Skip to content

Berekening investeringsaftrek bij samenwerkingsverbanden verduidelijkt

Gepubliceerd op: 05 mei 2020
Type publicatie Kennisartikel
Bent u firmant, vennoot of maat in een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap (CV) of een maatschap? Dan is een recente uitspraak van de Hoge Raad relevant voor u, wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen.

De Hoge Raad heeft op 1 mei 2020 uitspraak gedaan over de toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bij samenwerkingsverbanden. Tot die datum bestond onduidelijkheid over toepassing van de KIA bij samenwerkingsverbanden (zie ons nieuwsbericht van 27 februari 2020). De Hoge Raad heeft die onduidelijkheid weggenomen.

Berekening KIA

Als een ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel, heeft hij of zij vaak recht op KIA. De KIA vermindert de belastbare winst. De KIA is afhankelijk van de hoogte van de jaarlijkse investering. In 2020 geldt voor toepassing van de KIA de volgende tabel:

Bij een investering van meer dan
maar niet meer dan
bedraagt de kleinschaligheids- investeringsaftrek
-
€ 2.400
€ 0
€ 2.400
€ 58.238
28% van het investeringsbedrag
€ 58.238
€ 107.848
€ 16.307
€ 107.848
€ 323.544
€ 16.307 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de €107.848 te boven gaat
€323.544
-
€0

Stel dat een ondernemer investeert in kantoorinventaris ter waarde van € 10.000. In dat geval is de KIA € 2.800 (28% van € 10.000). De belastbare winst van de ondernemer wordt door de KIA € 2.800 lager.

Toepassing KIA bij samenwerkingsverbanden

De KIA vindt toepassing per ondernemer. Bij firmanten in een VOF, vennoten van een (besloten) CV en maten in een maatschap worden, voor toepassing van de tabel hierboven, hun investeringen voor het samenwerkingsverband samengeteld.

Stel dat twee ondernemers, A en B, hun onderneming uitoefenen in een VOF. Zij zijn ieder voor 50% gerechtigd tot de winst van de VOF. De VOF investeert voor € 90.000 in een bedrijfsmiddel. In feite investeren ondernemers A en B ieder € 45.000.

Volgens de Hoge Raad moet de KIA als volgt worden bepaald:

  1. Bij de investering van € 90.000 is de KIA € 16.307 (zie bovenstaande tabel)

  2. De investering voor zowel A als B bedraagt € 45.000

  3. De KIA bedraagt voor zowel A als B (€ 45.000 / € 90.000) x € 16.307 = € 8.153,50

Meerdere ondernemingen en buitenvennootschappelijke investeringen

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat, als een lid van een samenwerkingsverband buitenvennootschappelijke investeringen doet, ook het daarmee gemoeide investeringsbedrag wordt meegeteld bij het bepalen van de KIA. Hetzelfde geldt voor investeringen door een ondernemer in andere ondernemingen.

Stel dat ondernemer A in bovenstaand voorbeeld ook een eenmanszaak heeft, waar hij of zij €15.000 in investeert. De KIA voor ondernemer A moet volgens de Hoge Raad als volgt worden bepaald:

  1. De investeringen voor toepassing van de KIA bedragen € 105.000, namelijk
    € 90.000 in de VOF en € 15.000 in de eenmanszaak

  2. Bij de investering van € 105.000 is de KIA € 16.307 (zie bovenstaande tabel)

  3. De investering voor A bedraagt € 60.000 (€ 45.000 in de VOF en € 15.000 in de eenmanszaak)

  4. De KIA bedraagt (€ 60.000 / € 105.000) x € 16.307 = € 9.318

De KIA voor ondernemer B blijft gelijk aan het hierboven geschetste voorbeeld, namelijk € 8.153,50. Het investeringsbedrag voor rekening van B blijft namelijk € 45.000 (50% van € 90.000, de investering in de VOF).

Tot slot

Ook na de uitspraak van de Hoge Raad kan de toepassing van de KIA bij samenwerkingsverbanden ingewikkeld zijn. Het verdient aanbeveling hier goed naar te kijken bij het opstellen van de aangifte.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Dit nieuwsbericht, gepubliceerd op 5 mei 2020, bevat algemene informatie. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief