NOW

Corona Helpdesk - Getroffen ondernemers.jpg

De invloed van het coronavirus op de maatschappij grijpt om zich heen. Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen moeten nemen, met eventuele financiële en fiscale gevolgen voor uw organisatie. Daarom biedt de overheid een financiële tegemoetkoming om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Inmiddels is er op de NOW 1.0 en NOW 2.0 een vervolgregeling ontwikkeld: de NOW 3.0.

Geactualiseerd op 1 september 2020

Alles wat u moet weten over NOW

Onze adviseurs informeren u graag over de mogelijkheden van de NOW-regeling. Of het nu gaat om de wijzigingen die zijn doorgevoerd op de NOW 1.0 en 2.0 of het derde steunpakket in de NOW 3.0. Neemt u dus gerust contact met ons op. Wilt u eerst wat meer achtergrond? Lees dan hieronder verder of ga direct naar alle veelgestelde vragen over NOW. In onderstaand overzicht vindt u onze nieuwsberichten over de NOW-regelingen (het meest recente artikel staat bovenaan):

Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag.

Werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen.

Heeft u in verband met corona naast NOW-vragen ook vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen. 

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar corona@bakertilly.nl.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen onder de NOW 3.0 ten opzichte van de NOW 2.0?

 • De NOW wordt vanaf 1 oktober 2020 met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd tot 1 juli 2021.
 • Om aanspraak te kunnen met maken op de NOW 3.0 moet er in het eerste tijdvak sprake zijn van minimaal 20% en daarna (in het tweede en derde tijdvak) van 30% omzetverlies.
 • De steun over de 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages namelijk: van 80% in het eerste tijdvak naar 70% in het tweede tijdvak en 60% in het derde tijdvak.
 • Het wordt mogelijk de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.
 • De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag (die al was verminderd in de NOW 2.0) komt te vervallen.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de eerste twee tijdvakken maximaal twee maal het dagloon. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Wat waren de belangrijkste wijzigingen onder de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0?

 • De duur van het subsidietijdvak gaat van drie maanden naar vier maanden.
 • De basis voor de subsidie is als uitgangspunt de omzet van het concern waartoe werkgever behoort. Onder de NOW 2.0 geldt dat de groepssamenstelling zoals die op 1 juni 2020 bestond bepalend is.
 • Een bedrijf dat dit jaar van de NOW-regeling gebruik maakt, mag over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren.
 • De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%.
 • De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag.
 • Werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen.

Wat zijn de aandachtspunten voor de afwikkeling van NOW 1.0?

Een organisatie die een beroep heeft gedaan op de NOW-subsidie moet kunnen aantonen wat de daadwerkelijke omzet is geweest in de gekozen referteperiode. Een accountantsverklaring wordt daarom verplicht gesteld voor organisaties die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Daarnaast is ook een accountantsverklaring vereist indien het voorschot minder dan € 100.000 bedraagt, maar bij de definitieve vaststelling de subsidie meer dan € 125.000 bedraagt.

Organisaties die een voorschot van minder dan € 100.000 ontvangen, zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de definitieve subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld. Om een redelijke inschatting te maken of een accountantsverklaring al dan niet vereist is, stelt de overheid een online-tool beschikbaar. Bij verzoeken tot vaststelling van de definitieve subsidie waarbij geen accountantsverklaring is vereist, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben geldt per 20 mei 2020 dat de termijn voor de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie wordt verlengd naar 38 weken.

Voor werkgevers waarvoor geen accountantsverklaring nodig is, geldt nog steeds dat zij binnen 24 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak de vaststellingsaanvraag moeten indienen. Werkgevers kunnen pas vanaf 7 oktober 2020 verzoeken om subsidievaststelling indienen bij het UWV. De indieningstermijn van 24 weken voor de aanvraag begint vanaf die datum te lopen. De werkgevers waarvoor geldt dat hun omzettijdvak per 31 mei of 30 juni eindigt, krijgen dan ook langer de tijd om een aanvraag om vaststelling van subsidie voor te bereiden.

Wat is het gevolg van bedrijfseconomisch ontslag voor de NOW 2.0?

Een van de voorwaarden in de NOW 2.0 is dat de werkgever gedurende de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 geen ontslagaanvraag doet bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

Wanneer de werkgever deze voorwaarde schendt door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV, dan zal UWV deze ontslagaanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie toegepast. Voor deze correctie is het niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt het maandloon van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd (zoals dat voor de subsidievaststelling wordt berekend) in mindering gebracht op de subsidie, volgens de berekeningswijze uit de subsidieregeling (3 x loonsom referentiemaand x 1,4 x 0,9).

Zijn er aanvullende voorwaarden bij collectief ontslag?

Ja, naast de correctie van de subsidie met 100% van het maandloon van de werknemer, die altijd geldt wanneer een werkgever een bedrijfseconomische ontslagaanvraag indient, gelden bij grote ontslagaanvragen (20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden) aanvullende voorwaarden. De werkgever moet bij grote ontslagaanvragen zoals bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO), de belanghebbende vakbonden betrekken. Wanneer de werkgever vanaf 29 mei 2020 een melding zoals bedoeld in de WMCO doet en tijdens de subsidieperiode tussen 1 juni tot en met 30 september 2020 20 of meer ontslagaanvragen in een werkgebied uit de WMCO wegens bedrijfseconomische redenen indient, dan moet hij met de belanghebbende vakbonden (of vertegenwoordiging van werknemers als er geen belanghebbende vakbond is) overeenstemming over het ontslag bereiken. Als ze er niet uitkomen, moet er een gezamenlijke aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Is er geen overeenstemming en geen mediationverzoek, dan wordt het subsidiebedrag gekort met 5%. Ook is de werkgever verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding in te dienen bij UWV. Deze periode kan hij gebruiken om tot overeenstemming te komen.

Wat wordt precies verstaan onder omzet?

Er wordt (aansluitend bij de definitie in het jaarrekeningenrecht) uitgegaan van de netto-omzet, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst-en-verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling. Tevens gelden de wijzigingen in onderhanden projecten voor deze regeling als omzet.

Ik heb flexibele werknemers in dienst. Vallen zij ook onder de NOW-regeling?

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits je als werkgever wel het loon doorbetaalt. Als je niet het loon doorbetaalt, word je niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten en payrollkrachten. Uitzendkrachten en payrollkrachten zitten in de loonsom van de uitzend- en/of payrollwerkgever. Die kan via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (niet de inlener). Voor uitzendwerkgevers gelden verder dezelfde voorwaarden als voor andere, reguliere werkgevers.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!