Skip to content
Gepubliceerd op: 16 september 2020
Type publicatie Kennisartikel
Het kabinet biedt € 62 miljard aan steunmaatregelen om bedrijven te ondersteunen in deze economisch zware tijden. Zo is er een voorstel gedaan voor de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling en wil het kabinet een gerichte vrijstelling op vergoedingen en verstrekkingen voor kwalificerende scholing. Veel van deze maatregelen waren al van toepassing, maar worden nu in het pakket aan (fiscale) maatregelen geformaliseerd.

Vragen? Neem contact met ons op!

Wij begrijpen dat de informatie over de nieuwe maatregelen niet direct inzicht geven in consequenties voor u of uw organisatie. Wilt u daar meer over weten? Of heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan contact op met uw belastingadviseur bij Baker Tilly of bel naar een van onze vestigingen bij u in de buurt.

Onderwerpen Specifieke coronamaatregelen :

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten bij omzetverliezen door corona

 • Vrije ruimte werkkostenregeling

 • Vastlegging fiscale behandeling tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

 • Gerichte vrijstelling scholingskosten ook voor vroegere arbeid

 • Liquiditeitsvoordeel met coronareserve

 • Bonus zorgprofessionals voor niet-werknemers

Tegemoetkoming Vaste Lasten bij omzetverliezen door corona

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie die open is gesteld voor ondernemers die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen en doorlopende vaste lasten hebben. De hoogte van de TVL-subsidie is afhankelijk van de omvang van de vaste lasten en het omzetverlies. Over de periode juni tot en met september bedraagt de subsidie maximaal 50% van de vaste lasten en maximaal € 50.000 (en kan nog worden aangevraagd t/m 30 oktober 2020).

De TVL wordt verlengd met 3 keer 3 maanden waardoor deze maatregel tot en met 30 juni 2021 loopt. De tegemoetkoming bedraagt vanaf oktober maximaal € 90.000 per periode en moet elke periode weer opnieuw worden aangevraagd.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TVL zijn:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers;

 • De SBI code van het bedrijf staat op de lijst met vastgestelde SBI codes. Eenvoudig gezegd gaat het om ondernemingen in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters;

 • Het bedrijf heeft een omzetverlies van minimaal 30%. Voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 maart geldt een minimaal omzetverlies van 40%. Van 1 april t/m 30 juni 2021 geldt een minimaal omzetverlies van 45%.

 • De vaste lasten bedragen per periode minimaal € 4.000. De hoogte van de vaste lasten wordt forfaitair berekend door de omzet te vermenigvuldigen met het branchegemiddelde aan vaste lasten volgens het CBS. Zie hiervoor ook bovenstaande link.

De TVL-subsidie is een bate voor de onderneming en hoort in beginsel tot de belaste winst. Dit vindt het kabinet niet wenselijk. Daarom wordt de eerder aangekondigde vrijstelling van belastingheffing geformaliseerd. Over de ontvangen TVL-subsidie is hierdoor geen inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd.

Vrije ruimte werkkostenregeling

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom tijdelijk vergroot van 1,7% naar 3%. Voorgesteld wordt om deze verruiming van de vrije ruimte voor het kalenderjaar 2020 in de wet vast te leggen.

Verder wordt voorgesteld om de vrije ruimte voor het gedeelte van de fiscale loonsom vanaf € 400.000 per 1 januari 2021 structureel te verlagen van 1,2% naar 1,18%. Deze verlaging is bedoeld om de verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten te compenseren.

Vastlegging fiscale behandeling tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de vanaf die datum toegepaste fiscale behandeling  van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in de wet vast te leggen. De TOFA bood een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud voor flexwerkers die door de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hadden, maar geen aanspraak konden maken op een socialezekerheidsuitkering en onvoldoende middelen van bestaan hadden om rond te komen. De toegepaste fiscale behandeling houdt in dat het UWV inhoudingsplichtige is en dat de uitkering als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt aangemerkt, waarbij het UWV tevens de algemene heffingskorting mag toepassen.

Gerichte vrijstelling scholingskosten ook voor vroegere arbeid

Op vergoedingen en verstrekkingen voor kwalificerende scholing is een gerichte vrijstelling van toepassing. Deze vrijstelling geldt nu alleen voor zover sprake is van tegenwoordige arbeid. Voorgesteld wordt om de gerichte vrijstelling voor scholing ook van toepassing te laten zijn op vergoedingen en verstrekkingen die voortvloeien uit vroegere arbeid.

Deze verruiming ziet op de gerichte vrijstelling voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen en niet op de gerichte vrijstelling voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking. Hierdoor kunnen werkgevers de kosten van deze opleidingen en studies ook nog belastingvrij vergoeden na het einde van de dienstbetrekking van een ex-werknemer.

Liquiditeitsvoordeel met coronareserve

De in mei van dit jaar door het kabinet aangekondigde coronareserve wordt in het Belastingplan geformaliseerd. Ondernemers die in 2020 als gevolg van de coronacrisis een verlies verwachten kunnen in hun aangifte vennootschapsbelasting 2019 alvast een zogenoemde coronareserve vormen. Deze coronareserve verschuift het verlies van 2020 naar 2019, zodat over het boekjaar 2019 direct minder vennootschapsbelasting verschuldigd is wat een liquiditeitsvoordeel oplevert.

De coronareserve bedraagt maximaal het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis. De coronareserve is verder gemaximeerd op de winst over het boekjaar 2019 zonder de vorming van deze reserve. De coronareserve valt vrij in de aangifte over het boekjaar 2020 en verhoogt daarmee de winst over 2020.

Bonus zorgprofessionals voor niet-werknemers

Op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 krijgen zorgprofessionals die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden een bonus van € 1.000 netto. Deze netto-vergoeding zal geen gevolgen hebben voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en geen gevolgen hebben voor het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen.

Voor zorgprofessionals in dienstbetrekking kan dit zonder aanpassing van de wet worden bereikt door de werkgevers de bonus aan te laten wijzen als eindheffingsbestanddeel en ten laste te laten komen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Als de vrije ruimte niet voldoende is, betaalt de werkgever 80% eindheffing, waarvoor overigens in de subsidieregeling ook een compensatie voor wordt verstrekt. Voor zorgprofessionals die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, wordt een vergelijkbare oplossing in de wet opgenomen. Op grond van het wetsvoorstel kunnen zorginstellingen ook voor zorgprofessionals die niet in dienstbetrekking zijn, de bonus aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Hierbij geldt een eindheffingspercentage van 75%. Dit voorstel heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

 

Let op:

 • Wij benadrukken dat bovenstaande geen compleet overzicht is. Meer informatie over alle maatregelen gepresenteerd op Prinsjesdag vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • De genoemde maatregelen en wijzigingen zijn wetsvoorstellen, tenzij anders vermeld. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. Let op: De voorstellen kunnen nog wijzigen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief