Arbowet wijzigt per 1 juli 2017

In aanvulling op ons eerdere nieuwsbericht, berichten we u dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Arbowet inmiddels heeft aangenomen. Deze wijzigingen gaan echter per 1 juli 2017 in, in plaats van de eerder verwachte datum van 1 januari 2017. De invoering van de vernieuwde Arbowet is tweemaal uitgesteld.

De wetswijziging houdt verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. De wetswijziging heeft als doel om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken. Daarnaast dient er (meer) aandacht uit te gaan naar preventie in het bedrijf en de rol van de bedrijfsarts.

Wijzigingen Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 heeft iedere werknemer het recht om vrijelijk gebruik te maken van het open spreekuur van de bedrijfsarts. Zelfs zonder toestemming van de werkgever en zonder dat de werkgever hierover geïnformeerd wordt. Anderzijds krijgt de bedrijfsarts de vrije toegang tot de werkvloer. Daarnaast krijgen werknemers het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

De nieuwe Arbowet stelt verplichte minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit betekent onder andere een omschrijving van de taken waarbij een werkgever zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener. Ook dient verplicht opgenomen te worden dat de bedrijfsarts advies geeft over preventieve maatregelen die een werkgever kan nemen. Daarnaast krijgt de Inspectie SZW mogelijkheden om te sanctioneren als partijen de regels én afspraken uit voornoemd contract niet naleven. 

Gevolgen Arbowet

Er geldt een overgangsperiode van maximaal 1 jaar om de werkgevers en arbodienstverleners de tijd te geven de contracten en dienstverlening aan te passen. Dit betekent dat de reeds schriftelijk vastgelegde afspraken tussen deze partijen vooralsnog van kracht blijven tot de datum waarop de afspraken aflopen, met een maximum van één jaar na inwerkingtreding van de Arbowet.

Meer weten?

Het team van Baker Tilly Employment Advisory houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen rondom deze wetswijziging. Voor vragen kunt u uiteraard met één van de arbeidsrechtjuristen contact opnemen.