8. De werkgever moet aan het UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 9. De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van het omzetverlies indienen met daarbij een accountantsverklaring/verklaring derde (afhankelijk van de hoogte van het voorschot/definitieve subsidiebedrag). Het definitieve omzetverlies voor de vierde tranche van de NOW moet naar verwachting voor 16 februari 2022 worden doorgegeven. 

Tenslotte blijft de vaste forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies 40% en ontvangt een werkgever, net als in de NOW 1.0 en 2.0, een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling het restant.

Heeft u in verband met corona naast NOW-vragen ook vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen. 

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar [email protected].

Veelgestelde vragen

Wat zijn de aandachtspunten voor de afwikkeling van NOW 1.0?

Een organisatie die een beroep heeft gedaan op de NOW-subsidie moet kunnen aantonen wat de daadwerkelijke omzet is geweest in de gekozen referteperiode. Een accountantsverklaring wordt daarom verplicht gesteld voor organisaties die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Daarnaast is ook een accountantsverklaring vereist indien het voorschot minder dan € 100.000 bedraagt, maar bij de definitieve vaststelling de subsidie meer dan € 125.000 bedraagt.

Organisaties die een voorschot van minder dan € 100.000 ontvangen, zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de definitieve subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld. Om een redelijke inschatting te maken of een accountantsverklaring al dan niet vereist is, stelt de overheid een online-tool beschikbaar. Bij verzoeken tot vaststelling van de definitieve subsidie waarbij geen accountantsverklaring is vereist, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben geldt per 20 mei 2020 dat de termijn voor de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie wordt verlengd naar 38 weken.

Voor werkgevers waarvoor geen accountantsverklaring nodig is, geldt nog steeds dat zij binnen 24 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak de vaststellingsaanvraag moeten indienen. Werkgevers kunnen pas vanaf 7 oktober 2020 verzoeken om subsidievaststelling indienen bij het UWV. De indieningstermijn van 24 weken voor de aanvraag begint vanaf die datum te lopen. De werkgevers waarvoor geldt dat hun omzettijdvak per 31 mei of 30 juni eindigt, krijgen dan ook langer de tijd om een aanvraag om vaststelling van subsidie voor te bereiden.

Wat wordt precies verstaan onder omzet?

Er wordt (aansluitend bij de definitie in het jaarrekeningenrecht) uitgegaan van de netto-omzet, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst-en-verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling. Tevens gelden de wijzigingen in onderhanden projecten voor deze regeling als omzet.

Ik heb flexibele werknemers in dienst. Vallen zij ook onder de NOW-regeling?

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits je als werkgever wel het loon doorbetaalt. Als je niet het loon doorbetaalt, word je niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten en payrollkrachten. Uitzendkrachten en payrollkrachten zitten in de loonsom van de uitzend- en/of payrollwerkgever. Die kan via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (niet de inlener). Voor uitzendwerkgevers gelden verder dezelfde voorwaarden als voor andere, reguliere werkgevers.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!