Sociale zekerheidsverdrag Nederland - China treedt 1 september 2017 in werking

Op 1 september 2017 treedt het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China in werking. Dit verdrag bepaalt dat naar China gedetacheerde werknemers, en hun afhankelijke gezinsleden, gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd blijven. Een van de vereisten is dat de detachering maximaal 5 jaar duurt. Tevens kunnen vanuit China naar Nederland gedetacheerde werknemers gedeeltelijk in China sociaal verzekerd blijven.

Certificate of Coverage

Voor beroep op het nieuwe sociale zekerheidsverdrag is een Certificate of Coverage (detacheringsverklaring, hierna: CoC) verplicht. Het CoC moet worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank. De verklaring dient vervolgens te worden gestuurd naar de onderneming in China waar de gedetacheerde werknemer werkt. Deze onderneming moet de verklaring indienen bij het Chinese Ministerie voor Sociale Zekerheid binnen 6 maanden na de start van de detachering. Bij detachering vanuit China moet het CoC worden aangevraagd bij het Chinese Ministerie voor Sociale Zekerheid. Het Chinese Ministerie zendt zelf een afschrift naar de Sociale Verzekeringsbank in Nederland. Bij bestaande uitzendingen kan vanaf 1 september 2017 een beroep worden gedaan op het verdrag voor een periode van vijf jaar, mits aan alle formaliteiten is voldaan.

Beperking

Het verdrag geldt slechts voor AOW-, ANW en WW. Dit is anders dan andere sociale zekerheidsverdragen die Nederland sloot. Voor gedetacheerde werknemers van China naar Nederland is het verdrag enkel van toepassing op de Chinese basisouderdomsverzekering en werkloosheid. Voor overige onderdelen van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, zoals zorgverzekeringswet, arbeidsongeschiktheid of kinderbijslag, zijn Nederlandse gedetacheerde werknemers niet verzekerd op basis van het verdrag. Een internationale ziektekostenverzekering blijft daarom van belang.

Chinese gedetacheerde werknemers vallen in de meeste gevallen wel onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet, Wlz en WIA.

De beperkte werking van het verdrag heeft tot gevolg dat de verwerking van de salarisadministratie anders is dan onder andere verdragen. Bij vragen over de verwerking van sociale zekerheidspremies bij uitzendingen van en naar China, kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur of met één van onze specialisten (internationale) loonheffingen van Employment Advisory.