Skip to content
Foto van pennen en munten

Actualisering besluit fiscale maatregelen in verband met het coronavirus

De staatssecretaris van Financiën heeft op 6 mei 2020 het besluit over de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus geactualiseerd. In het nieuwe besluit zijn deze aangekondigde maatregelen nader uitgewerkt.

De belangrijkste wijzigingen waren al aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer, zie ons nieuwsbericht van 29 april 2020.

Vorming van een fiscale coronareserve

Voor de vennootschapsbelasting (Vpb) kunnen bedrijven in de aangifte over het boekjaar 2019 een ‘coronareserve’ vormen. Deze coronareserve kan worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat wordt geleden in het boekjaar 2020.

Zonder deze regeling zou een verlies over 2020 pas na indiening van de aangifte 2020 verrekend kunnen worden met de in 2019 gerealiseerde winst. Op de regeling kan een beroep worden gedaan door een verzoek te doen om  de voorlopige aanslag 2019 te herzien, of door het indienen van de aangifte 2019. Als de aangifte 2019 al is gedaan, kan een aanvulling op de aangifte worden ingediend.

De belangrijkste voorwaarden voor het vormen van een coronareserve zijn:

  1. De coronareserve mag worden gevormd voor zover het te verwachten verlies over het boekjaar 2020 verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Dat is bijvoorbeeld het geval voor zover sprake is van een verlies door omzetderving vanwege de door de overheid genomen coronamaatregelen.

  2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verwachte verlies over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is dat over het boekjaar 2020 een winst wordt genoten.

  3. De coronareserve bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019, zonder rekening te houden met deze reserve.

  4. De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen en de wijze waarop de winst wordt bepaald dient in 2019 en 2020 hetzelfde te zijn.

Het vormen van een coronareserve kan gevolgen hebben voor de toepassing van andere regelingen in de Vpb. Aangekondigd is dat voor de eventuele samenloop met andere regelingen geen maatregelen worden getroffen. Het is dus aan de belastingplichtige om bij het vormen van de coronareserve rekening te houden met deze mogelijke gevolgen.

Verlaging gebruikelijk loon

Voor aanmerkelijkbelanghouders die voor hun vennootschap arbeid verrichten geldt het gebruikelijk loon. Dat is een jaarlijks minimumbedrag waarover loonbelasting dient te worden betaald.

Vanwege de coronacrisis mag het gebruikelijk loon in 2020 worden verlaagd. Het gebruikelijk loon voor 2020 wordt als volgt bepaald: A x B/C, waarbij het volgende geldt:

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste vier maanden van 2020

C = de omzet over de eerste vier maanden van 2019

Bij deze verlaging gelden de volgende voorwaarden:

  1. a.v. de betreffende aanmerkelijkbelanghouder neemt de rekening-courantschuld of het dividend niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. De aanmerkelijkbelanghouder mag dus niet het gederfde inkomen alsnog opnemen uit de vennootschap.

  2. Als de aanmerkelijkbelanghouder feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekening, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de aanmerkelijkbelanghouder gebruikmaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

  3. Deze versoepeling geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

De verlaging van het gebruikelijk loon mag worden doorgevoerd zonder vooroverleg met de Belastingdienst.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers onbelast vergoeden. Per 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.  Vanwege het coronavirus wordt de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 in 2020 verhoogd naar 3%.Voor de loonsom boven € 400.000 blijft het percentage 1,2%.

Versoepeling urencriterium

Voor een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve, geldt dat ondernemers aan het urencriterium moeten voldoen. Dat betekent dat een ondernemer ten minste  1225 uren per kalenderjaar aan werkzaamheden voor zijn onderneming besteedt.

Vanwege het coronavirus kan het zijn dat ondernemers niet of nauwelijks hebben kunnen werken. Ondernemers worden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geacht ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed, ook als ze, gelet op de coronacrisis, niet daadwerkelijk die uren hebben besteed.

Seizoensgebonden ondernemers worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren hebben gedaan. Ondernemers kunnen met behulp van de administratie van 2019 bepalen hoeveel uren zij aan hun onderneming hebben besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019.

Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschikte ondernemers geldt normaal gesproken een urencriterium van 800 uren per kalenderjaar. Deze ondernemers worden geacht ten minste 16 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de fiscale maatregelen vanwege het coronavirus? Neemt u dan gerust contact met ons op. Bel uw adviseur of neem contact op met onze Corona Helpdesk, bereikbaar op 038 425 86 00 van 8.00 tot 20.00 uur.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief