Skip to content

Voorjaarsnota 2024: de fiscale hoofdpunten op een rij

De minister van Financiën geeft elk voorjaar een vooruitblik op de begrotingsplannen voor de komende jaren. Deze Voorjaarsnota is op maandag 15 april 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. Eerder dan gebruikelijk, op verzoek van de informateurs. Uit de Voorjaarsnota blijkt welke wijzigingen ons op het gebied van belastingen mogelijk te wachten staan, hoewel het huidige demissionaire kabinet doelbewust terughoudend is om nieuwe plannen voor te stellen.

Algeheel beeld Voorjaarsnota 2024: veel verschuivingen, weinig nieuwe plannen

Omdat het kabinet demissionair is, werd niet verwacht dat de Voorjaarsnota dit jaar veel vernieuwende of onverwachte plannen zou bevatten. De budgettaire aanpassingen staan grotendeels in het teken van onverwachte uitgaven (bijvoorbeeld als gevolg van inflatie en steun aan Oekraïne) en uitgaven voor acute zaken als de toeslagenaffaire en Groningen (schade door gaswinning). Verder is een aantal moties en amendementen in de ramingen verwerkt.

In dit artikel zetten wij een aantal fiscale hoofdpunten uit de Voorjaarsnota voor u op een rij.

Verdere verlaging MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2025 verlaagd naar 12,7%. De minister van Financiën stelt voor de MKB-winstvrijstelling verder te verlagen naar 12,03%. Hiermee wordt het terugdraaien van de afschaffing salderingsregeling deels budgettair ondervangen. Daarnaast wordt dit gat gedicht met een beoogde verlaging van de hoogste schijfgrens in box 1 van de inkomstenbelasting, waardoor het toptarief eerder van toepassing is.

Herijking maatregelen BOR/DSR

De bedrijfsopvolgingsregeling(BOR) en de doorschuiffaciliteit(DSR) staan al enige tijd in de schijnwerpers. Er zijn op een aantal vlakken aanpassingen doorgevoerd en de komende jaren worden verdere wijzigingen verwacht. De budgettaire ramingen zijn in de Voorjaarsnota aangepast, maar bieden weinig nieuwe inzichten in de toekomst van de regelingen.

Uitstel pensioenbedrag ineens

De Eerste en de Tweede Kamer moeten een wetsvoorstel over de fiscale behandeling van een ‘pensioenbedrag ineens’ nog behandelen. Op basis van het wetsvoorstel mag kort gezegd 10% van de opgebouwde pensioenwaarde bij ingangsdatum (of in februari van het jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd) in één keer worden opnemen. De beoogde invoering per 1 juli 2024 is onhaalbaar en de invoeringsdatum is daarom (opnieuw) uitgesteld.

Invoering aftrekherziening btw op onroerende investeringsdiensten

In de ramingen is per 2026 een inkomstenpost opgenomen met betrekking tot de invoering van een btw-herziening op diensten aan onroerend goed. De internetconsultatie en de stakeholdersbijeenkomst over het bijbehorende wetsvoorstel zijn inmiddels achter de rug. Het wachten is nu op de verwerking van eventuele nieuwe inzichten in een (definitief) wetsvoorstel.

Verwerking moties en amendementen Prinsjesdag 2023

De Voorjaarsnota bevat bovendien de budgettaire verwerking van een aantal moties en amendementen uit het wetgevingsproces rondom Prinsjesdag. Bijvoorbeeld de aanpassing van de 30%-regeling en tariefsverhogingen in box 2 en box 3.

Opmerkelijke belastingconstructies

Het is al enige tijd bekend dat er wordt gekeken naar ‘opmerkelijke fiscale constructies’ en de eventuele noodzaak om wetgeving aan te passen. Op Prinsjesdag 2023 werd bijvoorbeeld al gezinspeeld op een maatregel met betrekking tot de earningsstrippingmaatregel (renteaftrekbeperking) en verhuurd vastgoed. In de Voorjaarsnota is opgenomen dat hierover in het Belastingplan 2025 (Prinsjesdag 2024) meer wordt bekendgemaakt.

Status, voortgang en nadere uitwerking fiscale plannen Voorjaarsnota 2024

In dit artikel hebben wij een aantal fiscale voorstellen uit de Voorjaarsnota 2024 besproken. Het is nog niet zeker of, en in welke vorm, de plannen ingevoerd zullen worden. Voor een aantal plannen is slechts een denkrichting of voorlopige planning gegeven en de vorming van het nieuwe kabinet zal ongetwijfeld leiden tot verdere wijzigingen. Uiteraard houden wij dit proces nauwlettend in de gaten en leest u op onze website alles over nieuwe ontwikkelingen.

Contact

Wilt u meer weten over de voornemens die in de Voorjaarsnota 2024 zijn genoemd?  Neem dan contact op met uw adviseur. Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden over fiscale ontwikkelingen en actualiteiten? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief