Ontslag

Personeel - Ontslag.jpg

Het ontslag van een medewerker wilt u het liefst geruisloos en goed geregeld hebben. Want zowel voor de medewerker als voor u is ontslag geen prettige aangelegenheid. Als werkgever wilt u tegen geringe kosten snel en zo soepel mogelijk afscheid nemen van de betreffende medewerker. Dan is het belangrijk om te weten hoe een ontslagprocedure in zijn werk gaat. En aan welke verplichtingen binnen het ontslagrecht u als werkgever moet voldoen om een arbeidscontract daadwerkelijk te kunnen beëindigen.

Hoe een ontslagprocedure verloopt is afhankelijk van de reden voor het ontslag. Wilt u personeel ontslaan omdat het niet goed gaat met uw bedrijf of is er een geschil ontstaan met een medewerker? Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht, de Wet werk en zekerheid (Wwz), is bepaald dat ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte) via het UWV verloopt. Gaat het om ontslag vanwege een andere reden (disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie) dan moet u als werkgever naar de kantonrechter.

Ontslag aanvragen via UWV

De ontslagaanvraag bestaat uit drie UWV-formulieren. Afhankelijk van de grondslag (langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomisch redenen) moet de ontslagaanvraag worden onderbouwd. De regels van afspiegeling en herplaatsing moeten ook worden gevolgd. Het UWV kan een ontslagvergunning verlenen of onthouden. De UWV-procedure duurt gemiddeld vier tot zes weken.

Ontslag aanvragen via de kantonrechter

U dient een verzoekschrift in bij de kantonrechter. Dit verzoekschrift moet voorzien zijn van een gedegen en uitvoerig dossier: verbetertrajecten, beoordelingsformulieren, officiële schriftelijke waarschuwingen waar concrete consequenties aan verbonden zijn. Vaak vindt de zitting binnen vier weken na indiening van het verzoekschrift plaats. De kantonrechter kan overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst of anders besluiten. Sinds de invoering van de Wwz gaan kantonrechters echter niet snel meer tot ontbinding over.

Aandachtspunten ontslag

Daarnaast kent elke aanleiding (grondslag) voor ontslag nog specifieke aandachtspunten:

 • Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen
  Als het slecht gaat met uw bedrijf kan het zijn dat u genoodzaakt bent om een of meerdere medewerkers (via een reorganisatie) te ontslaan. U vraagt daarvoor toestemming aan via het UWV. In de voorbereiding van de ontslagaanvraag moet u rekening houden met de herplaatsingsverplichting en het afspiegelingsbeginsel.
 • Ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid
  Als een medewerker minimaal twee jaar arbeidsongeschikt is, kunt u ontslag aanvragen. U moet dat vooraf laten toetsen door het UWV. Het UWV controleert of het aannemelijk is dat de medewerker binnen 26 weken weer aan het werk kan. En of u aan alle eisen heeft voldaan om het contract te beëindigen. Toch is ontslag bij arbeidsongeschiktheid niet altijd de beste keuze. In sommige gevallen kan het voor werkgevers financieel aantrekkelijker zijn om het contract van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker (slapend) in stand te houden.
 • Ontslag vanwege disfunctioneren
  Ontslag vanwege disfunctioneren kan in principe alleen als u de medewerker hebt aangesproken op het disfunctioneren. Daarnaast bent u verplicht de medewerker de gelegenheid te geven zijn functioneren te verbeteren met behulp van een verbetertraject. Voor de medewerker moet duidelijk zijn hoe en binnen welke termijn hij zijn functioneren moet verbeteren. Het verbetertraject dient ook regelmatig geëvalueerd te worden. Als u dit verbetertraject zorgvuldig heeft doorlopen én gedocumenteerd, staat u sterker bij de kantonrechter wanneer de medewerker blijft disfunctioneren en u wilt overgaan tot ontslag.
 • Ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie
  Een kantonrechter gaat alleen over tot ontbinding van het arbeidscontract als het gaat om een duurzame verstoring. De schuldvraag staat in deze procedure centraal. Als blijkt dat u als werkgever ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld of ‘nalatig’ bent geweest in het conflict, dan kan de rechter de ontbinding niet uit spreken of bepalen dat u een billijke vergoeding moet betalen. Als de medewerker ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld, kan de rechter besluiten de transitievergoeding niet toe te kennen of naar beneden bij te stellen.

Herplaatsingsplicht

Ongeacht de reden voor het ontslag, is het in de nieuwe ontslagregeling (Wwz) voor u als werkgever moeilijker geworden om uw medewerkers te ontslaan. Een belangrijke voorwaarde is dat u moet kunnen aantonen dat u moeite heeft gedaan om de betreffende medewerker te herplaatsen binnen uw organisatie, eventueel met behulp van scholing. Het gaat er niet om dat u een nieuwe arbeidsplaats creëert voor deze medewerker, maar dat u uw best doet om een medewerker te herplaatsen in een passende functie. Dat kan in een vacante functie op een andere afdeling óf in een ander bedrijfsonderdeel. Bewijs waaruit blijkt dat u aan uw herplaatsingsplicht heeft voldaan, is belangrijk in zowel de UWV-procedure als de procedure via de kantonrechter.

Transitievergoeding

Elke medewerker die ten minste twee jaar in dienst is geweest en onvrijwillig wordt ontslagen heeft recht op de transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding kent een maximum van € 81.000 (2019) en hangt af van het aantal dienstjaren. De kantonrechtersformule is met het nieuwe ontslagrecht komen te vervallen.

Berekening transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt over de eerste tien dienstjaren 1/3 van een maandsalaris per dienstjaar en vanaf de jaren daarna 1/2 maandsalaris per dienstjaar. U mag, als werkgever, bepaalde kosten die u heeft gemaakt ter voorkoming van het ontslag in mindering brengen van de transitievergoeding. Dat mag overigens alleen als u dit uitdrukkelijk met de medewerker hebt afgesproken. Er geldt een overgangsregeling voor oudere medewerkers en voor bedrijven die zich ineen bedrijfseconomische benarde positie bevinden.

Billijke vergoeding

Als er sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ door u als werkgever, kan het zijn dat de kantonrechter een billijke vergoeding toekent. Deze vergoeding staat los van de transitievergoeding en de hoogte kan per geval verschillen.

Vaststellingsovereenkomst

U kunt er ook voor kiezen ontslag van een medewerker te regelen via een vaststellingsovereenkomst. De afspraken die u maakt met de medewerker moeten duidelijk geformuleerd zijn. Zorg dat u minimaal het volgende vastlegt: (neutrale) grondslag, opzegtermijn en beëindigingsdatum, hoogte van de ontslagvergoeding, verrekening van kosten, vrijstelling van werk, vakantiedagen, inleveren eigendommen, in hoeverre een concurrentie- en/of relatiebeding van kracht blijft en een bedenktermijn.

Laat u adequaat begeleiden

Het ontslagrecht stelt hoge eisen aan u als werkgever. Wij staan u graag met raad en daad bij als het gaat om ontslag van een of meerdere medewerkers. Ons doel is om u alle rompslomp uit handen te nemen en uw kansen op beëindiging van een arbeidscontract te vergroten. Bijvoorbeeld door u te helpen bij de onderbouwing van een ontslagaanvraag richting UWV, u te begeleiden in de gang naar de kantonrechter of een vaststellingsovereenkomst op te stellen.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over ontslag? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Nienke Lemmink.jpg
Nienke Lemmink Senior manager legal services T: 06 30 98 96 50