NOW

Corona Helpdesk - Getroffen ondernemers.jpg

De invloed van het coronavirus op de maatschappij grijpt om zich heen. Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen moeten nemen, met eventuele financiële en fiscale gevolgen voor uw organisatie. Daarom biedt de overheid een financiële tegemoetkoming om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Inmiddels is er op de NOW 1.0 en NOW 2.0 een vervolgregeling ontwikkeld: de NOW 3.0.

Geactualiseerd op 18 december 2020

Alles wat u moet weten over NOW

Onze adviseurs informeren u graag over de mogelijkheden van de NOW-regeling. Of het nu gaat om de wijzigingen in de NOW 1.0 en 2.0, uitleg over de (aanvraag van) de NOW 3.0 of informatie over de accountantsverklaring bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie. Neemt u dus gerust contact met ons op. Wilt u eerst wat meer achtergrond? Lees dan hieronder verder of ga direct naar alle veelgestelde vragen over NOW. In onderstaand overzicht vindt u onze nieuwsberichten over de NOW-regelingen (het meest recente artikel staat bovenaan):

Achtergrond

De NOW is met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Het eerste tijdvak van de NOW 3.0 is gestart op 1 oktober 2020, het tweede tijdvak op 1 januari 2021 en het derde tijdvak op 1 april 2021.

Tot en met 27 december 2020 kan de NOW 3.0 (eerste tijdvak) via het UVW worden aangevraagd.

Het omzetverlies waarvan ten minste sprake moet zijn om aanspraak te kunnen maken op de NOW 3.0, blijft in de eerste twee tijdvakken 20%. In het derde tijdvak kan de NOW worden aangevraagd door bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.

Het vergoedingspercentage van 90% uit de NOW 1.0 en 2.0 wordt verlaagd naar 80% in het eerste en tweede tijdvak van de NOW 3.0. Het verschil van 10% wil de overheid gaan inzetten voor scholing en werk-naar-werk-trajecten voor werknemers. Het vergoedingspercentage wordt daarna in het derde tijdvak verlaagd naar 70%.

Belangrijkste wijziging is dat in de NOW 3.0 de ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen. Wel zijn werkgevers verplicht om voorafgaand aan het aanvragen van ontslagvergunningen contact op te nemen met het UWV, met als sanctie een korting van 5% op de subsidie.

Overige verplichtingen/voorwaarden die aan de NOW 3.0 (en tevens aan de NOW 1.0 en 2.0) worden gesteld, betreffen:

 1. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
 2. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun met ontslag bedreigde werknemers van werk-naar-werk te begeleiden.
 3. Over 2020 (voor NOW 3.0 het eerste tijdvak) of over 2021 (voor NOW 3.0 het tweede en derde tijdvak) mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en morgen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Voor werkmaatschappijen die op basis van de ‘verruimde concernbepaling’ NOW aanvragen, geldt een bredere verplichting.
 4. De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken voor de betaling van loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten.
 5. De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.
 6. De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.
 7. De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 8. De werkgever moet aan het UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 9. De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van het omzetverlies indienen met daarbij een accountantsverklaring/verklaring derde (afhankelijk van de hoogte van het voorschot/definitieve subsidiebedrag).

Tenslotte blijft de vaste forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies 40% en ontvangt een werkgever, net als in de NOW 1.0 en 2.0, een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling het restant.

Heeft u in verband met corona naast NOW-vragen ook vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen. 

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar corona@bakertilly.nl.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen onder de NOW 3.0 ten opzichte van de NOW 2.0?

 • De NOW wordt vanaf 1 oktober 2020 met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd tot 1 juli 2021.
 • Om aanspraak te kunnen met maken op de NOW 3.0 moet er in de eerste twee tijdvakken sprake zijn van minimaal 20% en daarna (in het derde tijdvak) van 30% omzetverlies.
 • De steun over de 9 maanden kent een afbouw van vergoedingspercentages namelijk: van 80% in de eerste twee tijdvakken naar 70% in het derde tijdvak.
 • Het wordt mogelijk de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.
 • De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag (die al was verminderd in de NOW 2.0) komt te vervallen.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de eerste twee tijdvakken maximaal twee maal het dagloon. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Wat zijn de aandachtspunten voor de afwikkeling van NOW 1.0?

Een organisatie die een beroep heeft gedaan op de NOW-subsidie moet kunnen aantonen wat de daadwerkelijke omzet is geweest in de gekozen referteperiode. Een accountantsverklaring wordt daarom verplicht gesteld voor organisaties die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Daarnaast is ook een accountantsverklaring vereist indien het voorschot minder dan € 100.000 bedraagt, maar bij de definitieve vaststelling de subsidie meer dan € 125.000 bedraagt.

Organisaties die een voorschot van minder dan € 100.000 ontvangen, zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de definitieve subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld. Om een redelijke inschatting te maken of een accountantsverklaring al dan niet vereist is, stelt de overheid een online-tool beschikbaar. Bij verzoeken tot vaststelling van de definitieve subsidie waarbij geen accountantsverklaring is vereist, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben geldt per 20 mei 2020 dat de termijn voor de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie wordt verlengd naar 38 weken.

Voor werkgevers waarvoor geen accountantsverklaring nodig is, geldt nog steeds dat zij binnen 24 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak de vaststellingsaanvraag moeten indienen. Werkgevers kunnen pas vanaf 7 oktober 2020 verzoeken om subsidievaststelling indienen bij het UWV. De indieningstermijn van 24 weken voor de aanvraag begint vanaf die datum te lopen. De werkgevers waarvoor geldt dat hun omzettijdvak per 31 mei of 30 juni eindigt, krijgen dan ook langer de tijd om een aanvraag om vaststelling van subsidie voor te bereiden.

Wat wordt precies verstaan onder omzet?

Er wordt (aansluitend bij de definitie in het jaarrekeningenrecht) uitgegaan van de netto-omzet, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst-en-verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling. Tevens gelden de wijzigingen in onderhanden projecten voor deze regeling als omzet.

Ik heb flexibele werknemers in dienst. Vallen zij ook onder de NOW-regeling?

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits je als werkgever wel het loon doorbetaalt. Als je niet het loon doorbetaalt, word je niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten en payrollkrachten. Uitzendkrachten en payrollkrachten zitten in de loonsom van de uitzend- en/of payrollwerkgever. Die kan via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (niet de inlener). Voor uitzendwerkgevers gelden verder dezelfde voorwaarden als voor andere, reguliere werkgevers.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!