Het arbeidsrecht weer op de schop!

De regering gaf in het regeerakkoord aan het voor werkgevers aantrekkelijker te willen maken om personeel in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde daarom onlangs het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), waarmee de strenge regels uit de WWZ gedeeltelijk op de schop gaan. Als het aan minister Koolmees ligt, gaan de nieuwe regels gelden per 1 januari 2020.

Wat zijn de belangrijkste voorgestelde wetswijzigingen?

 • Cumulatie ontslaggronden
  Nu is het nog zo dat aan alle eisen van één van de wettelijk voorgeschreven ontslaggronden voldaan moet zijn om tot een ontslag over te kunnen gaan. Dat is voor veel werkgevers lastig. Bedoeling is dat het straks ook mogelijk wordt om meerdere ontslaggronden aan te voeren, waarbij niet aan alle eisen is voldaan, op grond waarvan de kantonrechter tot ontslag over kan gaan;
 • Transitievergoeding bij ontslag in proeftijd
  Vanaf de eerste werkdag krijgt een werknemer aanspraak op een transitievergoeding (dus ook bij ontslag in de proeftijd);
 • Opbouw transitievergoeding verlaagd
  De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Zo wordt de extra verhoging van de transitievergoeding voor jaren gewerkt na tien jaar dienstverband afgeschaft;
 • Compensatie kleine werkgevers
  Kleine werkgevers krijgen de transitievergoeding gecompenseerd wanneer zij bij een bedrijfsbeëindiging hun werknemers ontslaan wegens ziekte of pensionering;
 • Compensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid
  Na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt de door de werkgever betaalde transitievergoeding gecompenseerd;
 • Proeftijd naar vijf maanden
  De proeftijd bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verruimd tot vijf maanden. In geval van een arbeidsovereenkomst van twee of meer jaar mag een proeftijd van drie maanden overeengekomen worden;
 • Maximaal drie jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten
  De ketenregeling wordt verruimd, waardoor het mogelijk wordt maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal drie jaar te sluiten. Nu is het mogelijk om maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 2 jaar te sluiten;
 • Drie maanden tussen tijdelijke arbeidsovereenkomsten
  De tussenpoos tussen twee ketens van tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan bij cao in plaats van 6 maanden teruggebracht worden naar 3 maanden indien het terugkerend tijdelijk werk betreft;
 • Uitzondering ketenregeling invalkrachten onderwijs
  Voor invalkrachten in het primair onderwijs, die invallen voor zieke leerkrachten, wordt een uitzondering op de ketenregeling gemaakt.

Goedkeuring Wet arbeidsmarkt in balans
De minister heeft het wetsvoorstel openbaar gemaakt, maar er moeten nog de nodige stappen doorlopen worden voordat het als wet wordt aangenomen. Omdat de kans op aanpassingen gedurende dit proces groot is, houden wij de voorgestelde wetswijzigingen nauwgezet voor u in de gaten. Mocht u nu al vragen hebben over deze nieuwe wet, neem dan gerust contact op met Simone Koolwijk of een van onze arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.