Skip to content
Foto van Den Haag

Coalitieakkoord 2021-2025: welke concrete voorstellen liggen er?

Gepubliceerd op: 17 december 2021
Type publicatie Kennisartikel
Op 15 december 2021 hebben de coalitiepartijen de hoofdlijnen van voornemens en beleidsrichtingen voor de aankomende kabinetsperiode gepresenteerd. In het coalitieakkoord 2021-2025 staan verschillende onderwerpen die eruit springen, waaronder ook zeer concrete voorstellen op belastingvlak. In dit artikel een overzicht van de meest opvallende fiscale punten uit het coalitieakkoord 2021-2025.

Stabiel ondernemingsklimaat

In het akkoord pakken de coalitiepartijen verschillende grote thema’s, zoals het klimaat, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en emigratie aan. Daarnaast benadrukt de coalitie het belang van het midden- en kleinbedrijf, wil zij inzetten op groei en innovatie binnen het mkb en komt er meer aandacht voor de regeldruk op deze groep. Bovendien wil de coalitie zorgen voor een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat om zo het vestigingsklimaat te versterken. Voor mensen met lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen zet de coalitie in op lastenverlichting. Waar veel van de ideeën nog erg abstract zijn, zijn de volgende fiscale maatregelen al wel concreet gemaakt.

Heffing over vermogen

Om uitstel van heffing over vermogen te voorkomen en meer te laten aansluiten op de realiteit, worden de volgende maatregelen voorgesteld:

  • Een aanpassing van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap door de grens voor excessief lenen te verhogen van 500.000 euro naar 700.000 euro. Hierdoor wordt de uitstel van heffing over vermogen in box 2 aangepakt.

  • Afschaffing van de leegwaarderatio voor het bepalen van de waarde van verhuurde of verpachte woningen per 2023. Hiermee wil de coalitie de heffing over de waarde van verhuurde woningen beter laten aansluiten bij de praktijk.

  • Aanpassing van de heffing over box 3-vermogen per 2025 naar een heffing op basis van reëel rendement.

  • De vrijstelling in box 3 zal worden verhoogd naar een bedrag van circa 80.000 euro.

Maatregelen met betrekking tot vastgoed en huisvesting

Ook op het gebied van woningen en ander vastgoed worden verschillende regelingen voorgesteld. De voorstellen zijn erop gericht om de balans op de woningmarkt terug te brengen en ervoor te zorgen dat iedereen passende huisvesting kan vinden.

  • De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt afgeschaft met ingang van het jaar 2024.

  • Verhogen van het hoge percentage in de overdrachtsbelasting van 8% naar 9% per 2023. Dit percentage is van toepassing op de overdracht van niet-woningen en woningen waar de kopers niet langere tijd in gaan wonen. Op deze manier moet er meer ruimte ontstaan op de woningmarkt voor personen en partijen die geen (vastgoed)beleggers zijn.

  • De verhuurderheffing wordt met ingang van het jaar 2023 in stappen afgebouwd. Na 2025 moet de heffing dan helemaal zijn afgeschaft. Het vrijgekomen bedrag moet worden aangewend voor de bouw en verduurzaming van betaalbare huurwoningen.

Inkomstenbelasting

Er wordt een aantal kleine, concrete voorstellen gedaan voor maatregelen in de inkomstenbelasting.

  • Per 2023 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de middelingsregeling. Onder de middelingsregeling is het mogelijk om bij sterk wisselend inkomen een belastingteruggaaf te krijgen op basis van gemiddeld inkomen.

  • De Inkomensafhankelijke Combinatiekorting zal worden afgeschaft door vanaf 2025 een leeftijdsondergrens te gaan hanteren. Op deze manier wordt de korting in 13 jaar volledig afgebouwd.

Hervorming belastingstelsel?

De coalitie spreekt zich in het akkoord ook uit over de ambitie het belastingstelsel te hervormen en daarbij in te zetten op vereenvoudiging. De coalitie meent met bovenstaande voorstellen de eerste stappen richting belastinghervorming te zetten.

Wij zien echter vooral bescheiden reparaties en de afschaffing van kleine maatregelen. Behalve het voornemen eindelijk wijzigingen aan te brengen aan de heffing op vermogen, is er weinig wat wijst in de richting van ferme hervorming en structurele vereenvoudiging van het belastingstelsel. Zelfs wat betreft de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) houdt de coalitie zich vooralsnog behoorlijk op de vlakte. Het beperkt zich vooralsnog tot onderzoek naar hoe de bedrijfsopvolgingsregeling kan worden verbeterd en hoe oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan.

Wij houden u op de hoogte!

Het gaat pas om hoofdlijnen van voorstellen. Voor de exacte invulling zullen we de wetsvoorstellen en de parlementaire behandeling daarvan moeten afwachten. Uiteraard houden wij de voortgang nauwlettend in de gaten. Heeft u in de tussentijd vragen over de plannen of wilt u graag anticiperen op de mogelijke impact van voorstellen? Neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief