NOW

Corona Helpdesk - Getroffen ondernemers.jpg

De invloed van het coronavirus op de maatschappij grijpt om zich heen. Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen moeten nemen, met eventuele financiële en fiscale gevolgen voor uw organisatie. Daarom biedt de overheid een financiële tegemoetkoming om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze maatregel leek per 1 oktober 2021 definitief gestopt te zijn, maar door de recente coronamaatregelen staat deze nu weer open tot en met 31 januari 2022.

Geactualiseerd op 20 december 2021

Alles wat u moet weten over NOW

Onze adviseurs informeren u graag over de mogelijkheden van de NOW-regeling. Of het nu gaat om de wijzigingen in de NOW, uitleg over de (aanvraag van) de NOW 7.0 of informatie over de accountantsverklaring bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie. Neemt u dus gerust contact met ons op. Wilt u eerst wat meer achtergrond? Lees dan hieronder verder of ga direct naar alle veelgestelde vragen over NOW. In onderstaand overzicht vindt u onze nieuwsberichten over de NOW-regelingen (het meest recente artikel staat bovenaan):

Achtergrond

De NOW werd in het leven geroepen om zoveel mogelijkheid werkgelegenheid te behouden. Werkgevers die met structureel omzetverlies te maken kregen, konden via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Door de recente coronamaatregelen is het weer mogelijk om de NOW aan te vragen (7e aanvraagperiode). Deze heeft betrekking op de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 en loopt van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022. Aanvragen kan via de website van UWV.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de zesde aanvraagperiode is dat de nieuwe subsidieregeling ook toegankelijk is voor starters. Dat zijn werkgevers die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 zijn gestart. Verder wordt de loonsomvrijstelling verhoogd naar 15% (was 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15 % mag dalen, zonder dat dit van invloed is op de hoogte van de uiteindelijke subsidie. Daarnaast wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Tenslotte is september 2021 de referentiemaand voor de loonsom voor NOW 7.

Overige verplichtingen/voorwaarden die aan de NOW 7.0 (en tevens aan haar voorganger) worden gesteld, betreffen:

 1. Minimaal 20% omzetverlies.
 2. Maximaal op te geven omzetverlies van 80%.
 3. 85% van het opgegeven omzetverlies wordt vergoed.
 4. De maximale NOW-subsidie per werknemer blijft gebaseerd op tweemaal het maximum dagloon.
 5. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
 6. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun met ontslag bedreigde werknemers van werk-naar-werk te begeleiden. Werkgevers moeten vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV bellen als zij NOW 7 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een werknemer hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5 % op de subsidie;
 7. Over heel 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Voor werkmaatschappijen die op basis van de ‘verruimde concernbepaling’ NOW aanvragen, geldt een bredere verplichting (het dividendverbod geldt dan voor het gehele concern).
 8. De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken voor de betaling van loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten.
 9. De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.
 10. De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.
 11. De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 12. De werkgever moet aan het UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 13. Tenslotte blijft de vaste forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies 40% en ontvangt een werkgever, net als eerder een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling het restant. Het UWV zal het voorschot van 80% in één termijn uitbetalen in plaats van in meerdere termijnen, zoals bij voorgaande NOW-regelingen het geval was.

Heeft u in verband met corona naast NOW-vragen ook vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen. 

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar [email protected].

Veelgestelde vragen

Wat zijn de aandachtspunten voor de afwikkeling van NOW?

Een organisatie die een beroep heeft gedaan op de NOW-subsidie moet kunnen aantonen wat de daadwerkelijke omzet is geweest in de gekozen referteperiode. Het voorschot moet (deels) worden terugbetaald als er meer omzet is gerealiseerd dan verwacht of als de loonsom is gedaald.
Hieronder een overzicht van de aanvraagperiodes. Een definitieve berekening kan (kon) worden aangevraagd voor:
• de 1e aanvraagperiode: tot en met 31 oktober 2021
• de 2e aanvraagperiode: tot en met 31 maart 2022
• de 3e aanvraagperiode: tot en met 22 februari 2023
• de 4e t/m 6e aanvraagperiode: van 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023
• de 7e aanvraagperiode: van 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023
Bij de definitieve aanvraag moeten werkgevers mogelijk een accountantsverklaring of een derdenverklaring bijvoegen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en definitieve vaststelling. Zo is een accountantsverklaring verplicht bij een ontvangen voorschot van € 100.000 of een definitieve subsidie van € 125.000. Vanaf de 3e aanvraagperiode is het drempelbedrag voor een derdenverklaring verhoogd naar € 40.000 (voorheen € 25.000). Verder is het voor de laatste 5 tranches van de NOW mogelijk gemaakt dat de accountant de opdracht voor de laatste 5 tranches van de NOW kan beschouwen ‘als ware het één opdracht’. In plaats van 2, 3, 4 of 5 aparte onderzoeken wordt er dan één onderzoek uitgevoerd, waardoor er een aanzienlijke beperking in de werkzaamheden wordt bereikt en daarmee ook de administratieve lasten voor de aanvragers dalen.

Wat wordt precies verstaan onder omzet?

Er wordt (aansluitend bij de definitie in het jaarrekeningenrecht) uitgegaan van de netto-omzet, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst-en-verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling. Tevens gelden de wijzigingen in onderhanden projecten voor deze regeling als omzet.

Ik heb flexibele werknemers in dienst. Vallen zij ook onder de NOW-regeling?

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits je als werkgever wel het loon doorbetaalt. Als je niet het loon doorbetaalt, word je niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten en payrollkrachten. Uitzendkrachten en payrollkrachten zitten in de loonsom van de uitzend- en/of payrollwerkgever. Die kan via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (niet de inlener). Voor uitzendwerkgevers gelden verder dezelfde voorwaarden als voor andere, reguliere werkgevers.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!