Versoepelde kredietverlening

Corona Helpdesk l

Als onderdeel van het noodmaatregelenpakket heeft de overheid een aantal stappen gezet om bedrijven gemakkelijker in staat te stellen liquiditeit aan te trekken. Sommige van deze maatregelen voorzien in directe financiering voor getroffen bedrijven, andere maatregelen zijn gericht op risicoverlaging voor financiers door middel van borgstelling door de overheid. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op deze twee soorten regelingen. Daarnaast gaan we kort in op een andere mogelijke oplossing: het leverancierskrediet.

Geactualiseerd op 18 juni 2020

Eerste hulp bij kredieten

Een deel van de coronanoodmaatregelen is gericht op versoepelde kredietverlening. Uiteraard dient wel aan een aantal specifieke voorwaarden te worden voldaan en is het van belang stil te staan hoe (aflossing op) het krediet uw werkkapitaal beïnvloedt. Welk krediet sluit het beste bij uw specifieke organisatie en situatie aan in het licht van reeds bestaande financieringen? Hoe onderbouwt u de aanvraag zodanig, dat u uw aanvraag wordt goedgekeurd? Hoe werkt het krediet door in uw cijfers, op korte termijn maar ook op langere termijn? Voor deze -en natuurlijk ook andere- vragen kunt u voor een integraal advies terecht bij de experts van Baker Tilly. Wij adviseren u vanuit een integrale aanpak en kunnen u bijvoorbeeld voorzien van de nodige financiële rapportages. Neemt u dus gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

De maatregelen in het kort

De belangrijkste maatregelen hebben wij voor u uitgewerkt onderaan deze pagina. Samengevat gaat het om de volgende maatregelen:

 • Financiering ‘door de overheid’
  De overheid biedt ondernemers hulp door het verstrekken van leningen vanuit de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) via de Corona Overbruggingslening (COL) en vanuit Invest-NL via het Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start- en Scaleups (TOPPS).
 • Bancaire financiering met dekking van de overheid
  Naast directe financiering biedt de overheid ook andere vormen van ondersteuning voor het verkrijgen van financiering. Zo is zijn de mogelijkheden voor Borgstelling MKB Kredieten (BMKB-C) regeling verruimd en is voor grotere financieringen de coronamodule voor de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C) uitgewerkt.
 • Leverancierskrediet
  Tot slot kan een leverancierskrediet tot de mogelijkheden behoren. Door afspraken te maken over het (tijdelijk) versoepelen van betalingstermijnen kan wat aanvullende ademruimte gecreëerd worden. Het is immers ook in het belang van uw leverancier dat uw onderneming gezond blijft.

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar [email protected].

De maatregelen uitgewerkt

Corona overbruggingslening (COL)

De COL is een leningsfaciliteit die bedoeld is als noodinstrument om een tijdelijke overbrugging naar ‘break-even’ te bewerkstelligen. De faciliteit bedraagt tussen de € 50.000 en € 2.000.000 en wordt verstrekt door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, vaak in samenwerking met private investeerders. De maatregel is bedoeld voor ondernemingen die met (intern of extern) eigen vermogen zijn gefinancierd. Er mag, buiten een beperkte rekening-courantverhouding, geen financieringsrelatie met een bank bestaan om in aanmerking te komen voor deze regeling.
Afhankelijk van het geleende bedrag gelden verschillende vergoedingen en aanvullende voorwaarden:

 1. Bij bedragen tussen € 50.000 en € 250.000 bedraagt de rente 3% en is de looptijd 3 jaar, waarbij vanaf het eerste kwartaal van jaar 2 lineair wordt afgelost per kwartaal. Er staat geen boete op vervroegde aflossing.
 2. Bij bedragen tussen de € 250.000 en € 500.000 bedraagt de rente 3% en is de looptijd 3 jaar waarbij, net als hierboven, de aflossing start in het eerste kwartaal van jaar 2 en vanaf dan lineair wordt afgelost per kwartaal. Er staat geen boete op vervroegd aflossen. Als aanvullende voorwaarde geldt dat van aandeelhouders verlangt wordt ook een deel van het bedrag in te brengen tegen dezelfde voorwaarden.
 3. Bij bedragen tussen de € 500.000 en € 2.000.000 bedraagt de rente (inclusief additionele premie) 5% en is de looptijd 3 jaar. De rente en premie worden bijgeschreven bij de hoofdsom. De aflossing geschiedt volledig na afloop van deze drie jaar, of op moment van conversie door co-financiers. Vervroegd aflossen kan boetevrij op voorwaarde dat het aflossingsbedrag tenminste € 50.000 bedraagt. Tot slot staat het co-financiers vrij om te kiezen voor aflossing of conversie van hoofdsom plus gecumuleerde rente en premie naar aandelenkapitaal.

De regeling is niet bedoeld als herfinancieringsfaciliteit of om te voorzien in het levensonderhoud van de oprichter.

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start- en Scaleups (TOPPS)

Invest-NL houdt ca. € 100 miljoen beschikbaar voor innovatieve start- en scale-ups die, hoewel ze een gezond toekomstperspectief hebben, verminderd toegang hebben tot financiering als gevolg van corona. TOPPS is erop gericht activiteiten voort te zetten waarbij rekening wordt gehouden met een langere periode van moeilijke marktomstandigheden op gebied van funding.
De voorwaarden van de TOPPS zijn als volgt:

 1. Invest-NL investeert niet meer dan 50% van de aanvraag. Het restant wordt ingebracht door professionele investeerders.
 2. De converteerbare lening heeft een looptijd van 3 jaar en is aflossingsvrij. Vervroegd aflossen is niet toegestaan.
 3. De rente bedraagt 8%. Deze accumuleert over de looptijd en je betaalt deze bij aflossing of als onderdeel bij conversie.
 4. Invest-NL heeft een eenzijdig conversierecht.
 5. De conversiekoers wordt bepaald als laagste van de laatste en eerstvolgende financieringsronde, eventueel gecorrigeerd voor een korting.
 6. Afhankelijk van het risicoprofiel en voorwaarden van eerdere financieringsrondes worden liquidatiepreferenties vormgegeven.
 7. Invest-NL heeft inspraak in belangrijke (financiële) besluiten.

Borgstelling MKB Kredieten - Corona (BMKB-C)

De BMKB-C regeling is bedoeld om MKB-ondernemingen te ondersteunen bij het verkrijgen van (ruimere) bancaire financiering. De overheid bewerkstelligt dit door borg te staan richting de bank voor 75% van het krediet. Hierdoor lopen banken in hun financiering minder risico en kunnen ze sneller kredieten verstrekken. De regeling is specifiek bedoeld voor MKB-ondernemingen (tot 250 medewerkers).
De voorwaarden van de BMKB-C regeling zijn als volgt:

 1. De onderneming heeft niet meer dan 250 medewerkers.
 2. De looptijd bedraagt 2 tot 4 jaar.
 3. Bij een looptijd van 2 jaar bedraagt de rente 2%, bij een looptijd groter dan 2 jaar bedraagt de rente 3%.
 4. Een aantal bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn uitgesloten van deze regeling: bedrijven met meer dan 250 medewerkers, natuurlijke personen landbouw, visserij, publieke gezondheidszorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed.

Garantie ondernemingskrediet – Corona (GO-C)

De GO-C kan worden gezien als de grote broer van de BMKB-C regeling, en is bedoeld voor grotere financieringen. De GO-C regeling is zowel van toepassing op grootbedrijven als ook op MKB-ondernemingen. De onderliggende mechanismen zijn hetzelfde als bij de BMKB-C regeling, i.e. de overheid staat borg voor een gedeelte van de lening (80% bij grootbedrijven, 90% bij MKB) waardoor de onderneming gemakkelijker toegang heeft tot (grotere) financieringsbedragen. De financieringslimiet bij de GO-C regeling ligt tussen € 1,5 miljoen en € 150 miljoen.

Er zijn geen centraal gestelde voorwaarden; iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!