Skip to content
Gepubliceerd op: 19 november 2020
Type publicatie Kennisartikel
Wist u dat het belastingtarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang stijgt per 1 januari 2021? Of de lagere tariefschijven van de vennootschapsbelasting worden verlengd de komende jaren? In onze tips leest u welke consequenties deze wijzigingen hebben en hoe u daar uw voordeel mee kunt doen. Verder laten wij ook zien hoe u in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 kunt voorsorteren op het verlies dat u in 2020 door corona heeft geleden.

Vraag voorlopige aanslag Vpb aan om rente te beperken

De Belastingdienst brengt rente in rekening als een aanslag vennootschapsbelasting 2019 na 1 juli 2020 wordt opgelegd. Deze rente was vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Per 1 oktober 2020 is de rente weer verhoogd naar 4%. De huidige rente van 4% is vergeleken met de bankrente hoog. Verwacht u dat uw bv nog vennootschapsbelasting moet bijbetalen over het jaar 2019? Vraag dan zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan bij de Belastingdienst om de belastingrente te beperken.

Extra tip!

Bij het te laat betalen van de belastingaanslag 2019 wordt door de Belastingdienst ook nog invorderingsrente in rekening gebracht. Deze rente komt bovenop de belastingrente, maar bedraagt op dit moment slechts 0,01% per jaar. Indien het nodig is, kunt u de Belastingdienst om een betalingsregeling vragen. Gezien de lage invorderingsrente is het toch verstandig het verzoek om een voorlopige aanslag zo snel mogelijk in te dienen.

Keer nog in 2020 dividend uit

Het tarief over het inkomen uit een aanmerkelijk belang stijgt per 1 januari 2021 van 26,25% naar 26,9%. Het kan verstandig zijn om dit jaar nog dividend uit te keren, zodat het onder het huidige tarief van 26,25% valt. Hierbij moet dan ook de box 3-heffing over het hogere vermogen in aanmerking worden genomen.

Check of verbreken van fiscale eenheid voor Vpb gunstig is

In 2021 wordt de lagere tariefschijf in de vennootschapsbelasting (tarief 15% vanaf 2021) verlengd van €200.000 naar €245.000. Per 2022 wordt deze lagere tariefschijf zelfs verlengd tot €395.000. Deze tariefschijf geldt per vennootschap. Dat kan het interessant maken om een bestaande fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te verbreken. Als u daar in 2021 al profijt van wilt hebben, moet het verzoek om ontvoeging uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend.

Let op!

Het verbreken van een fiscale eenheid kent ook enkele nadelen. Zo kunnen (toekomstige) verliezen van een vennootschap niet meer binnen de fiscale eenheid verrekend worden met winsten van andere vennootschappen. Verder kan een verbreking van de fiscale eenheid leiden tot een fiscale afrekening. Hiervan is sprake als in de zes jaren voorafgaand aan de verbreking van de fiscale eenheid een bedrijfsmiddel binnen de fiscale eenheid is overgedragen waarvan de werkelijke waarde op dat moment hoger was dan de boekwaarde.

Voorkom dat verliezen uit verleden niet meer verrekenbaar zijn

Verliezen geleden door uw vennootschap zijn beperkt aftrekbaar. Een verlies van 2020 is te verrekenen met de winst van 2019 of met de winsten van 2021 tot en met 2026. Voor verliezen uit 2011 geldt overgangsrecht. Daardoor kunt u deze verliezen uiterlijk in 2020 nog verrekenen met winst uit dit jaar. Heeft u nog een verlies uit 2011? Voorkom dan dat dit verlies niet meer verrekenbaar is. Dit kan door bijvoorbeeld voorzieningen (bijv. herinvesteringsreserve) te laten vrijvallen, bedrijfsmiddelen met stille reserves te verkopen aan een gelieerde vennootschap of een sale/leaseback van bedrijfsmiddelen met stille reserves te doen.

Extra tip!

Het kabinet overweegt een in de tijd onbeperkt voorwaartse verliesverrekening per 1 januari 2022. Een verlies is dan slechts volledig verrekenbaar tot een belastbaar bedrag van € 1 miljoen. Bij een hogere winst komt het meerdere slechts voor 50% in aanmerking voor verrekening. Dit moet gaan gelden voor voorwaartse en achterwaartse verliesverrekening.

Vorm coronareserve

Verwacht u dat uw bv in 2020 een verlies lijdt door de coronacrisis? Dit verlies is in principe verrekenbaar. Verliesverrekening is echter pas mogelijk als uw bv de aangifte vennootschapsbelasting 2020 heeft ingediend en de verliesbeschikking is ontvangen. Aangezien dit nog enige tijd kan duren, heeft het kabinet het mogelijk gemaakt een coronareserve te vormen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019. Hierdoor wordt de fiscale winst van 2019 gedrukt. De coronareserve valt overigens in 2020 wel belast vrij.

Let op!

De toevoeging aan de coronareserve is hooguit het absolute bedrag van het coronagerelateerde verlies. Daarnaast mag het fiscale resultaat over 2019 door de toevoeging aan de reserve niet negatief worden.

Laat hypotheek vóór januari 2021 in box 3 vallen

Bent u in of na 2013 een lening aangegaan voor uw eigen woning? Als u hierover een lage rente betaalt, kan het fiscaal voordeliger zijn om de schuld in box 3 te laten vallen. De renteaftrek in box 1 vervalt dan, maar hier staat tegenover dat uw vermogen in box 3 wordt verminderd met de schuld. Als het verschil tussen het forfaitaire percentage in box 3 (maximaal 5,33% in 2020) en het hypotheekrentepercentage groot genoeg is, kan het voordeliger zijn om de schuld in box 3 op te nemen. Vanaf 2013 zijn de eisen aan een eigenwoningschuld strikt. Als u niet meer aan een van deze eisen voldoet verplaatst de schuld van rechtswege van box 1 naar box 3. Een oplossing hiervoor is dat u bijvoorbeeld met de schuldeiser overeenkomt dat de schuld aflossingsvrij wordt. Als u dit in 2020 nog regelt, heeft u hier in 2021 al voordeel van.

Let op!

Als u meer dan €500.000 schuld heeft aan uw bv is het verstandig rekening te houden met het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap per 1 januari 2023. Leningen die voldoen aan de voorwaarden van de eigenwoningschuld verhogen het bedrag wat u maximaal van uw bv mag lenen. Als de lening niet meer voldoet aan deze voorwaarden kan een deel hiervan worden aangemerkt als belaste fictieve dividenduitkering.

Neem uw opvolger vóór 2021 in dienst bij uw bv

Als u als dga de aandelen in uw bv schenkt aan uw kinderen of een andere bedrijfsopvolger moet u in principe fiscaal afrekenen (aanmerkelijk belang heffing/box 2). Het bedrag waarover u dient af te rekenen is de waarde in het economisch verkeer van de aandelen verminderd met de verkrijgingsprijs. Het is mogelijk deze fiscale claim door te schuiven. Een van de voorwaarden hiervoor is dat de beoogde opvolger/verkrijger al 36 maanden voorafgaand aan de schenking van de aandelen in dienstbetrekking was bij de bv. Bij een beoogde aandelenschenking op 1 januari 2024, moet de begunstigde dus uiterlijk 31 december 2020 in dienst treden bij de bv.

Deponeer jaarrekening op tijd, zeker bij faillissement

Deponeer de jaarrekening van uw bv tijdig, vooral als er een faillissement dreigt. Doet u dit niet, dan riskeert u als bestuurder hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van de bv die niet door vereffening zijn te voldoen. Na vaststelling van de jaarrekening moet deze uiterlijk binnen acht dagen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet de jaarrekening uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar zijn gedeponeerd. Indien uw boekjaar loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 is het uiterste moment om de jaarrekening te deponeren dus 31 december 2020. Denkt u de termijn niet te halen? Dan is het mogelijk om desnoods een voorlopige jaarrekening te deponeren.

Let op!

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, is de termijn om de jaarrekening te deponeren korter. In dat geval moet u, met het maximale uitstel voor het opstellen van de jaarrekening, op 8 november 2020 de jaarrekening over het boekjaar 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 uiterlijk deponeren. De normale termijn is namelijk vijf maanden en er is dan maximaal vijf maanden uitstel mogelijk. In de statuten kan van deze wettelijke regeling zijn afgeweken.

Extra tip!

Lukt het niet om de jaarstukken op tijd te deponeren? Als u aannemelijk kunt maken dat uw onbehoorlijk bestuur geen belangrijke oorzaak is van het faillissement, bent u als bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk.

Los schuld van uw bv aan u na 1 januari 2021 af

Heeft uw bv een schuld aan u en wilt u graag dat deze wordt afgelost? Dan kan het verstandig zijn hiermee te wachten tot na 1 januari 2021. Zo voorkomt u dat het ontvangen geldbedrag in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2021 valt. De peildatum voor box 3 is namelijk 1 januari 2021.

Let op!

Het is ingewikkelder als u vanuit uw privévermogen een lening van ten hoogste drie maanden heeft verstrekt. Dit heeft namelijk tot gevolg dat de inspecteur de vordering aan uw vermogen in box 3 toerekent. Tegelijkertijd wordt het voordeel van de lening als voordeel uit terbeschikkingstelling belast in box 1. Ook bij een terbeschikkingstelling van meer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden, kunnen deze sancties door de Belastingdienst worden toegepast. Bij deze laatste situatie kunt u de dubbele heffing voorkomen door aannemelijk te maken dat de handelingen voor meer dan 50% op zakelijke overwegingen zijn gebaseerd.

Overweeg verkoop vastgoed aan uw bv bij lening van uw bv

Per 1 januari 2023 treedt de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in werking. Als uw schuld aan uw bv meer is dan €500.000 wordt het meerdere gezien als belaste fictieve dividenduitkering. Over deze uitkering moet u belasting betalen. Als u vastgoed in privé heeft gefinancierd met een lening van de bv en meer dan €500.000 schuld aan de bv heeft is het interessant om het vastgoed te herfinancieren met een lening van de bank. Als u dit nog in 2020 doet, profiteert u nog van de huidige lage (hypotheek)rente.

Let op!

Als alternatief van het herfinancieren is het ook mogelijk het vastgoed te verkopen aan uw bv. Hierover is wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief van de overdrachtsbelasting is in 2020 6% en zal in 2021 stijgen naar 8%. Dit maakt het interessant om in 2020 het vastgoed aan de bv over te dragen.

Laat uw vorderingen en belastingschulden overnemen door uw bv

Vorderingen op derden in verband met verstrekte leningen zijn bezittingen voor box 3 die bij u belastbaar zijn. Daarentegen zijn (grote) belastingschulden niet aftrekbaar in box 3. Het is mogelijk om uw privé vorderingen en belastingschulden over te laten nemen door uw bv. Er vindt in dat geval een verrekening plaats van vorderingen en schulden. Indien de overgedragen schulden groter zijn dan de vorderingen ontstaat er een schuld aan uw bv. Deze schuld kwalificeert als een schuld in box 3 en daarmee kunt u belasting besparen. U moet hiervoor wel de vorderingen en schulden overdragen vóór de peildatum van 1 januari 2021.

Let op!

Als er geen schuld, maar een vordering aan uw bv ontstaat, valt deze vordering onder de terbeschikkingstellingsregeling. U betaalt dan belasting in box 1 over de rente die u ontvangt. Als dit niet wenselijk is, kunt u een lager deel van uw vorderingen overdragen.

Trek u pas na 2020 terug uit VBI

Heeft u een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)? Hierover wordt door de Belastingdienst een fictief regulier voordeel van 5,28% van de waarde in het economisch verkeer in aanmerking genomen. Dit fictieve voordeel kunt u verminderen met het bedrag dat daadwerkelijk aan voordelen is genoten maar het voordeel mag hierdoor niet negatief worden. Als u het forfaitaire voordeel te hoog vindt is het een optie om de aandelen in de VBI te vervreemden en te gaan beleggen in box 3. Aangezien het forfaitaire voordeel tijdsevenredig wordt berekend kunt u hier beter nog even mee wachten. Als u na de peildatum voor box 3 in 2021 uw belang in de VBI vervreemdt dan belandt de opbrengst voor 2020 nog niet in de rendementsgrondslag. Daarnaast valt de hoogte van het forfaitair rendement mee aangezien het ziet op een korte periode.

Let op!

Indien u binnen 18 maanden het vermogen weer van box 3 naar een VBI overbrengt, treedt een sanctie in werking. De (forfaitaire) inkomsten uit het desbetreffende vermogen zullen door de inspecteur zowel in box 2 als box 3 in aanmerking worden genomen. Als u vermogen van uw VBI naar box 3 wil overbrengen moet u goed kijken of u voldoet aan de termijn van 18 maanden.

Extra tip!

Er is een mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. Als u het aannemelijk kunt maken dat het vermogen om zakelijke redenen binnen 18 maanden teruggehaald wordt naar box 3 geldt de sanctie namelijk niet.

Vergeet landenrapport over 2019 niet vóór 1 januari 2021 in te dienen

Een multinationale groep met een in Nederland gevestigde moedervennootschap moet jaarlijks een zogeheten landenrapport indienen. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de moedervennootschap dit rapport over 2019 vóór 1 januari 2021 inleveren bij de Belastingdienst. Er zijn uitzonderingen waardoor ook Nederlandse groepsmaatschappijen van multinationale groepen met de uiteindelijke moedermaatschappij in het buitenland een landenrapport moeten aanleveren. Het niet indienen van een landenrapport kan leiden tot een bestuurlijke boete of zelfs strafrechtelijke sancties. Als de geconsolideerde groepsomzet in boekjaar 2019 minder was dan € 750 miljoen hoeft de moedervennootschap geen landenrapport in te dienen.

Maak in 2020 nog gebruik van lager tarief in innovatiebox

Winsten uit immateriële activa die uw bv in de fiscale innovatiebox heeft geplaatst worden effectief belast tegen 7%. Dit tarief stijgt vanaf 1 januari 2021 naar 9%. Kunt u schuiven met het fiscale aftrek- of genietingsmoment van een kostenpost of opbrengst met betrekking tot het immaterieel activum? Dan kunt u overwegen het innovatieboxresultaat over 2020 zo hoog mogelijk te houden. Hierdoor wordt dit nog tegen 7% belast en in 2021 een kleiner deel tegen 9%.

Vragen? Neem contact met ons op!

Wilt u weten wat de Eindejaarstips specifiek voor uw situatie betekenen? Of heeft u andere vragen over de tips? Neem dan contact op met uw belastingadviseur bij Baker Tilly of bel naar een van onze vestigingen bij u in de buurt.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief