Skip to content

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting: wijziging op komst?

Gepubliceerd op: 16 april 2024
Type publicatie Kennisartikel

De overheid evalueert met regelmaat de doeltreffendheid van fiscale regelingen. Er vindt steeds vaker een internetconsultatie plaats als wijzigingen gewenst zijn. Op maandag 8 april 2024 is een internetconsultatie geopend over een conceptwetsvoorstel voor de aanpassing van de splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting bij de overdracht/verkrijging van onroerend goed.

In dit artikel bespreken onze vastgoedexperts de aanleiding en de inhoud van dit conceptwetsvoorstel.

Probleem: belastingbesparing door samenstel van transacties

De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling in het kader van een juridische splitsing. Het ‘probleem’ van deze zogenoemde splitsingsvrijstelling is dat het in de huidige vorm mogelijk is om met een samenstel van transacties de heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen. Bij een rechtstreekse overdracht zou daarentegen wel overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. De huidige wettelijke bepaling leent zich volgens het kabinet voor oneigenlijk gebruik, bijvoorbeeld bij een verkoop aan derden. Daarom is voorgesteld de vrijstelling aan te scherpen en meer in lijn te brengen met andere vrijstellingen in de overdrachtsbelasting. Zo moet worden voorkomen dat vastgoed, door middel van een juridisch afsplitsing, uiteindelijk zonder heffing van overdrachtsbelasting aan derden kan worden overgedragen.

Welke verandering is voorgesteld?

De voorwaarden voor toepassing van de splitsingsvrijstelling worden aangescherpt. Het gaat kort gezegd om de toevoeging van een viertal anti-misbruikeisen:

  1. ondernemingseis: er moet een onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan worden verkregen.

  2. voor de verkregen onderneming (of zelfstandig onderdeel daarvan) geldt een voortzettingseis van drie jaar.

  3. soortgelijkbelang-eis: de verkrijgers van de bij de splitsing toegekende aandelen moeten een soortgelijk belang houden in de verkrijgende rechtspersoon (of rechtspersonen) als de aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon hadden in de splitsende rechtspersoon.

  4. aanhoudingseis van drie jaar.

Indien de gesplitste rechtspersoon dan wel de aandeelhouder van de gesplitste rechtspersoon binnen drie jaren na de splitsing het bij (of in verband met) de splitsing verkregen soortgelijke belang niet meer geheel in het bezit heeft is alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd. Van belang hierbij is dat wanneer een verkrijgende rechtspersoon binnen 3 jaar na een splitsing opnieuw wordt gesplitst (of er een fusie, interne reorganisatie of aandelenfusie plaatsvindt), de vrijstelling onder voorwaarden niet wordt teruggenomen.  De nieuwe verkrijger moet dan onder meer een soortgelijk belang krijgen en de splitsing en opvolgende fusies, splitsingen, interne reorganisaties en aandelenfusies mogen er niet op zijn gericht overdrachtsbelasting te voorkomen.

Door voorgenoemde aanvullende continuïteitseisen wordt de (af)splitsing van onroerende zaken alleen door de splitsingsvrijstelling gefaciliteerd als de verkrijgende rechtspersoon een materiële onderneming voortzet en er een duurzame relatie bestaat tussen de rechtspersonen die betrokken zijn bij de splitsing.

Internetconsultatie gestart

Op Prinsjesdag 2023 werd al bekendgemaakt dat een aantal vastgoedgerelateerde regelingen wellicht gewijzigd zouden worden, waaronder deze splitsingsvrijstelling. Het ministerie van Financiën is inmiddels een internetconsultatie gestart zodat betrokkenen inbreng kunnen leveren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot en met 6 mei 2024. De inbreng uit de internetconsultatie wordt meegenomen in de definitieve uitwerking van de regelgeving.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

De internetconsultatie geeft inzicht in de maatregelen die het ministerie voor ogen heeft, maar als uit de consultatie onvoorziene of onbedoelde effecten naar voren komen, kan dat reden zijn het voorstel aan te passen of te heroverwegen. Een mogelijke inwerkingsdatum van het wetsvoorstel is niet genoemd. Toch is het, gezien de vaak langlopende trajecten bij vastgoedtransacties, belangrijk om rekening te houden met mogelijke wijzigingen.

Heeft u vragen over de internetconsultatie? Of wilt u de mogelijke consequenties voor uw belastingpositie in kaart laten brengen? Onze vastgoedexperts Govinda Kandhai en Jayant Rakhan helpen u graag.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief