Skip to content

Arbeidsrecht 2024: Belangrijke wijzigingen voor ondernemers

Gepubliceerd op: 23 januari 2024
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Ook in 2024 zijn er weer diverse wijzigingen in het arbeidsrecht. In dit artikel hebben we  de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen voor u samengevat.  Doe er uw voordeel mee!  

Wet bescherming klokkenluiders

Sinds 17 december 2023 zijn middelgrote werkgevers (50-249 werknemers) verplicht om te voldoen aan de nieuwe eisen voor de interne meldprocedure. Het hebben van een interne meldprocedure was al verplicht voor werkgevers met minimaal 50 werknemers. Conform de nieuwe eisen:

 • moet de melder binnen zeven dagen na het doen van de melding een ontvangstbevestiging ontvangen;

 • vervolgens moet de ontvanger uiterlijk na drie maanden de melder informeren over de vervolgstappen die zijn en/of worden genomen;

 • geldt er een registratieplicht voor zowel mondelinge als schriftelijke meldingen in een daarvoor ingericht register.

In dit artikel leest u meer over de op 18 februari 2023 in werking getreden Wet bescherming klokkenluiders. Heeft u behoefte aan een klokkenluidersregeling voor uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op.

Wet invoering minimumuurloon

Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon ingegaan. De normale fulltime arbeidsduur ligt – afhankelijk van de branche – tussen de 36 en 40 uur per week. Voorheen moesten werknemers met een 40-urige werkweek meer uren werken voor hetzelfde minimummaandloon als werknemers die bijvoorbeeld een 36- of 38-urige werkweek hadden. Met het invoeren van een wettelijk minimumuurloon ontvangt elke werknemer, ongeacht de duur van de werkweek, hetzelfde uurloon.

Het minimumuurloon is gebaseerd op het voorheen geldende minimummaandloon bij een 36-urige werkweek. Werknemers die meer dan 36 uur per week werken gaan er dus extra op vooruit. Het minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt met ingang van 1 januari 2024 € 13,27 bruto per uur. Voor werknemers jonger dan 21 jaar geldt een vast minimumjeugdloon  per uur. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari en 1 juli.

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen

Uit het Deliveroo-arrest uit 2023 volgt dat ook wanneer er sprake is van vrije vervanging er sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. In het arrest wordt benadrukt  dat, hoewel de verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren een relevant element is bij de beoordeling van de arbeidsrelatie, deze verplichting niet altijd doorslaggevend is. Daarom heeft de Belastingdienst de modelovereenkomsten voor zzp’ers die gebaseerd zijn op vrije vervanging ingetrokken. Maakt u nog gebruik van de modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging? Dan adviseren wij u om de samenwerking zo spoedig mogelijk opnieuw te beoordelen en op basis van de juiste overeenkomst voort te zetten (of te eindigen).

Pensioen en AOW

De toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen is naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen met ingang van 1 januari 2024 verlaagd van 21 naar 18 jaar. Werknemers starten nu met het opbouwen van pensioen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Het voorlopige bedrag aan maximum pensioengevend loon per 1 januari 2024 bedraagt € 137.800 bruto. De AOW-leeftijd is op 1 januari 2024 verhoogd met twee maanden en is nu 67 jaar. Dit zal hetzelfde blijven tot en met 2027, waarna de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden in 2028.

Loonkostenvoordeel en lage-inkomensvoordeel

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers bedraagt € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000 per jaar. Aangezien van deze regeling niet voldoende gebruik wordt gemaakt in de praktijk, wordt dit bedrag verder afgebouwd in 2025 en vervalt het LKV voor oudere werknemers in 2026.

Met ingang van 1 januari 2024 bestaat het jeugd lage inkomensvoordeel van 18 tot en met 20 jaar niet meer. Daarnaast wordt het uurlooncriterium voor het lage-inkomensvoordeel verlaagd naar 104%.

Verruiming SLIM-regeling en vervallen van het STAP-budget

Eind 2023 is de STAP-regeling voor persoonlijke ontwikkeling afgeschaft, waarbij een deel van het budget wordt ingezet voor de SLIM-regeling (subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb). Er wordt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd, met een beschikbaar budget van € 73,5 miljoen. Werkgevers, zowel individuele mkb-bedrijven als samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector, kunnen tot € 25.000 subsidie krijgen voor opleiding en ontwikkeling van werknemers.

Aanvragen kunnen worden ingediend tijdens verschillende aanvraagtijdvakken in 2024:

 • 1 t/m 30 maart en 2 t/m 30 september voor mkb'ers

 • 3 juni t/m 31 juli voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

 Baker Tilly ondersteunt u graag bij het aanvragen van een SLIM-subsidie.

Rapportageverplichting personenmobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 moet personenmobiliteit onder voorwaarden gerapporteerd worden door werkgevers met 100 of meer werknemers. Als een werkgever onder deze verplichting valt, moet elk jaar een formulier van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingevuld . De rapportage  moet uiterlijk 30 juni 2025 zijn ingediend. Niet alleen de kilometers, maar ook het type vervoersmiddel moet worden bijgehouden. Bij motorvoertuigen moeten vervolgens ook de soorten brandstof worden onderscheiden waardoor de overheid kan bepalen wat gemiddeld de CO2-uitstoot van de onderneming per kilometer is. Het is daarom belangrijk dat werkgevers beschikken over deze informatie. Dit kan bijvoorbeeld door een enquête uit te zetten en daarmee een representatieve steekproef onder de werknemers te houden.

Vindt u dit ingewikkeld? Onze ESG (Environmental, Social & Governance) collega’s helpen u graag bij het opstellen van een dergelijke rapportage.

Aanpassing van de 30% regeling voor expats
De 30%-regeling voor expats houdt in dat maximaal 30% van het salaris inclusief vergoedingen onbelast kan worden uitbetaald. Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling beperkt tot maximaal de norm van de Wet normering topinkomens (WNT), ook wel de Balkenendenorm genoemd. Deze is voor 2024 vastgesteld op € 233.000. Dit betekent dat vanaf 2024 maximaal 30% van de Balkenendenorm onbelast als kostenvergoeding uitbetaald mag worden (€ 69.900). Het maximumpercentage wordt stapsgewijs afgebouwd:  

 • De eerste 20 maanden van verblijf in Nederland geldt een percentage van ten hoogste 30% van het loon (inclusief 30% vergoeding).

 • De 20 volgende maanden geldt een percentage van ten hoogste 20%

 • De 20 maanden daarna geldt een percentage van ten hoogste 10%

Voor beide regelingen geldt overgangsrecht. De loonheffingsspecialisten van Baker Tilly adviseren u graag over de 30% regeling.

Overige relevante wijzigingen

 • De onbelaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd naar maximaal € 2,35 netto per dag.

 • Met ingang van 1 januari 2024 is de belastingvrije kilometervergoeding gestegen naar maximaal € 0,23 netto per kilometer.

 • De verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling vervalt. De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 bedraagt in 2024 1.92%, hierboven bedraagt de vrije ruimte 1,18%.

 • Vanaf 1 januari 2024 is de maximale hoogte van de transitievergoeding bij ontslag vastgesteld op € 94.000 bruto. Indien het jaarinkomen hoger ligt dan dit bedrag, bedraagt de vergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.

 • Het algemene bezoldigingsmaximum op grond van de WNT (Wet normering topinkomens) bedraagt in 2024 € 233.000 bruto. Voor zorgverzekeraars gelden verhoogde normen. Voor het onderwijs, de cultuursector en de media,  woningcorporaties, de zorg en de sector ontwikkelingssamenwerking geldt een verlaagd maximum.

Naast bovengenoemde wetswijzigingen staan er in 2024 verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen op de agenda. Sommige van deze onderwerpen zijn in behandeling, andere bevinden zich nog in de voorbereidingsfase. Denk  onder andere aan:

 • de verplichtstelling van een externe vertrouwenspersoon

 • gelijke beloning van mannen en vrouwen

 • de hervorming van het concurrentiebeding

 • de regelgeving omtrent het werken met zelfstandigen 

Als over deze onderwerpen in de loop van het jaar meer bekend wordt, houden wij u uiteraard op de hoogte.

Advies en vragen?

Heeft u vragen over wat deze wijzigingen voor u betekenen in de praktijk? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon binnen Baker Tilly of met één van de arbeidsrechtjuristen, loonheffingsspecialisten of HR-consultants van Baker Tilly Employment Advisory.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief