Btw op kosten afgeketste aandelenoverdracht niet aftrekbaar

Recent heeft het Hof van Justitie (hierna: het HvJ EU) een zaak gewezen die betrekking heeft op de aftrek van btw in het kader van een voorgenomen, maar uiteindelijk niet-gerealiseerde, aandelenoverdracht. In dit nieuwsbericht gaan wij in op het arrest en het belang voor de praktijk.

Feiten in deze zaak

De Deense vennootschap C&D Foods maakt deel uit van het internationale ‘Arovid concern’. Zij houdt indirect alle aandelen in Arovit Petfood en verleent tegen vergoeding management- en IT-diensten aan deze deelneming. In 2008 wordt een bank tegen betaling van één euro eigenaar van het concern, omdat de toenmalige eigenaar van de groep zijn betalingsverplichtingen jegens de bank niet is nagekomen. De bank is voornemens alle aandelen in Arovid Petfood te verkopen omdat zij niet langer de schuldeiser van het Arovid-concern wil zijn. In verband met de voorgenomen verkoop van deze aandelen maakt C&D Foods (due dilligence-)kosten, en brengt de btw op deze kosten volledig in aftrek. Omdat geen geschikte koper wordt gevonden, gaat de voorgenomen aandelenoverdracht niet door. De Deense Belastingdienst weigert de aftrek van de btw op de door C&D Foods ingekochte dienstverlening. C&D Foods maakt de zaak aanhangig bij de Deense rechter, die vervolgens aan het HvJ EU vraagt of C&D de btw op de ingekochte dienstverlening in aftrek mag brengen.

Uitspraak Hof van Justitie EU

Kort gezegd stelt het HvJ EU vast dat de voorgenomen maar niet gerealiseerde verkoop van aandelen tot doel heeft om de openstaande schulden bij de bank, de nieuwe eigenaar, af te lossen. Volgens de Europese rechter heeft de voorgenomen aandelenoverdracht niet de uitsluitende directe oorzaak in de btw-belastbare activiteiten van C&D Foods en vormt die overdracht ook geen verlengstuk daarvan. Het HvJ EU concludeert dat de voorgenomen aandelenoverdracht buiten de werkingssfeer van de btw valt; de btw op ingekochte dienstverlening is om die reden niet aftrekbaar.

Belang voor de praktijk

Met deze uitspraak lijkt de Europese rechter belang te hechten aan het oogmerk van de (voorgenomen) aandelenoverdracht. Om te bezien of een dergelijke overdracht binnen de werkingssfeer van de btw valt, dient men onder meer te onderzoeken voor welk doel de verkoopopbrengst wordt gebruikt. Naar onze mening is aftrek van btw op advieskosten onder voorwaarden wél toegestaan indien de opbrengst van de aandelenoverdracht wordt aangewend voor de versterking van de andere ondernemersactiviteiten van de overdragende ondernemer. Omdat de Belastingdienst regelmatig vraagtekens plaatst bij de aftrek van voorbelasting in het kader van aandelenoverdrachten, is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium de voorgenomen transacties op de btw-gevolgen te beoordelen.

Bent u betrokken bij een aandelentransactie en wilt u de btw-gevolgen doorspreken, neem dan gerust contact op met Jayant Rakhan (06 12 02 41 49) of Govinda Kandhai (06 – 13 26 03 98).