Skip to content
Foto van schoenen

Eindejaarstips over schenken, erven en privévermogen

Gepubliceerd op: 19 november 2020
Type publicatie Kennisartikel
Wie plannen heeft om een schenking of gift te doen, doet er goed aan om onze tips goed door te nemen. U krijgt dan per situatie inzicht in de mogelijke vrijstellingen of aan welke voorwaarden moet worden voldaan om van die vrijstellingen gebruik te maken. En altijd al plannen gehad om te investeren in een vakantiewoning? Wacht dan niet te lang en maak in 2020 nog gebruik van de lage overdrachtsbelasting van 2%. Per 1 januari 2021 gaat de overdrachtsbelasting namelijk naar 8%. Doe uw voordeel met deze tips!

Voor een overzicht van alle tips uit de Eindejaarsspecial kunt u hier kijken.

Nog schenken in 2020? Benut de vrijstellingen

Schenking aan kinderen ongeacht hun leeftijd

Voor schenkingen aan kinderen bestaan verschillende vrijstellingen. Als ouder kunt u jaarlijks € 5.515 (tarief 2020) schenken, zonder dat daar schenkbelasting over betaald hoeft te worden.

Schenking aan kinderen tussen 18 en 40 jaar

U kunt eenmalig een belastingvrije schenking tot € 26.457 (tarief 2020) aan kinderen tussen 18 en 40 jaar doen. Is deze schenking bedoeld voor een studie? Dan mag de schenking eenmalig verhoogd worden tot € 55.114. Is de schenking voor de aankoop van een eigen woning, financiering van een verbouwing hiervan of de aflossing van een eigen woningschuld, dan mag er eenmalig € 103.643 geschonken worden. Dit bedrag mag ook gespreid worden over drie jaren, mits uw kind binnen de leeftijdsgrens van 40 jaar blijft. Is uw kind ouder, maar valt de partner nog wel binnen de leeftijdsgrens, dan mag u de eenmalige vrijstelling toch toepassen.

Tegemoetkoming bij eerdere schenkingen

Hebt u vóór 2010 al eens gebruik gemaakt van de toenmalige verhoogde vrijstelling (en daarna niet meer)? U mag op grond van het overgangsrecht dit kind in 2020 aanvullend nog een schenking van € 28.657 voor de eigen woning doen. Er moet wel aan de leeftijdsvoorwaarden worden voldaan.  

Gespreide schenking, let op de termijnen

Hebt u in 2018 een schenking voor een eigen woning gedaan en daarop de vrijstelling geclaimd? Let dan op dat uw kind uiterlijk voor het einde van dit jaar deze schenking ook daadwerkelijk voor de eigen woning heeft gebruikt. Anders vervalt de vrijstelling alsnog!

Schenking aan anderen dan uw kinderen

U kunt aan ieder ander dan uw eigen kind jaarlijks € 2.208 (tarief 2020) schenken zonder dat daar schenkbelasting over betaald hoeft te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw kleinkinderen. Voor deze anderen geldt ook de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een eigen woning van € 103.643 (tarief 2020), mits de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar is.

Let op!

Zoals het er nu naar uitziet wordt met ingang van 1 januari 2021 de vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen en de schenking aan anderen dan kinderen voor één jaar verhoogd. In beide gevallen wordt de vrijstelling verhoogd met € 1.000 (los van een inflatiecorrectie).

Eenmalig verhoogde vrijstelling? Doe wel aangifte schenkbelasting

In principe geldt dat de ontvanger van de schenking (de verkrijger) schenkbelasting betaalt over de schenking. De aangifte over ontvangen schenkingen in 2020 moet voor 1 maart 2021 zijn ingediend. U hoeft geen aangifte te doen voor de schenking waar de jaarlijkse vrijstelling voor geldt.

Doet u een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling? Dan moet u, ondanks dat er geen belasting verschuldigd is, wel aangifte te doen. Bij schenkingen ‘vrij van recht’ komt de schenkbelasting ten laste van de schenker. Dit moet u bij de aangifte vermelden. Houd er wel rekening mee dat de door de schenker betaalde schenkbelasting dan zelf ook weer een schenking inhoudt.

Word elkaars fiscaal partner

Fiscaal partnerschap kan belastingvoordelen opleveren. Daarom kan het aantrekkelijk zijn om nog voor het einde van 2020 stappen te zetten om aan de voorwaarden van fiscaal partnerschap te voldoen. Als u op 1 januari 2020 ongehuwd samenwoont, op het zelfde adres stond ingeschreven en vóór 1 januari 2021 een notariële samenlevingsovereenkomst aangaan, dan voldoet u aan de voorwaarden om het gehele jaar elkaars fiscaal partner te zijn.

Er zijn ook nog enkele andere situaties waarin u het gehele jaar fiscaal partners kunt zijn, namelijk:

 • U samen een kind hebt

 • U het kind van uw partner hebt erkend (of omgekeerd)

 • U uw partner als zodanig hebt erkend in een pensioenregeling (en/of omgekeerd)

 • U gezamenlijk de eigen woning bezit

 • Op uw woonadres een minderjarig kind van een van u beiden staat ingeschreven.

Wat zijn de voordelen van fiscaal partnerschap? In box 3 benut u als fiscaal partners twee keer het heffingsvrijvermogen en kunt u beiden het progressief tarief toepassen, door het vermogen optimaal tussen u beiden te verdelen. Fiscaal partners zijn, kan ook nadelen hebben. Bijvoorbeeld als voor bepaalde faciliteiten het gezamenlijk verzamelinkomen een beperking oproept.

Benut aftrekbeperking alimentatieverplichting

Partneralimentatie behoort tot de zogenoemde persoonsgebonden aftrek. Voor personen met een inkomen boven € 68.500 wordt met ingang van 2020 het aftrekpercentage in stappen verlaagd. Het tarief is in 2020 46%, dit gaat in 2021 naar 43%, in 2022 naar 40% en vanaf 2023 37,05%. Door de alimentatie nog in 2020 te betalen kunt u dit nog tegen 46% aftrekken.

Het kan fiscaal ook aantrekkelijk zijn om de alimentatieverplichting af te kopen. Wij adviseren graag of dat in uw situatie gunstig kan zijn.

Giften: maak optimaal gebruik van aftrekmogelijkheden

Als particulier kunt u giften aan zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) in mindering brengen op uw inkomen. De aftrek is afhankelijk van de omvang van de giften, uw inkomen, of u zich voor langere tijd bindt aan de gift en de aard van de instelling aan wie de gift toekomt. Hieronder een aantal tips, zodat u optimaal gebruik maakt van de aftrekmogelijkheden:

Voeg giften samen

Omdat giften alleen aftrekbaar zijn als een inkomensafhankelijke drempel (1% van uw – gezamenlijk - verzamelinkomen met een minimum van € 60) wordt overschreden, is het handig om giften samen te voegen. Als u meerdere giften in één jaar betaalt, dan hebt u maar éénmalig met de drempel te maken. Heeft u in 2020 al giften gedaan? U kunt overwegen de giften voor 2021 naar voren te halen als u verwacht met uw giften de drempel niet te overschrijden. Let op: aan de giftenaftrek zit ook een maximum. Jaarlijks is maximaal 10% van uw (gezamenlijk) verzamelinkomen aftrekbaar.

Maak uw gift periodiek

Door minstens vijf jaar lang een gift aan een ANBI te doen, maakt u de gift jaarlijks volledig aftrekbaar. U hebt dan geen last van de drempel. Een zogenoemde periodieke gift moet schriftelijk worden vastgelegd (de vroegere notariële akte is niet meer nodig) en moet gemeld worden bij de Belastingdienst. Zeker als u jaarlijks aan dezelfde instellingen schenkt is dit te overwegen.

Help de culturele sector

Een schenking aan een culturele ANBI levert een extra voordeel op. Van het geschonken bedrag mag u 125% aftrekken (in plaats van 100%). Deze extra aftrek is gemaximeerd tot € 1.250. Als u één of meerdere giften aan een culturele ANBI doet tot een totaalbedrag van € 5.000, dan mag u dus € 6.250 aftrekken. Ook hier gelden de genoemde drempels. Indien u de gift periodiek maakt, hebt u daar geen last van. Let op: Het tarief waartegen u de giften kunt aftrekken gaat, bij een inkomen boven € 68.500, in 2021 verder omlaag (van 46% naar 43%).

Schenk vanuit uw bv

Als u vanuit uw bv aan een culturele instelling schenkt mag u 150% van het geschonken bedrag aftrekken. Hier geldt een maximum bedrag aan aftrek van € 2.500. Let wel op: de aftrek is afhankelijk van de omvang van de fiscale winst.

Vergeet met kerst niet periodiek te verrekenen

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat men vaak huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden aan. In deze voorwaarden is in veel gevallen een zogenoemd periodiek verrekenbeding opgenomen. Kort gezegd houdt dit in dat het jaarlijks gezamenlijk inkomen voor zover dat niet is geconsumeerd bijvoorbeeld 50-50 wordt verdeeld.

Het uitvoeren van dit periodiek verrekenbeding wordt nog wel eens vergeten. Met als gevolg dat bij (echt)scheiding of overlijden afgerekend moet worden alsof er een gemeenschap heeft bestaan. U kunt dit voorkomen door tegen het einde van elk jaar de verrekening uit te voeren.

Is deze verrekening nog nooit uitgevoerd of een beetje in het slob geraakt? Repareer dit door de verrekening voor het einde van 2020 alsnog uit te voeren en vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. U dient vervolgens wel de draad weer op te pakken en jaarlijks  te gaan verrekenen.

Pakt u dit jaar de periodieke verrekening weer op? Dan is het wellicht ook een goed moment om uw voorwaarden eens tegen het licht te houden om te bezien of deze gewijzigd moeten worden.

Zorgkosten: let op de drempel

Als zorgkosten aftrekbaar zijn, heeft de aftrek pas effect als de niet-aftrekbare drempel overschreden wordt. Verwacht u zowel dit jaar als in 2021 hoge zorgkosten? Dan hebt u in beide jaren met deze drempel te maken. Mocht u de zorgkosten naar voren kunnen halen (bijvoorbeeld nog in 2020) dan heeft u slechts eenmaal met de niet aftrekbare drempel te maken. Bovendien gaat bij een inkomen boven € 68.500 het tarief waartegen u de zorgkosten kunt aftrekken in 2021 verder omlaag (van 46% naar 43%).

Let op!

Niet alle zorgkosten zijn (meer) aftrekbaar. Ook het eigen risico dat u betaalt aan uw verzekeraar is niet aftrekbaar. Kosten voor hulpmiddelen zijn veelal ook niet meer aftrekbaar. Onder voorwaarden zijn kosten voor een gehoortoestel, aanpassing aan auto of huis nog wel aftrekbaar. Dit geldt alleen als u deze niet vergoed krijgt.

Betaal dit jaar nog uw lijfrentepremies

Wilt u een extra oudedagsvoorziening opbouwen? Overweeg dan om een lijfrente af te sluiten. Lijfrentepremies zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het belastbare inkomen. De lijfrentepremie moet daadwerkelijk zijn betaald in het jaar waarin u de premie wilt aftrekken. Wilt u in 2020 nog lijfrentepremies aftrekken? Zorg er dan voor dat u deze daadwerkelijk betaalt in 2020.

Verminder box 3-vermogen dit jaar nog

Per 1 januari 2021 wordt de vermogensrendementheffing van box 3 beperkt aangepast. Het heffingsvrije vermogen stijgt en het belastingtarief stijgt van 30% naar 31%. Heeft u niet veel vermogen? Dan zijn de wijzigingen gunstig voor u. Heeft u veel vermogen? Dan gaat u er waarschijnlijk op achteruit.

Er zijn mogelijkheden om de belastingheffing in box 3 te beperken. Bepalend voor de heffing in box 3 zijn uw bezittingen en schulden per 1 januari 2021. U kunt overwegen om de volgende opties vóór 1 januari 2021 uit te voeren:

 1. Stort uw bezittingen als kapitaal in een bv of bijvoorbeeld een open fonds voor gemene rekening. U kunt uw middelen ook lenen aan uw bv of open fonds voor gemene rekening. In dat geval is de rente die u over die vordering moet rekenen wel belast in box 1. Raadpleeg uw belastingadviseur voor meer informatie als u deze optie overweegt.

 2. Los kleine schulden af. Schulden drukken de belastingheffing in box 3 slechts voor zover zij meer dan € 3.100 (2020) bedragen. Als u het gehele jaar dezelfde fiscale partner heeft gehad drukken de schulden pas voor zover de schulden samen meer dan € 6.200 bedragen.

 3. Schenk spaargeld waar mogelijk. Daarbij dient u wel op de gevolgen voor de schenkbelasting te letten.

 4. Doe grote uitgaven indien u deze overweegt.

 5. Betaal openstaande belastingaanslagen dit jaar nog.

 6. Vraag spoedig een voorlopige aanslag aan, als u verwacht dat u over 2019 of 2020 nog belasting moet betalen. Als de voorlopige aanslag nog dit jaar wordt opgelegd, kunt u deze in 2020 nog betalen.

Ook uw eigen bijdrage voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) is afhankelijk van uw vermogen in box 3. De mogelijkheden om de belastingheffing in box 3 te verminderen hebben ook als gevolg dat u minder eigen bijdrage voor de Wlz betaalt.

Houd groene beleggingen nog even aan

Groene beleggingen zijn vrijgesteld van belastingheffing in box 3 tot een maximum van € 59.477 per persoon en € 118.954 bij fiscale partners (bedragen van toepassing op 2020). Houdt u beleggingen aan in privé? Dan is het fiscaal voordelig als u groene beleggingen aankoopt vóór 1 januari 2021. Overweegt u groene beleggingen te verkopen? Dan is het fiscaal voordeliger om deze aan te houden tot 1 januari 2021.

Koop dit jaar uw vakantie- of beleggingswoning

Vanaf 1 januari 2021 gaat het tarief voor de overdrachtsbelasting voor vakantie- en beleggingswoningen van 2% naar 8%. Overweegt u om een vakantiewoning of een woning ter belegging te kopen, die niet uw hoofdverblijf wordt? Het is dan een stuk voordeliger om deze nog in 2020 aan te schaffen. Dit kan al snel tienduizenden euro’s schelen.

Stel u heeft een pand van € 400.000 op het oog om te verhuren of om aan te houden als tweede woning. Bij juridische levering in 2020 is de overdrachtsbelasting € 8.000. Als u het pand in 2021 geleverd krijgt, is de overdrachtsbelasting € 32.000. De timing van de aankoop kan u dus € 24.000 schelen.

Vragen? Neem contact met ons op!

Wilt u weten wat de Eindejaarstips specifiek voor uw situatie betekenen? Of heeft u andere vragen over de tips? Neem dan contact op met uw belastingadviseur bij Baker Tilly of bel naar een van onze vestigingen bij u in de buurt.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief