Skip to content
Foto van zakenmannen

Voorkom nadelen Vpb-vrijstelling voor uw stichting of vereniging

Gepubliceerd op: 03 oktober 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb) als zij onder bepaalde winstgrenzen blijven. Deze vrijstelling is in principe automatisch van toepassing, wat kan leiden tot ongewenste gevolgen voor Vpb-plichtige stichtingen en verenigingen. Op het moment dat de vrijstelling van toepassing wordt, eindigt de Vpb-plicht en moet fiscaal worden afgerekend over bijvoorbeeld stille reserves. Om belastingnadeel te voorkomen, kan het verstandig zijn om te verzoeken de vrijstelling juist niet toe te passen.

Essentie en werking vrijstelling

Stichtingen en verenigingen zijn Vpb-plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. De Vpb kent een algemene vrijstelling met twee winstgrenzen:

  1. eerste winstgrens: de stichting of vereniging maakt in een jaar niet meer dan € 15.000 fiscale winst.

  2. tweede winstgrens: als de winst in het desbetreffende jaar meer dan € 15.000 bedraagt, is de vrijstelling alsnog van toepassing als de winst van dat jaar samen met de winsten over de vier voorafgaande jaren niet meer bedraagt dan € 75.000. Hierbij wordt het resultaat in een verliesjaar op nihil gesteld.

Deze vrijstelling geldt van rechtswege. Er hoeft dus geen beroep op gedaan te worden: de vrijstelling is automatisch van toepassing als het resultaat in enig jaar onder de eerste of tweede winstgrens blijft.

Voorbeeld

In het onderstaande versimpelde rekenvoorbeeld ziet u hoe dit werkt.

Jaar Winst in het betreffende jaar in euro's Vpb-plichtig?
Jaar 1
150.000
Ja
Jaar 2
100.000
Ja
Jaar 3
60.000
Ja
Jaar 4
200.000
Ja
Jaar 5
-/- 50.000
Vrijgesteld
Jaar 6
-/- 70.000
Vrijgesteld
Jaar 7
200.000
Ja
Jaar 8
150.000
Ja

Ongewenste gevolgen

Stichtingen en verenigingen die Vpb-plichtig zijn (en wensen te blijven), kunnen onverhoopt binnen een van de twee winstgrenzen vallen. Dan zijn zij automatisch vrijgesteld van Vpb en eindigt de belastingplicht. Als gevolg hiervan moet een eindafrekening plaatsvinden. Deze moet worden opgenomen in de belaste winst van het jaar dat aan het vrijgestelde jaar voorafgaat. Hierdoor moet onder meer afgerekend worden over eventueel aanwezige fiscale stille reserves.

In het voorbeeld moet de eindafrekeningswinst worden opgenomen in de belaste winst van jaar 4. Dit kan een ongewenste uitkomst zijn. Bijvoorbeeld als de stille reserves aanzienlijk zijn en er onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn om de Vpb-last te betalen. Dit is nog vervelender nu er in jaar 7 weer meer dan € 15.000 fiscale winst is en opnieuw Vpb-plicht ontstaat. We zien nu een ongewenst ‘jojo-effect’. Bovendien kan de stichting de verliezen van jaar 5 en 6 niet verrekenen doordat er in die jaren geen Vpb-plicht was.

Oplossing: verzoek geen toepassing vrijstelling

De wetgever onderkent dat automatische toepassing van de vrijstelling in sommige gevallen ongewenst kan zijn. Daarom is in de wet opgenomen dat op verzoek kan worden afgezien van de vrijstelling. Dit verzoek moet de stichting of vereniging tijdig indienen bij de inspecteur.

In het bovenstaande voorbeeld betekent dit dat aan het eind van jaar 4 niet hoeft te worden afgerekend over de fiscale stille reserves. Verder kunnen de verliezen van jaar 5 en 6 worden verrekend met de fiscale winsten van de andere jaren.

Als het verzoek wordt ingewilligd, geldt de Vpb-plicht voor een periode van minimaal vijf jaar. Belangrijk dus om zorgvuldig af te wegen of afzien van de vrijstelling ook in uw situatie de gewenste oplossing is!

Tot slot

Wilt u meer informatie over de overwegingen en praktische vereisten voor het afzien van de Vpb-vrijstelling? Of eens van gedachten wisselen over de fiscale positie van uw stichting of vereniging? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief