Skip to content
Foto van telefoon in handen

Maatregelen voor ondernemingen voor inkomstenbelasting

Gepubliceerd op: 16 september 2020
Type publicatie Kennisartikel
Het stimuleren van economische groei staat centraal in Belastingplan 2021. Zo zijn er diverse maatregelen voorgesteld die ondernemend Nederland ondersteunen in deze moeilijke tijd. Denk daarbij aan maatregelen als de subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten. Tegelijkertijd gaat het kabinet ook door met hervormingen. Lees in dit overzicht meer over de maatregelen voor ondernemingen belast met inkomstenbelasting.

Vragen? Neem contact met ons op!

Wij begrijpen dat de informatie over de nieuwe maatregelen niet direct inzicht geven in consequenties voor u of uw organisatie. Wilt u daar meer over weten? Of heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan contact op met uw belastingadviseur bij Baker Tilly of bel naar een van onze vestigingen bij u in de buurt.

Onderwerpen Inkomstenbelasting:

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten bij omzetverliezen door corona

  • Zelfstandigenaftrek sneller en verder omlaag

  • Berekeningswijze KIA wordt verduidelijkt

  • Inschrijving in UBO-register vanaf 27 september

Tegemoetkoming Vaste Lasten bij omzetverliezen door corona

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie die open is gesteld voor ondernemers die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen en doorlopende vaste lasten hebben. De hoogte van de TVL-subsidie is afhankelijk van de omvang van de vaste lasten en het omzetverlies. Over de periode juni tot en met september bedraagt de subsidie maximaal 50% van de vaste lasten en maximaal € 50.000 (en kan nog worden aangevraagd t/m 30 oktober 2020).

De TVL wordt verlengd met drie keer drie maanden waardoor deze maatregel tot en met 30 juni 2021 loopt. De tegemoetkoming bedraagt vanaf oktober maximaal € 90.000 per periode en moet elke periode weer opnieuw worden aangevraagd.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TVL zijn:

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers

  • De SBI code van het bedrijf staat op de lijst met vastgestelde SBI codes. Eenvoudig gezegd gaat het om ondernemingen in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters

  • Het bedrijf heeft een omzetverlies van minimaal 30%. Voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 maart geldt een minimaal omzetverlies van 40%. Van 1 april t/m 30 juni 2021 geldt een minimaal omzetverlies van 45%

  • De vaste lasten bedragen per periode minimaal € 4.000. De hoogte van de vaste lasten wordt forfaitair berekend door de omzet te vermenigvuldigen met het branchegemiddelde aan vaste lasten volgens het CBS. Zie hiervoor ook bovenstaande link

De TVL-subsidie is een bate voor de onderneming en hoort in beginsel tot de belaste winst. Dit vindt het kabinet niet wenselijk. Daarom wordt de eerder aangekondigde vrijstelling van belastingheffing geformaliseerd. Over de ontvangen TVL-subsidie is hierdoor geen inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd.

Zelfstandigenaftrek sneller en verder omlaag

In augustus 2019 werd besloten de zelfstandigenaftrek in een periode van negen jaar te laten afnemen tot € 5.000 in 2028. Het doel is het verschil in fiscale behandeling tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen. Hier stond tegenover een verhoging van de arbeidskorting in 2020, 2021 en 2022, waarvan zowel werknemers als zelfstandigen genieten. Het effect hiervan is dat werknemers profiteren van de hogere arbeidskorting. Zelfstandigen genieten de hogere arbeidskorting, maar leveren in op de zelfstandigenaftrek waarmee het verschil tussen kleiner wordt.

Om de lasten incidenteel in 2021 te verlichten, wordt door het kabinet voorgesteld om de verhoging van de arbeidskorting 2022 al in 2021 te laten ingaan. Als compensatie wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd, met als argumentatie dat dit in combinatie met de verhoogde arbeidskorting 2021 geen negatieve inkomenseffecten heeft voor de meeste zelfstandigen.

Waar in de oude regeling de zelfstandigenaftrek in 2028 zou zijn afgenomen tot € 5.000, is als gevolg van het huidige voorstel deze in 2028 afgenomen tot € 4.120. Daarna neemt de aftrek verder af met € 110 per jaar tot € 3.240 in 2036.

Berekeningswijze KIA wordt verduidelijkt

Om investeringen van geringe omvang te stimuleren bestaat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van de hoogte van de investering: hoe hoger de investering, hoe lager de aftrek.  Met de voorgestelde wetswijziging wordt de berekeningswijze van de KIA voor belastingplichtigen met meerdere ondernemingen en belastingplichtigen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband verduidelijkt.

Indien een belastingplichtige meerdere ondernemingen heeft, wordt de KIA per onderneming bepaald. Wanneer een belastingplichtige deel uitmaakt van een samenwerkingsverband wordt de omvang van de KIA gerelateerd aan de investering van dit samenwerkingsverband. Heeft een belastingplichtige daarnaast buitenvennootschappelijk vermogen dat dienstbaar is aan het samenwerkingsverband, dan dient daarmee rekening te worden gehouden voor de omvang van de KIA. In het wetsvoorstel wordt de berekeningswijze hiervoor verduidelijkt.

Voor een toelichting op de nadere uitwerking van deze regeling verwijzen wij u graag naar uw adviseur bij Baker Tilly.

Inschrijving in UBO-register vanaf 27 september

Vanaf 27 september 2020 moeten vennootschappen en andere juridische entiteiten bij de Kamer van Koophandel (KvK) hun UBO’s registreren. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Het betreft bijvoorbeeld personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Het UBO-register is gebaseerd op Europese regelgeving. Het beoogt bij te dragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering. Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die slechts een vestiging in Nederland hebben (branch offices), hebben geen registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet zijn UBO's inschrijven in het land van oprichting.

De KvK stuurt dit najaar brieven aan alle opgaveplichtige organisaties die in het Handelsregister staan. In deze brief staat hoe de UBO’s kunnen worden ingeschreven. U heeft tot 27 maart 2022 de tijd om de opgave te doen. Aan de inschrijving zijn volgens de KvK geen kosten verbonden. 

Let op:

  • Wij benadrukken dat bovenstaande geen compleet overzicht is. Meer informatie over alle maatregelen gepresenteerd op Prinsjesdag vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  • De genoemde maatregelen en wijzigingen zijn wetsvoorstellen, tenzij anders vermeld. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. Let op: De voorstellen kunnen nog wijzigen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief